Історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Шипунов Г. В.ФФІ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФІ-11Ковальчук М. В.

Опис курсу

Дисципліна „Історія України” є нормативним курсом зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS). Вона покликана забезпечити ґрунтовні знання з політичної історії України. Особлива увага при вивченні курсу “Історія України” приділяється формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для вирішення теоретичних та прикладних проблем.

Мета нормативної навчальної дисципліни „Історія України” – формування  у майбутніх бакалаврів політології системного погляду на основні етапи та тенденції розвитку політичної історії України, закономірності становлення української державності від стародавніх часів до сучасності. На цій основі сформувати у майбутніх політологів відчуття причетності до тисячолітньої історії українського народу, розвинути у них патріотичні, державницькі та морально-етичні переконання. Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна:

 1. Аркас М.Історія України-Русі / Бібліотека історичного клубу “Холодний Яр”. – К.: Наш Формат, 2015. 464 с.
 2. Грицак Я. Подолати минуле: глобальна історія України. – К.: Портал, 2022. 432 с.
 3. Грицак Я. Нариси історії України: формування модерної нації ХІХ-ХХ століття. – К., 2019. 656 с.
 4. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 1991-1998.
 5. Дорошенко Д. Нарис історії України. – К.: Центр навчальної літератури, 2021. 574 с.
 6. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – К., 2018. 512 с.
 7. Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. Ю. Шевчук. – К.: Либідь, 1993. 720 с.
 8. Palii O. A history of Ukraine. A short course. – K., 2021. 464 p.

Додаткова:

 1. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К.,1996.
 2. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі // Андрухів І. Історія України та рідного краю / І. Андрухів. – Івано-Франківськ, 2002.
 3. Галицько-Волинська держава XII-XIV ст. : зб. наук. праць. У 2-х кн. Кн.1 / упоряд. О. Кучерук. – Л. : Світ, 2002.
 4. Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-річчя створення історичного факультету): колективна монографія / за редакцією Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженги. – Л.: ПАЇС, 2015. 412 с.
 5. Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі / Пер. з фр. Ю. Назаренко. – К.: Томіріс, 1993. 224 с.
 6. Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука, Я. Стріхи, Д. Матіяш та Х. Чушаак. – К., 2016. 552 с.

Інтернет-джерела

 1. http://litopys.org.ua/
 2. http://history.org.ua/uk
 3. https://archives.gov.ua/ua/
 4. http://www.cossackdom.com/indexu.html
 5. http://cdvr.org.ua/

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Історія України”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Історія України" 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус