Теорія ухвалення політичних рішень

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Шипунов Г. В.ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813ФФІ-41Ковальчук М. В.
ФФІ-42Ковальчук М. В.

Опис курсу

Навчальний курс „Теорія ухвалення політичних рішень” є вибірковою дисципліною для студентів спеціальності “Політологія”.  Вона викладається в 8 семестрі в обсязі 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Вона покликана забезпечити ґрунтовні знання з теорії та практики ухвалення політичних рішень. Особлива увага при вивченні курсу „Теорія ухвалення політичних рішень” приділяється формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для вирішення теоретичних та прикладних проблем.

Мета навчальної дисципліни „Теорія ухвалення політичних рішень” – формування  у майбутніх бакалаврів політології системного погляду на історико-методологічні витоки теорій ухвалення політичних рішень; концептуальні положення основних теоретичних моделей ухвалення політичних рішень, а також їхній пізнавальний потенціал в контексті дослідження процесу ухвалення політичних рішень у демократичних, авторитарних та перехідних політичних режимах; основні етапи процесу ухвалення політичних рішень. На цій основі сформувати у майбутніх політологів вміння визначати теоретико-методологічну основу сучасних теорій ухвалення політичних рішень; визначати фактори ефективного процесу ухвалення політичних рішень; застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, зокрема в контексті дослідження ухвалення політичних рішень в України. Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна

 1. Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / за заг. ред В.А. Гошовської. К. : НАДУ, 2010. 88 с.
 2. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. К. : ВПЦ АМУ, 2010. 276 с.
 3. Катренко А.В. Теорія прийняття рішень. Підручник. К., 2009. 448с.
 4. Коряшкіна Л.С Моделі й методи прийняття рішень: навч. посібник. Д. : НГУ, 2014. 300 с.
 5. Прийняття рішень: теорія та практика : підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник. Львів : «Новий Світ – 2000», 2020. 447 с.
 6. Прийняття управлінських рішень : Конспект лекцій / уклад. О.С. Коврига. Київ, 2019. 50 с.
 7. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Петруня Ю.Є., Говоруха В.Б., Літовченко Б.В. та ін.] ; за ред. Ю.Є. Петруні. Дніпропетровськ : АМСУ, 2015. 189 с.
 8. Теорія прийняття рішень : підручник. / за заг. ред. М.П. Бутка [Бутко М.П., Бутко І.М., Мащенко В.П. та ін.]. К. : Центр учбової літератури, 2015. 360 с.
 9. Arregui J., Perarnaud A new dataset on legislative decision-making in the European Union: the DEU III dataset, Journal of European Public Policy. 2022. Vol. 29 (1). P. 12-22,
 10. Bertsou E. Bring in the experts? Citizen preferences for independent experts in political decision-making processes. European Journal of Political Research. 2022. Vol. 61. P. 255-267.
 11. Csehi, R., Schulz, D. F.The EU’s New Economic Governance Framework and Budgetary Decision-Making in the Member States: Boon or Bane for Throughput Legitimacy?2022. JCMS: Journal of Common Market Studies. Vol. 60. P.118–135.
 12. Hill M. The Policy Process in the Modern State. L., 1997.
 13. Kertzer, J.D. Re-Assessing Elite-Public Gaps in Political Behaviour. American Journal of Political Science. 2022. Vol. 66. P. 539-553.
 14. Knosala E. Decyzija i doradztwo w administracji publicznej. 2003. 179s.
 15. Lynn L. Public Management as Art, Science and Profession. Chatham, 1996.
 16. Simon Н. Administrative Behavior: А Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. N. Y., 1997.
 17. Smith G., May D. The Artificial Debate Between Rationalist and Incrementalist Models of Decision-Making // Policy Process / Ed. M.Hill. L., 1994.

Додаткова

 1. Бреус С.В., Семченко Є.О. Методи та моделі прийняття управлінських рішень // Економіка та управління підприємствами. 2018. Вип. 24. С. 117-122.
 2. Кухта Б. Влада та політичне рішення. Львів: Кальварія. 2004.
 3. Allison G. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston, 1971.
 4. George A. Presidential Decision-Making in Foreign Policy: The Effective Use of Information and Advice. Boulder, 1980.

Інтернет-джерела

 1. Вісник Львівського університету: серія філософсько-політологічні студії / URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/
 2. Decision-Making // Bennett Institute for Public Policy / URL: https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/decision-making/
 3. European Consortium for Political Research / URL: https://ecpr.eu/
 4. The Oxford Encyclopedia of Political Decision Making / URL: https://oxfordre.com/politics/page/2150

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Теорія ухвалення політичних рішень”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Теорія ухвалення політичних рішень".

Завантажити силабус