Гарбадин Андрій Стефанович

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: andriy.garbadyn@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.facebook.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Постмодернізм, постструктуралізм, методологія політичної науки, історія політичної думки, політична комунікація, самопрезентація у публічних виступах, теорія та історія кіно.

Курси

Публікації

Підручники, навчальні посібники: 

 1. Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / А. Гарбадин // Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с. – С. 491-511.
 2. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
 3. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
 4. Гарбадин А. Політична комунікація / А. Гарбадин // Теорія політики: Підручник / Денисенко В.М. [Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін.]. – Л. : Ліга-Прес, 2015. – 668 с. – С. 475-507.
 5. Гарбадин А. «Археологія знання» (М. Фуко); Бодріяр Ж.; «В тіні мовчазної більшості, або кінець соціального» (Ж. Бодрійяр); Гваттарі П.-Ф.; Дерріда Ж.; Дискурс; Крістева Ю.; Лакан Ж.; Муфф Ш.; «Наглядати і карати» (М.Фуко); «Прозорість зла» (Ж. Бодрійяр); «Порядок дискурсу» (М. Фуко); Постмодернізм; «Прозорість зла» (Ж. Бодрійяр); Фуко М.; Чужинець політичний / А. Гарбадин // Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н. М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Мельника. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с. – С. 27-28; 38-39; 46-47; 55-56; 97-99; 102-103; 158-159; 163-165; 213-214; 215-217; 284-286; 293-295; 288-289; 376-378; 390-391.
 6. Гарбадин А. Гваттарі Ж.-П.; Крістева Ю.; Лакан Ж.; Муфф Ш. / А. Гарбадин // Історія політичної  думки:  навч.  енцикл.  словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. – С. 149; 343; 362-364; 462.
 7. Гарбадин А. Американізація; Глобалізований світ; Наратив; Новояз; Постмодернізм; Симулякр / А. Гарбадин // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / за заг. ред. Н. М. Хоми; [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2015. – 492 с. – С. 16; 67-68; 243; 262; 304; 356-357.
 8. Гарбадин А. Кадрова армія; Католицькі партії; Кворум; Конституція; Криза легітимації; Легітимний авторитет; «Людина політична»; Люмпен пролетаріат; Нерозповсюдження ядерної зброї; Правова держава; Таємне голосування / А. Гарбадин // Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В. М. Піча; за наук. ред. Л. Д. Климанської, Я. Б. Турчин, Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 516 с. – С. 156; 159; 161; 176; 184; 189; 199; 200; 256; 324; 378.
 9. Гарбадин А. Дискурс; Постмодернізм, Теорія комунікативної дії; Чужинець політичний / А. Гарбадин // Політологія : навч.  енцикл.  словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. – С. 166-167; 539-540; 661-662; 749-750.


Наукові статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази даних
Web of Science:

 1. Гарбадин А. Візуалізація та інтерпретація політичної етики у кіно / А. Гарбадин // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. – К. : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 97-101.

Наукові статті у виданнях, які включені до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus:

 1. Гарбадин А., Ільницька Д. Теоретико-концептуальні засади дослідження та типологізації авторитарних режимів / А. Гарбадин, Д. Ільницька // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2021.  – № 36. – С. 183-189.
 2. Гарбадин А., Сабара А. Принцип раціональності у процесі ухвалення політичних рішень у суспільствах перехідної демократії/ А. Гарбадин, А. Сабара // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2020.  – № 30. – С. 125-129.
 3. Гарбадин А. Фактори обмеження самоконтролю у поведінковій економіці Р. Талера/ А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2020. – № 29. – С. 163-168.
 4. Гарбадин А. Методологія дослідження самоконтролю у поведінковій економіці Р. Талера: політологічний аспект / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2020. – № 28. – С. 134-139.
 5. Гарбадин А. Ідея справедливості у поведінковій економіці Р.Талера / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2019. – № 22. – С. 143-149.
 6. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.
 7. Гарбадин А. Специфіка симулятивних політичних практик згідно з концепцією Жана Бодріяра / А. Гарбадин // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2016. – Вип. 105 (2). – С. 326–330.
 8. Гарбадин А. Принцип трьох «К» М. Мамардашвілі у дослідженні політичної свідомості / А. Гарбадин // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, IV(12). –Issue 76, 2016. – p. 16-19.
 9. Гарбадин А. Klasyczne podejścia do interpretacji praktyk poznawczych podmiotu w polityce: od czasów antycznych do Średniowiecza / А. Гарбадин // Historia i polityka. Półrocznik poswiecony międzynarodowym – No. 11(18), 2014. –S. 23–30.
 10. Гарбадин А. Жіль Дельоз про чужинця як форму означення можливого світу у межах політичного дискурсу / А. Гарбадин // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, 1(2). – Issue: 12, 2013. – p. 190-194.

