Політична лінгвістика

Тип: На вибір студента

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Скочиляс Л. С.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФІ-31доцент Скочиляс Л. С.
ФФІ-32доцент Скочиляс Л. С.

Опис курсу

Курс “Політична лінгвістика” передбачає вивчення місця і значення мовного наповнення політичної комунікації, функціонування у мовних інструментів та прийомів, їх різновидів і потенціалу для реалізації політичних цілей і завдань під час комунікації

Основною метою вивчення політична лінгвістики як наукової дисципліни, що сформувалася на стику політології (політична комунікація) та філології (лінгвістика)

Цілі курсу:
1. Вивчення лінгвістичних прийомів та інструментів у процесі політичної комунікації.
2. Ознайомлення з напрями політичної лінгвістики.
Засвоєння специфіки мовної картина політичного світу.

Рекомендована література

Основна
1. Ситар Г. Політична лінгвістика: навчально-методичний посібник. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 184 с.
2. Нагорна Л. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. -К.: Світогляд, 2005. – 315 с.
3. Нагорна Л. Політична лінгвістика: стан і статус // Курасівські Ч итання -2005, випуск 30, книга 2.

Додаткова
1. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ – https://ipiend.gov.ua/wpcontent/uploads/2018/07/nahorna_politychna.pdf
2. Кучик Г. Б. ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ // Вчені записки ТНУ ім. Вернадського. – Том 33 (72) No 2 Ч. 2 2022. – С.232-236.
3. Кондратенко Н. В. Український політичний дискурс: текстуалізація реальності: монографія. Одеса,. 2007. 156 с.
4. Яворська Г. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: мова, культура, влада. – Київ, 2000. – 285с.
5. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору
(методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) [Текст] : дис… д-ра філол. наук: 10.01.08 / Серажим Катерина Степанівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 408 арк.: рис. – арк. 346-372.
6. Акінчиць Н. Політичний дискурс як обєкти політичного аналізу. –
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54472/19-kinchits.pdf?sequence=1
7. ¬Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2014. Випуск 4. С. 170-176
8. Кривенко С. ДИСКУРС-АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ / Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2014. Випуск 4. С. 170-176
9. Федорів Я. Лінгвістичні моделі дискурсу публічних виступів. -http://agrarmedia.com/ua/lingvistichnimodeli-diskusu-publichnikh-vistupiv.html
10. Нарійчук М. ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
11. Волянюк О. ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ:
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ // Закарпатські філологічні студії. – Випуск 1, том 2. – DOI
https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.8
12. Громовенко В. ГЕНЕЗИС ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – 2014, No 11 том 1.
13. Соловйова Т. РОЗБУДОВА ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ
НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ // Філологічні студії, Випуск 18. –
http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13596/1/%d0%a0%d0%be%d0%b7%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82.%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%a1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%a2.%20%d0%9e..pdf
14. ¬Кривенко С. Слово як семантична одиниця політичного дискурсу Facta Simonidis, 201XX nr 1 (7 дослідження+Facta Simonidis, 201XX nr 1 (7). -https://czaz.akademiazamojska.edu.pl/index.php/fs/article/download/210/239

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Політична лінгвістика”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 22-23 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 23-24 н.р.

Завантажити силабус