Політичні міфи та символи

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Гарбадин А. С.ФФІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ФФІ-41Ковальчук М. В.

Опис курсу

Дисципліна «Політичні міфи та символи» належить до переліку дисциплін вільного вибору студента. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток студента та спрямована на формування ефективного теоретичного рівня застосування методів семіотики для дослідження політичної реальності. У межах даного курсу вивчаються знаки та знакові системи як основа комунікації. Особлива увага приділяється природі політичних символів як одиниць здійснення політичної комунікації та ключових елементів політичної культури будь-якого суспільства. Дисципліна викладається в 8 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Програма навчальної дисципліни «Політичні міфи та символи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Політологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є політичний міф як символічна форма політики та його трансформації в сучасному медіа-середовищі. В запропонованому курсі міф розглядається у філософсько-політичному аспекті, передусім, як символічна форма культури, яка певним чином структурує політичне життя, інтегрує смисли, задаючи парадигми людській діяльності. Курс присвячений розгляду основних етапів теоретичного осмислення міфу, систематизації та критичному аналізу провідних концепцій міфу від античності до постмодерного дискурсу, висвітлюються структура та функції міфів, особлива увага приділяється аналізу історичних трансформацій міфу та виявленню міфологічних нарацій у сучасній культурі (у ЗМІ, політиці, ідеології, кінематографі, відеоіграх, літературі та мистецтві тощо).

Метою викладання навчальної дисципліни «Політичні міфи та символи» – дати знання щодо природи знаків та знакових систем, їх ролі у політичній комунікації, поглибити знання про політичні символи як елемент політичної культури.

Рекомендована література

 1. Семіотика права // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2017. – Т. 2 : Філософія права. – С. 763–765.
 2. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. – Л., 2004. – С. 42–76.
 3. Ґадамер Г.-Ґ. Актуальність прекрасного // Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. К.,2001. – С. 78-86.
 4. Грабович Г. Тексти і маски / Г. Грабович. – К., 2005. – 277-298.
 5. Ділі Дж. Основи семіотики / Дж. Ділі. – Львів, 2000.
 6. Зонтаг С. Про фотографію / С. Зонтаг. – К., 2002. – 189 с.
 7. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масрвій комунікації / Л. Павлюк. – Львів, 2006. – 120 с.
 8. Речицький В. Символічна реальність і право / В. Речицький. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2006. – 732 с.
 9. Романенко Ю. В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соц. наук : спец. 00.01 «Теорія та історія соціології» / Ю. В. Романенко. – Київ, 2006. – 44 с
 10. Чантурія А. В. Семіотичні аспекти дослідження соціальної реальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / А. В. Чантурія. – Київ, 2006. – 20 с
 11. Соссюр Ф. Курс загальної лінгвістики / Ф. де Соссюр. – К., 1998. – 228 с.
 12. Berger A. Sings in Contemporary Culture: An Introduction to Semiotics / А. Berger. – Sheffield Publishing Company, 2009. – 126 р.
 13. Semiotics: An Introductory Anthology. – London: Hutchinson, 2006. – 184 р.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Політичні міфи та символи”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Політичні міфи та символи"

Завантажити силабус