 

Наукові статті у фахових виданнях України:

 1. Гарбадин А. Специфіка розрізнення понять свідомості та політичної свідомості / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2015.  – № 7. – С. 146-153.
 2. Гарбадин А. Некласичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6. – С. 42-49.          
 3. Гарбадин А. До проблеми дефініціювання політичної свідомості / А. Гарбадин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. — Випуск 17: збірник наукових праць. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. — С. 105-109.
 4. Гарбадин А. Симптоматичність чужинства у межах політико-дискурсивних практик згідно з концепцією Юлії Крістевої / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2014. – № 4. – С. 135-141.
 5. Гарбадин А. Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці в Новий час / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 189-199.
 6. Гарбадин А. Співвідношення суспільної та індивідуальної свідомостей у політиці / А. Гарбадин // Наукові праці : наук.-метод. журнал. Серія «Політологія» – Миколаїв : Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 236. – Т. 248. – С. 59–64.
 7. Гарбадин А. Феномен чужинця у структурах постмодерного розуміння політичного дискурсу Жака Дерріди / А. Гарбадин // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 11. – с. 14-22.
 8. Гарбадин А. Проблема політичної ідентичності в контексті політологічного дискурсу / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2013.  – № 3. – С. 222-230.
 9. Гарбадин А. Особливості політичного дискурсу, його обмежувальних механізмів щодо відтворення феномену чужинця у Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 203-210.
 10. Гарбадин А. Особливості вияву чужинства в основних політико-правових концепціях нового часу / А. Гарбадин // Освіта регіону : укр.-наук. журнал. – Київ : Вид-во ун-ту «Україна», 2012. – №. 2. – С. 32–38.
 11. Гарбадин А. Концепт чужинця в політологічному дискурсі / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – 2012. – № 15. – С. 283-289.
 12. Гарбадин А. Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу / А. Гарбадин // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2012. – №1(13) – С. 18-24.
 13. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. –   – № 2. – С. 145-154.
 14. Гарбадин А. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, відповідальності і моралі / А. Гарбадин // «Гілея: науковий вісник» : збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 46 (4). – С. 583–591.
 15. Гарбадин А. Становище чужинця у політичній думці Античності / А. Гарбадин // Наукові праці : наук.-метод. журнал. Серія «Політологія». – Миколаїв : Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 143. – Т. 155. – С. 37–42.
 16. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / А. Гарбадин // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – 2011. – № 949. – С. 21–28.
 17. Гарбадин А. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особливості вияву щодо чужинця / А. Гарбадин // «Гілея: науковий вісник» : збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С. 561–567.
 18. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / А. Гарбадин // Вісник СевНТУ. Серія «Політологія» : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 123. – С. 45-49.
 19. Гарбадин А. Марксистська інтерпретація відчуження та становища чужинця / А. Гарбадин // Вісник СевНТУ. Серія «Політологія» : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 112. – С. 67-70.

 

Тези доповідей на наукових конференціях:

 1. Гарбадин А. Прийоми обмеження проблемисамоконтролю у поведінковій економіціР. Талера: політологічний контекст / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп.за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2021. – С. 97-98.
 2. Гарбадин А. Критика традиційних підходів до справедливості у концепції Р. Талера / А. Гарбадин // Збірник тез VI Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці”, 23 квітня 2021 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – С. 59-61.
 3. Гарбадин А. Організація процедури архітектури вибору: політологічний контекст / А. Гарбадин // VIIІ Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам’яті професора  Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали восьмої Всеукраїнської науково[1]практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) / За наук. ред. д. політ. н. Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: Львівський  національний університет імені Івана Франка, 2021. – С. 43-45.
 4. Гарбадин А. Теорія евристик Р. Талера у прийнятті рішень / А. Гарбадин // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”, 22 квітня 2020 р. / за ред. Л.В. Рижак ; відповід. за вип. Н. І.Жигайло, Ю.В.Максимець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 44-46.
 5. Гарбадин А. Р.Талер про співвідношення правової та поведінкової мотивації у формуванні справедливості: політологічний контекст / А. Гарбадин // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 12 листопада 2020 р. – Львів, 2020. – С. 116-121.
 6. Гарбадин А. Принцип Пітера у аналізі ефективності прийняття рішень / А. Гарбадин // VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г.В. Шипунова; відп. за вип. А.М. Сабара, Г.В. Іленьків. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 66-69.
 7. Гарбадин А. Філософія лібертаріанського патерналізму у публічному управлінні / А. Гарбадин // Сучасна парадигма публічного управління : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / За наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 17–18 жовтня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 87-91.
 8. Гарбадин А. Політизація проблематики штучного інтелекту / А. Гарбадин // Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань «політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи». Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2018. – № 14. – С. 220-222.
 9. Гарбадин А. Сучасні тенденції у політизації соціальних мереж / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 117-119. – 0,2 д.а.
 10. Гарбадин А. Політична суб’єктивація історії через тріаду «пам’ять – досвід – відповідальність» / А. Гарбадин // Матеріали п’ятих міжвузівських методологічних читань, присвячені 100-річчю виходу першого тому Освальда Шпенглера «Сутінки Європи» / Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 19. – С. 219‒220.
 11. Гарбадин А. Вплив Арістотелевої етики на формування сучасної політико-етичної традиції / А. Гарбадин // Круглий стіл з нагоди 2400-ліття Арістотеля. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017.  – Вип. 9. – С. 139-140.
 12. Гарбадин А. Критика «постідеологічності» суспільства С.Жижеком / А. Гарбадин // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science and сivilization», , – 2016. Volume 14. Psychology and sociology. Philosophy. Sheffield. Science and education LTD – s. 80-81.
 13. Гарбадин А. Взаємовплив євроінтеграційних процесів та метанаративів на динаміку розвитку політичної науки в Україні / А. Гарбадин // Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів – 2016: матеріали міжнародного науково-практичного семінару (Кошице, 4-8 квітня 2016 року).: К.: Вид-во «Оперативна друкарня “АЗБУКА”» – с. 18-19.
 14. Гарбадин А. Проблема політичного чужинства у філософській концепції Ф. Ніцше / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2015 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 218-221.
 15. Гарбадин А. Вплив глобалізаційних тенденцій на діяльність міжнародних організацій / А. Гарбадин // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», – 2014. Том 11. Икономики. Държавна администрация. Политика. София: 2014. – С. 65-68.
 16. Гарбадин А. Політичне означення чужинця за А.Шопенгауером / А. Гарбадин // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2014» Volume 14. Historia.Politołogija. : Przemyśl. Nauka i studia – s. 67-69.
 17. Гарбадин А. Некласичні підходи до означення свідомості у контексті політичного дискурсу / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Іван Франка, 2014. – С. 201-205.
 18. Гарбадин А. Концепції прогнозування глобальних наслідків в контексті політичного осмислення феномену глобалізації / А. Гарбадин // Strategiczne pytania swiatowei nauki – 2013 (Premysl, 7 –15 lutego 2013 r.) – Premysl, 2013. – S. 39–40.
 19. Гарбадин А. Сучасні тенденції дослідження феномену глобалізації / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету (Львів, 26-30 лютого 2013) / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Іван Франка, 2013. – С. 370-374.
 20. Гарбадин А. Критерії обумовлення розрізнення у межах політичного дискурсу / А. Гарбадин // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Треті методологічні читання /Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. –Львів: ЛНУ, 2013. – С. 36-38.
 21. Гарбадин А. Означення чужинця у політичній думці античності / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету (Львів, 26–30 лютого 2011) / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка, 2011. – С. 157–16
 22. Гарбадин А. Специфіка впливу релігійного фанатизму на політичну сферу буття чужинця / А. Гарбадин // Матеріали міжнародної наукової конференції «Християнство та іслам: діалог культур і цивілізацій» (Севастополь, 16–20 травня 2011 р.) – Севастополь : СНТУ, 2011. – С. 37–41.
 23. Гарбадин А. Специфіка постмодерного тлумачення політичного дискурсу / А. Гарбадин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету (Львів, 26-30 лютого 2010) / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Іван Франка, 2010. – С. 204-207.

Біографія

 • Народився 28 травня 1987 року у м. Львів.

Навчання:

 • У 2009 році закінчив філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка та отримав диплом магістра політології (з відзнакою).
 • 3 01 листопада 2009 року по 1 березня 2012 року навчався в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки філософського факультету.
 • 1 березня 2012 року достроково захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
 • У 2018 році отримав вчене звання доцента.

Трудовий досвід:

 • З вересня 2010 року працює асистентом кафедри теорії та історії політичної науки.
 • З 01 липня 2014 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки.

Протягом всього науково-педагогічного періоду діяльності основним принципом професійної етики виділяю для себе цілеспрямованість. На цьому і будується повна відданість власній аудиторії, роботі та процесу удосконалення.

Відповідно основними науковими інтересами можу виділити сферу комунікації та публічних виступів, пояснення політичного через широкий спектр методологій (від психології та економіки до філософії).

Також займаюся осмисленням політики через призму кінематографу та інтерпретацією кіно через кінематографічну символізацію.

Щиро переконаний, що маю за щастя називати роботою те, що цікавить не лише мене, а й велику кількість моїх однодумців.

Проекти

За період викладання розроблені такі курси і спецкурси:

«Політологія»; «Риторика»; «Постмодерна політика»; «Самопрезентація у публічних виступах»; «Дизайн та методи дослідження»; «Історія зарубіжних політичних вчень 4 частина», «Вступ до спеціальності», «Постмодерна політика», «Політична етика в кіно».

(усі курси забезпечені навчально-методичними комплексами)

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!