Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118ФФІм-11Осадчук І. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Магістерський семінар» присвячена методиці підготовки магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження. Методологічно дисципліна сягає системного, структурно-функціонального, міждисциплінарного підходів, біхевіоралізму і постбіхевіоралізму, інституціоналізму й неоінституціоналізму тощо. В науковому та навчальному контексті курс постає механізмом диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Курс розділено на два змістові модулі. В першому модулі – вивчення концепції, структури та вимог до написання, оформлення й обсягу магістерської роботи з політологічної проблематики. У другому змістовому модулі ознайомлення з процедурою захисту магістерської роботи й вимогами до написання й оформлення наукових статей у фахових з політичних наук виданнях України та в закордонних виданнях політологічної тематики.

Метою вивчення дисципліни «Магістерський семінар» є поглиблення знань та вдосконалення вмінь студентів, необхідних для проведення політологічного дослідження в рамках написання магістерської роботи.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з вимогами до написання й оформлення магістерської роботи з політологічної проблематики;
 • дати знання про структуру магістерської роботи;
 • сприяти виробленню навичок збору, опрацювання та аналізу наукової інформації з політологічної проблематики;
 • ознайомити студентів з вимогами до написання й оформлення наукової статті як форми апробації та презентації результатів магістерської роботи.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с.
 2. Важинський С. Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 3. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2022. 74 с.
 4. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.
 5. Gustafsson K.,  Hagström L. What is the point? Teaching graduate students how to construct political science research puzzles. European Political Science. 2017. Vol. 17. No. 4. DOI:10.1057/s41304-017-0130-y.

Додаткова література:

 1. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для студентів-політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 62 с.
 2. Ніколаєва Л. Теоретичні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів магістратури. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 4. Ч. 2. С. 178–184.
 3. Мирошниченко В.О., Мирошниченко Ю.А., Фролов Ю.М. Освітнє право у схемах та таблицях: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 145 с.
 4. Осадчук І. Вибори глави держави як індикатор атипових президентських систем правління. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами п’ятої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 2020 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. Вип. 5. С. 354–360.
 5. Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської системи правління в Аргентині у другій половині XX століття. Politicus. Вип. 6. С. 45–50.
 6. Петрушина Т. О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів). Вісник НАН України. № 11. С. 66–80.
 7. Семеног О. Культура наукової української мови: навч. посіб. Київ: Академія, 2010. 215 с.
 8. Шишка Р. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт: навчальний посібник. Харків: Еспада, 2007. 368 с.
 9. Smith A. How to write a quality master’s thesis in political science? Motivational Fact. July 2, 2022. URL: https://motivationalfact.com/how-to-write-a-quality-masters-thesis-in-political-science/.
 10. Van Evera S. Helpful Hints on Writing a Political Science Dissertation // Van Evera S. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2016. P. 97–114.

Інтернет-джерела:

 1. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. URL: https://ipiend.gov.ua/.
 2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.
 3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
 4. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. К.: Міністерство освіти і науки України, 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf.
 5. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.  URL: http://www.nbuv.gov.ua/.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Магістерський семінар_2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Магістерський семінар_2021-2022 н.р.

Завантажити силабус