Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна еволюція

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Шипунов Г. В.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФІм-11доцент Шипунов Г. В.

Опис курсу

Дисципліна „Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна еволюція” є нормативним курсом зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).

Вона покликана забезпечити ґрунтовні знання у сфері дослідження доктринальної та організаційної еволюції політичних партій, специфіки ідеологічного та організаційного розвитку лівих партій. Особлива увага під час викладу курсу „Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна еволюція” приділено формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для вирішення теоретичних та прикладних проблем.

Мета курсу – формування  у майбутніх магістрів політології системного погляду на теоретико-методологічну специфіку вивчення лівих політичних партій; особливості розвитку теорії політичних партій; особливості взаємозв’язку між демократією та політичними партіями, а також напрями їхньої трансформації у ХХІ столітті; причини трансформації інституту політичної партії, насамперед у доктринальному та організаційному вимірах, а також на основні теорії партійних змін; специфіку організаційної еволюції політичних партій в умовах перехідних типів політичних режимів посткомуністичних держав; механізми впливу ідей на політичні процеси та формування політичних інститутів, зокрема політичних партій; методики визначення ідеологічної ідентичності політичних партій; основні підходи в політичній науці до концептуалізації лівих, правих та центристів; специфіку “ліво-правого” партійно-ідеологічного розмежування у політичному полі посткомуністичних держав; логіку ідеологічного та організаційного становлення та подальшої еволюції лівих політичних партій – соціалістичних (соціал-демократичних) і комуністичних – на всіх етапах їхнього доктринального та організаційного розвитку – від середини ХІХ століття до теперішнього часу; особливості анархо-синдикалізму як основної ідеологічної та інституційної альтернатива розвитку лівого руху у форматі політичних партій. На цій основі сформувати у майбутніх магістрів політології вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом з цього курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з цієї проблематики; вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом з цього курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з цієї проблематики; визначати та застосовувати у дослідженнях індикатори інституту політичної партії; використовувати теорії партійних змін для ефективного дослідження причин, змісту та наслідків змін конкретних політичних партій; визначати у  конкретно-емпіричних дослідженнях ідеологічну ідентичність та ідеологічну послідовність політичних партій; визначати та застосувати у дослідженнях індикатори лівих, правих та центристських політичних партій; спрогнозувати подальші напрями доктринальної та організаційної еволюції лівих політичних партій, зокрема й в Україні.

Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

 • Основна:
 1. Шипунов Г. Ідейно-інституційний розвиток лівих політичних партій: принципи дослідження: монографія. Львів: Простір-М, 2018. 470 с.
 2. Barnfield M., Bale T. ‘Leaving the Red Tories’: Ideology, Leaders, and Why Party Members Quit. Party Politics. 2022. Vol. 28 (1). P. 3-9.
 3. Bértoa F.C., Rama J. Paying for Appeasement: On the Moderating Role of Public Subsidies in East Central European Party Politics. Party Politics. 2022. Vol. 28 (4). P. 611-624.
 4. Curini L. The Integrity of the 2016 US Presidential Election: Exploring the Possible Impact of Ideology on Experts’ Judgments. Party Politics. 2021. Vol. 27(1). P. 81-91.
 5. Ecker A., Jenny M., Müller W.C., Praprotnik K. How and Why Party Position Estimates from Manifestos, Expert, and Party Elite Surveys Diverge: A Comparative Analysis of the ‘Left–Right’ and the ‘European Integration’ dimensions. Party Politics. 2022. Vol. 28(3). P. 528-540.
 6. Gomez R., Ramiro L., Morales L., Aja J. Joining the Party: Incentives and Motivations of Members and Registered Sympathizers in Contemporary Multi-Speed Membership Parties. Party Politics. 2021. Vol. 27 (4). P. 779-790.
 7. Heinisch R., Saxonberg S., Werner A., Habersack F. The Effect of Radical Right Fringe Parties on Main Parties in Central and Eastern Europe: Empirical Evidence From Manifesto Data. Party Politics. 2021. Vol. 27 (1). P. 9-21.
 8. Jastramskis M., Kuokštis V., Baltrukevičius M. Retrospective Voting in Central and Eastern Europe: Hyper-Accountability, Corruption or Socio-economic inequality? Party Politics. 2021. Vol. 27(4). P. 667-679.
 9. Karremans J., Lefkofridi Z. Responsive versus Responsible? Party democracy in Times of СParty Politics. 2020. Vol. 26 (3). P. 271-279.
 10. Klein E. Explaining Legislative Party Switching in Advanced and New democracies. Party Politics. 2021. Vol. 27(2). P. 329-340.
 11. Loxbo K., Hinnfors J., Hagevi M., Blombäck S., Demker M. The decline of Western European social democracy: Exploring the transformed link between welfare state generosity and the electoral strength of social democratic parties, 1975–2014. Party Politics. 2021. Vol. 27 (3). P. 430-441.
 12. Social Democracy in the 21-st Century / edited by N. Brandal, Ø. Bratberg, D. E. Thorsen. Bingley, UK: Emerald Publishing, 2021. 304 p.
 13. Taagepera R., Nemčok M. Majoritarian and Consensual democracies: The Seat Product Connection. Party Politics. 2021. Vol. 27(3). P. 393-406.
 • Додаткова:
 1. Каутський К. Соціальна революція / URL: https://diasporiana.org.ua/ideologiya/7556-kautskiy-k-sotsiyalna-revolyutsiya/
 2. Маркс К., Енґельс Ф. Маніфест комуністичної партії / Пер. з нім. Київ: Вперед, 2010. 55 с.
 3. Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 року /  URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Marx_Karl/Ekonomichno-filosofski_rukopysy_1844_roku_zb/
 4. Маркс К. Критика Готської програми / URL: https://vpered.wordpress.com/2014/04/03/marx-kritik-gotha-prog/
 5. Маркс К., Енґельс Ф. Німецька ідеологія / URL: https://vpered.wordpress.com/2013/03/14/marx-engels-deutsche-ideologie/
 6. Bakunin M. Selected Works /  URL: https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/index.htm
 7. Bauer O. Selected Works / URL: https://www.marxists.org/archive/bauer/index.htm
 8. Blair T. Let Us Face the Future – The 1945 Anniversary Lecture. London: Fabian Society, 1995. 16 p.
 9. Blair T. Socialism. London: Fabian Society, 1994. 7 p.
 10. Brezhnev L. Selected Works /   URL: https://www.marxists.org/archive/brezhnev/index.htm
 11. Bukharin N. Selected Works / URL: https://www.marxists.org/archive/bukharin/library.htm
 12. Carrillo S. Eurocommunism and the State / translated from the Spain by N. Green and A. M. Elliot. Westport, Connecticut: Lawrence Hill &, 1978. 172 p.
 13. Gramsci A. Selected Works / URL: https://www.marxists.org/archive/gramsci/index.htm
 14. Habermas J. Toward a Rational Society: Student Protest, Science, and Politics / translated by J. J. Shapiro. Cambridge: Polity Press, 1989. 132 p.
 15. Kautsky K. Selected Works /  URL: https://www.marxists.org/archive/kautsky/index.htm
 16. Khrushchev N. Selected Works /   URL: https://www.marxists.org/archive/khrushchev/index.htm
 17. Korsch K. The Present State of the Problem of “Marxism and Philosophy” – An Anti-Critique. Marxism and Philosophy / K. Korsch / translated and with introduction by F. Halliday. New York: Monthly Review Press, 2008. P. 98–
 18. Kropotkin P. Selected Works /  URL: https://www.marxists.org/reference/archive/kropotkin-peter/index.htm
 19. Lenin V. Selected Works / URL: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/sw/index.htm
 20. Mills C. W. Letter to the New Left. New Left Review. Vol. I/5. P. 18–23.
 21. Proudhon P.-J. Selected Works /  URL: https://www.marxists.org/reference/subject/economics/proudhon/index.htm
 22. Rocker R. Anarchosyndicalism / URL: http://www.spunk.org/library/writers/rocker/sp001495/rocker_as1.html
 23. Stalin J. Selected Works / URL: https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/decades-index.htm
 24. Trotsky L. Selected Works / URL: https://www.marxists.org/archive/trotsky/works/index.htm

 Інтернет-джерела:

 1. Журнал “Party Politics” / URL: https://journals.sagepub.com/home/ppq
 2. Вісник Львівського університету: серія філософсько-політологічні студії / URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/
 3. Manifesto Project Database. URL: http://manifestoproject.wzb.eu
 4. Marxists Internet Archive / URL: https://www.marxists.org/archive/trotsky/works/index.htm

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус