Шипунов Геннадій Володимирович

Посада: завідувач кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: hennadiy.shypunov@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.instagram.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Методологія політичної науки, філософія історії, теорії модернізації, перехідні політичні режими, транзитологія, політичні ідеології, політичні партії.

Курси

Публікації

Монографії

 1. Шипунов Г. Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія. Львів: Простір-М, 2018. 470 с.

Колективні монографії

 1. Шипунов Г. Толерантність як чинник демократизації поставторитарних суспільств. Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект: колективна монографія / за заг. ред. В. Мельника. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 136–153.
 2. Шипунов Г. Політичний режим як чинник політичної соціалізації особи. Людина в сучасному світі: в 3-х кн. Кн. 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі: колективна монографія / за заг. ред. В. Мельника. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. С. 355–377.

Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях України

 1. Шипунов Г. Методологічні засади використання категорії «політичний режим» в контексті дослідження посткомуністичних трансформацій. Вісник СевНТУ. Серія: Політологія. Вип. 123. С. 66–72.
 2. Шипунов Г. Демократичний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 4. С. 111–118.
 3. Шипунов Г. Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2014. Вип. 5. С. 329–338.
 4. Шипунов Г. Авторитарний режим в Білорусі: історія становлення. «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2014. № 9 (113). С. 92–99.
 5. Шипунов Г. В. Постматеріалізм як ціннісна основа «нових лівих» політичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Вип. 8. С. 23–30.
 6. Шипунов Г. «Ліво-праве» партійне розмежування: принципи концептуалізації в сучасній політичній науці. Політикус. Науковий журнал. Вип. 4. С. 30–36.
 7. Шипунов Г. Концептуальні особливості визначення «лівих» та «правих» політичних партій в умовах постіндустріального суспільства. «Грані». Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. 2017. № 1 (141). С. 68–73.
 8. Шипунов Г. Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип.11. С. 167–173.
 9. Шипунов Г. Ідеологія політичних партій: методологічні засади дослідження. Політикус. Науковий журнал. Вип. 3. С. 43–47.
 10. Шипунов Г. Інституційно-організаційна еволюція політичних партій: методологічні засади дослідження. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Вип. 18. С. 410–417.
 11. Шипунов Г. Анархо-синдикалізм як напрям ідейно-інституційної еволюції лівого політичного руху. Гілея: науковий вісник. Вип. 130 (3). С. 396–400.
 12. Шипунов Г. Ліві політичні партії: особливості ідейно-інституційного становлення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Вип. 16. С. 223–231.
 13. Шипунов Г. Політичні партії «нової політики»: основні підходи до концептуалізації й індикатори визначення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 17. С. 248–255.
 14. Шипунов Г. Єврокомунізм як напрям ідейно-інституційної еволюції комуністичних партій. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 18. С. 397–403.
 15. Шипунов Г. «Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Соціал-демократичної партії Німеччини. Гілея: науковий вісник. Вип. 134 (7). С.395–399.
 16. Шипунов Г. Специфіка «ліво-правого» партійно-ідеологічного розмежування у посткомуністичних державах. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 135 (8). С. 313–317.
 17. Шипунов Г. Неомарксизм та ідейно-інституційна еволюція лівого політичного руху. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 19. С. 194–203.
 18. Шипунов Г. Концепція «соціалізму в одній країні» та внутрішньопартійна боротьба у РКП(б)/ВКП(б). Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 136 (9). С. 293–296.
 19. Шипунов Г. «Третій шлях» та ідейно-інституційна еволюція Лейбористської партії Великобританії. Політикус. Науковий журнал. Вип. 4. С. 9–15.
 20. Шипунов Г. Ідейно-інституційна еволюція КПРС в контексті трансформації політичного режиму СРСР. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 137 (10). С. 365–369.
 21. Шипунов Г. Криза концепції «третього шляху» та перспективні напрями ідеологічної еволюції Лейбористської партії Великобританії. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 20. С. 214–222.

Статті, опубліковані у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Шипунов Г. Еволюційна трансформація політичних партій: основні підходи до концептуалізації. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science. Vol. IV (15), Issue 90. P. 53–58.
 2. Shypunov H. Principles of Communist Parties’ Structural Organization: Crucial Aspects of Correlations with Political Regime Type. Studium Europy Środkowej i Wschodniej. 2017. № 8. S. 194–202.
 3. Shypunov H. Liberal Socialism and Social Liberalism: The Principles of Correlation. European Political and Law Discourse. 2018. 5, Issue 2. P. 125–130.

Статті у інших вітчизняних та закордонних виданнях

 1. Шипунов Г. Теоретико-методологічні засади аналізу гібридних режимів: український контекст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Політичні науки». 2008. Вип. 3. С. 89–102.
 2. Шипунов Г. Евристичний потенціал поняття «гібридний політичний режим» в контексті дослідження перехідних процесів на пострадянському просторі. Transformacje ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Z. Białobłockiego i A. Romanyuka. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2012. S. 201–212.
 3. Шипунов Г. Концептуальні засади транзитологічної парадигми: історія становлення. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Вип. 2. С. 103–114.
 4. Шипунов Г. Теоретико-методологічні засади дослідження переходу від авторитаризму до демократії країн Центрально-Східної Європи (на прикладі України). Rozwoj polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Z. Białobłockiego i A. Romanyuka. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2012. S. 131–143.
 5. Шипунов Г. Методологічні аспекти дослідження демократичних режимів. Specyfika procesu politycznego w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej: czynniki koncepcyjne i instytucjonalne / Praca zbiorowa pod red. Z. Białobłockiego i A.Romanyuka. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2015. S. 38–42.

Матеріали та тези конференцій

 1. Шипунов Г. Транзитологічна парадигма як методологія дослідження суспільств, що трансформуються. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка, 2009. С. 262–
 2. Шипунов Г. Концептуальні засади дослідження феномену політичної толерантності. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. С. 200–
 3. Шипунов Г. Теоретико-методологічні засади дослідження демократичних політичних режимів. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. С. 246–
 4. Шипунов Г. Структурний функціоналізм як методологічна основа сучасних теорій політичних змін та розвитку. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 355–
 5. Шипунов Г. Особливості концептуалізації соціальної еволюції в теоретичному підході Толкотта Парсонса. Методологія політичної науки: треті методологічні читання. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (Львів, 20–21 лютого 2013 р.) / укл. В. Денисенко, Л. Угрин. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 59–61
 6. Шипунов Г. Структура політичних конфліктів в процесі трансформації політичних режимів. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск В. Мельник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 210–214.
 7. Шипунов Г. Теоретико-методологічні засади дослідження авторитарних політичних режимів. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск Л. Рижак. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. С. 205–208.
 8. Шипунов Г. Ідейно-інституційні особливості політичних партій «нової політики». Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results. Materials of International Scientific and Practical Conference (Bratislava, Slovak Republic, March 15–18, 2016). Kyiv: LLC “NVP “Interservice”, 2016. P. 153–
 9. Шипунов Г. Ідейно-інституційні особливості «нових лівих» політичних партій. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск Л.Рижак, В. Литвин. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. С.189–
 10. Шипунов Г. Траєкторії ідейно-інституційної трансформації політичних партій у постіндустріальному суспільстві. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 8 жовтня 2016 р. / за заг. ред. А. Романюка. Львів: Простір-М, 2017. С. 270–278.
 11. Шипунов Г. Теоретичні аспекти визначення «ліво-правого» партійного розмежування в умовах «нової політики». Людське співтовариство: актуальні питання наукових досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 17–18 лютого 2017 р.). Дніпро: НО «Відкрите суспільство», 2017. С. 114–119.
 12. Шипунов Г. Концептуальні особливості визначення понять «ліва» та «права» політична партія. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск Л. Рижак. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. С. 207–
 13. Шипунов Г. Модернізована кадрова партія та кіберпартія як напрями ідейно-інституційної еволюції політичних партій. Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie: zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia (Sládkovičovo, Slovenská republika, 10–11 marca 2017 r.). Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2017. S. 193–
 14. Шипунов Г. Принцип «золотої середини» Арістотеля та формування лівоцентристських політичних партій. Матеріали круглого столу з нагоди 2400-ліття Арістотеля. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 9. С. 163–164.
 15. Шипунов Г. Ідеологічна ідентичність політичних партій: основні методи визначення. Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16–17 червня 2017 р.). Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2017. С. 107–110.
 16. Шипунов Г. Еволюція комуністичних політичних партій у посткомуністичний період: стратегії ідеологічної та інституційно-організаційної адаптації. International ScientificPractical ConferenceForming of Modern Educational Environment: Benefits, Risks, Implementation Mechanisms. Conference Proceedings (Tbilisi, Georgia, September 29, 2017). Tbilisi: Baltija Publishing, 2017. P. 143–144.
 17. Шипунов Г. Ліберальний соціалізм та соціальний лібералізм: синтез ідей свободи та справедливості. Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи. Матеріали четвертих міжвузівських читань (Ворохта, 27–28 жовтня 2017 р.). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 14. С. 248–249.
 18. Шипунов Г. «Демократичний централізм» як принцип структурної організації комуністичних партій: особливості кореляції з типом політичного режиму. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами наук. конф. «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 21 жовтня 2017 р. / відп. за випуск А. Романюк, В. Литвин. Львів: Простір-М, 2018. Вип. 2. С. 255–260.
 19. Шипунов Г. Ліберальний соціалізм як напрям ідейної еволюції лівих політичних партій. Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. С. 142–
 20. Шипунов Г. Анархо-синдикалізм на сучасному етапі еволюції лівого руху. Роль суспільних наук у забезпеченні розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6–7 квітня 2018р.). Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. С. 105–107.
 21. Шипунов Г. Соціал-реформізм як ідейно-інституційна основа становлення соціал-демократичних партій. Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 13–14 квітня 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2018. С. 105–110.

 

Біографія

Протягом 1999–2004 рр. навчався на філософському факультеті (за спеціальністю «Політологія») у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Отримав диплом магістра політології (з відзнакою).

У 2004–2007 рр. – аспірант кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. 2005 р. навчався на «Політологічному курсі» Варшавського університету. 2008 р. захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук.

Протягом 2008–2013 рр. працював на посаді асистента, а з 2013 р. – на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2014 р. отримав вчене звання доцента кафедри теорії та історії політичної науки.

З 1 вересня 2016 р. до 31 серпня 2018 р. – докторант кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

У березні 2019 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук.

Заступник декана філософського факультету з наукової роботи (2018-2019 рр.).

Член Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка (2018-2019рр.).

З 1 вересня 2019 р.  – в.о. завідувача кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 1 липня 2021 р. – завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Нагороди

Лауреат обласної премії молодим ученим та дослідникам

“За наукові досягнення, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі”.

(листопад 2019 р.)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!