Сучасні теорії політичних змін та розвитку

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шипунов Г. В.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Шипунов Г. В.

Опис курсу

Навчальний курс „Сучасні теорії політичних змін та розвитку” є вибірковою дисципліною студентів-магістрантів спеціальності “Політологія”. Вона викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна покликана забезпечити ґрунтовні знання у сфері сучасних теорії політичних змін та розвитку. Особлива увага під час вивчення курсу „Сучасні теорії політичних змін та розвитку” приділяється формуванню аналітичних навичок, вмінню доцільно використовувати отриманні знання для вирішення теоретичних та прикладних проблем.

Мета курсу – формування  у майбутніх магістрів політології системного погляду на методологічні особливості дослідження сучасних теорій політичних змін та розвитку; історико-методологічні витоки сучасних теорій політичних змін та розвитку, зокрема в контексті концепцій О. Конта, Г. Спенсера, Е. Дюркгейма; основні положення модернізаційної парадигми розвитку; основні підходи до визначення сучасності; проблеми інститутів та інституалізації в процесі політичної модернізації; сутність та типи модернізаційних процесів; загальну характеристику, принципи та періодизацію постмодерну; теоретичні джерела поcтмодернізму; на постмодерні суспільства, зокрема в контексті дискусій Ж.-Ф. Ліотара, З. Баумана, В. Вельша, У. Бека, Е. Ґідденса; політичні трансформації крізь призму криз розвитку; революції як особливий тип політичної зміни; специфіку співвідношення модернізації та демократизації; основні положення транзитологічної парадигми; демократичні, авторитарні та гібридні політичні режими в контексті політичних змін; перспективи вітчизняних політичних змін крізь призму функціонування політичного режиму сучасної України. На цій основі сформувати у майбутніх політологів вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом з цього курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з цієї проблематики; визначати основні теоретико-методологічні підходи до розуміння політичних змін та розвитку; визначати взаємозв’язок між політичним розвитком та політичними зміни, зокрема в контексті трансформації політичних режимів; крізь цю призму формувати критичне мислення; оцінювати сучасну політичну практику, визначати умови та причини того чи іншого політичного процесу, особливості їхнього перебігу, можливості управління ними; визначити якісні зміни у процесі трансформації політичного режиму України. Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

 • Основна:
 1. Вельш В. Наш постмодерний модерн / пер. з нім. А.Л. Богачова, М.Д. Култаєвої, Л.А.Ситніченко. Київ: Альтерпрес, 2004. 328 с.
 2. Гантінґтон С. Політичний порядок у мінливих суспільствах / пер. з англ. Тарас Цимбал. Київ: Наш Формат, 2020. 448 с.
 3. Денисенко В., Чепурко Г., Піддубний В. Особливості модернізації українського суспільства в умовах глобалізації. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2018. Випуск 17. С. 145–154.
 4. Кірюхін Д. Теорії модернізації та посткомуністичні суспільства. Актуальні проблеми духовності: зб. наук. праць / ред.: Я.В. Шрамко. Вип. 16. С.125-134.
 5. Кутуєв П. Трансформації модерну: інституції, ідеї, ідеології: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. 516 с.
 6. Кутуєв П. Модерн, модернізація, розвиток: ідеї та практики: монографія. Київ: Талком, 2015. 467 с.
 7. Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014) : монографія. Чернівці: Книги – XXI, 2016. 552 c
 8. Зеленько Г. Кризи політичного розвитку в Україні:причини та зміст. Політичні дослідження. 2021. № 2. С. 33–61.
 9. Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. 288 с.
 10. AcemogluD.,RobinsonJ.Non-Modernization: Power-Culture Trajectories and the Dynamics of Political Institutions. Annual Review of Political Science. 2022. Vol.25 (1). P. 323-339.
 11. BugdenTechnology, Decoupling, and Ecological Crisis: Examining Ecological Modernization Theory Through Patent Data. Environmental Sociology. 2022. Vol. 8 (3). P. 228-241.
 12. Fisun O. Neopatrimonialism in Post-Soviet Eurasia / Stubborn Structures: Reconceptualizing PostCommunist Regimes / Edited by Bálint Magyar. Budapest-New-York: CEU Press, 2019. P. 75–
 13. Prokop M. Badanie nad reżimami hybrydalnymi. Case study systemy polityczne Ukrainy i Rosji w latach 2000-2012. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. 258 s.
 14. Kyianytsia L. The Modernization Theory Paradigm and Its Discontents: Reviewing the Contribution and Fallings of the Modernization Theory to Social and Political Research. Ukrainian Policymaker. 2021. Vol. 8, P. 41-50.
 15. Matsiyevsky Y. Mixed Values and Societal Constraints: The Weak Prospects for Authoritarianism in Ukraine // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization Institute for European, Russian, and Eurasian Studies. The George Washington University Advanced Publishing. Vol. 29 (2), 2021. P.135-158.
 • Додаткова:
 1. Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України. Київ: Критика, 2003. Розділ 1.
 2. Даймонд Л. Консолідація демократії і політична культура // Демократія. Антологія / упорядник О. Проценко. Київ: Смолоскип, 2005. С. 882-942.
 3. Долженков О. Україна-Білорусь: Досвід політичної трансформації: Монографія. Одеса: Астропринт, 2003. 264 с.
 4. Кутуєв П. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм: монографія. Київ: Сталь, 2005. 500с.
 5. Мацієвський Ю. Між авторитаризмом і демократією: політичний режим після «помаранчевої революції». Політичний менеджмент. 2006. № 5. С.18-32.
 6. Романюк О. Посткомуністичні революції // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4(13). – С. 16-28.
 7. Gill G. Democracy and Post-Communism. Political change in the Post-Communist World. London and New York: Routledge, 2002. 272 p.
 8. Huntington S.P. Trzecia fala demokratyzacji. Warszawa: PWN, 1995. 326 s.
 9. O’Donnell G., Schmitter P.C. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1986. 81 р.
 10. Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press. 1990.
 11. Giddens A. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press. 1991.
 12. Giddens A. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press. 1992.
 13.  Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Cambridge: Polity Press. 1994.
 14. Giddens A. The Politics of Climate Change. Cambridge:  2009.
 •  Інтернет-джерела:
 1. Вісник Львівського університету: серія філософсько-політологічні студії / URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/
 2. Modernization Theory / URL: https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/modernization-theory
 3. Modernization Theory / URL: https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/modernization-theory
 4. Theories of Development Modernization Theory / URL: https://www.youtube.com/watch?v=om5so5znk-o
 5. What is Modernization Theory – Video and Lesson Transcript / URL: https://study.com/learn/lesson/modernization-theory.html

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2022-2023 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2021-2022 н.р.

Завантажити силабус