Сучасні теорії політичних змін та розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Шипунов Г. В.ФФІм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-51Сабара А. М.

Опис курсу

Мета вибіркової навчальної дисципліни „Сучасні теорії політичних змін та розвитку ” – формування  у майбутніх магістрів політології системного погляду на методологічні особливості дослідження сучасних теорій політичних змін та розвитку; історико-методологічні витоки сучасних теорій політичних змін та розвитку, зокрема в контексті концепцій О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма; основні положення модернізаційної парадигми розвитку; основні підходи до визначення сучасності; проблеми інститутів та інституалізації в процесі політичної модернізації; сутність та типи модернізаційних процесів; загальну характеристику, принципи та періодизацію постмодерну; теоретичні джерела поcтмодернізму; на постмодерні суспільства, зокрема в контексті дискусій Ж.-Ф. Ліотара, З. Баумана, В. Вельша, У. Бека, Е. Ґідденса; політичні трансформації крізь призму криз розвитку; революції як особливий тип політичної зміни; специфіку співвідношення модернізації та демократизації; основні положення транзитологічної парадигми; демократичні, авторитарні та гібридні політичні режими в контексті політичних змін; перспективи вітчизняних політичних змін крізь призму функціонування політичного режиму сучасної України. На цій основі сформувати у майбутніх політологів вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом з цього курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з цієї проблематики; визначати основні теоретико-методологічні підходи до розуміння політичних змін та розвитку; визначати взаємозв’язок між політичним розвитком та політичними зміни, зокрема в контексті трансформації політичних режимів; крізь цю призму формувати критичне мислення; оцінювати сучасну політичну практику, визначати умови та причини того чи іншого політичного процесу, особливості їхнього перебігу, можливості управління ними; визначити якісні зміни у процесі трансформації політичного режиму України. Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

  1. Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах “пост”
  2. Бергер П. Понимание современности// Социологические исследования. 1990.  № 7. С. 127-133.  
  3. Giddens A. The Rise and Fall of New Labour. 
  4. Європейський консорціум з політичних досліджень 
  5. Бібліотека політичної науки Оксфордського університету 
  6. Вісник Львівського університету: серія філософсько-політологічні студії 

Силабус:

Завантажити силабус