Політична антропологія

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Гарбадин А. С.ФФІм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФІм-11доцент Гарбадин А. С.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політична антропологія» спрямована на формування у студентів глибинних знань про
специфіку формування політичних інститутів суспільства та творення соціальних практик в політичній площині в
залежності від особливостей соціального розшарування, розподілу соціальних ролей, традицій та цінностей
суспільства, в якому формується конкретна політична система. Курс включає в себе вивчення наукових робіт
стосовно формування політичного життя суспільства як такого в епоху первісних суспільств, виділення політики як
окремої сфери життєдіяльності людини та суспільства та напрямків трансформацій політичних інститутів впродовж
їхнього періоду існування під впливом зміни принципів людських відносин, індивідуальних та міжгрупових.
Практична сторона курсу передбачає можливість застосувати отримані знання на практиці в аналізі сучасних
політичних систем та суспільстві, які лежать в їх основі, взаємовпливу соціальних та політичних інститутів та
інституцій, значення традицій та новацій в процесах розвитку політичної сфери життя суспільства.

Рекомендована література

1. Баландьє Ж. Політична антропологія. Пер. з фр. Київ: Альтерпрес, 2002. 252 с.
2. Боряк О. Сучасна культурно-соціальна антропологія: нові тенденції та здобутки. Народна творчість та
етнологія. 2013. № 1. С. 85–88.

3. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології. Київ: Мистецтво, 1995. 335 с.
4. Денисенко В. М. Політика в контексті антропологічних вимірів. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія.
Соціологія. Право: збірник наукових праць. 2013. № 1 (17). С. 34–39.
5. Кравець А.Ю. Політична антропологія: Монографія. Дніпропетровськ, 2012. 178 с.
6. Левенець Ю. Політична антропологія як парадигма політико-філософської рефлексії.
Соціогуманітарні проблеми людини. № 4. 2010. С. 129–142.
7. Поправко О.В. Антропологія: навчальний посібник. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького.
2016. 285 с.
8. Мельник В.М. Орієнтальний вимір політичної антропології: дефініція, термінологія, головні
політологічні школи. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 144(3). С. 88-93.
9. Foret F. Europe Between Decline And Decadence: The “Éternel Retour” Of An Elitist Lamento? International
Political Anthropology. 2021. Vol. 14. No. 1. P. 57-60.
10. Horvath A. Political Alchemy: Technology Unbounded. London: Routledge, 2021. 216 p.
11. Szakolczai A. Originary Words And Images: About Doing Political Anthropology. International Political
Anthropology. 2022. Vol 15. No. 1. P. 7-26.
 Додаткова:
12. Ганьба О. Поняття, ознаки та особливості суб’єктів архаїчних правовідносин первісного родового
суспільства. Теорія держави і права. 2018. № 12. С. 253-257.
13. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс, 2002.
242 с.
14. Мельник В. М. Три етапи становлення політичної антропології. Вісник Львівського університету.
Серія філософсько-політологічні студії. 2019. Вип. 23. С. 190-195.
15. Сегеда С. Антропологія: навч. пос. для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних
закладів. К.: «Либідь», 2001. 335 с.
16. Тельпіс О. В. Антропологічна природа політичного лідерства в міжнародних відносинах. Актуальні
проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 103(1). С. 236-247.
17. Чабанов В. Г. Політична антропологія: навчально-методичний посібник. Кам'янець-Подільський:
Аксіома, 2017. 104 с.
18. Altamirano J. Tribal Poverty And The Politics Of Land Use: A Case Study On Cultural Affinity In Oklahoma.
International Political Anthropology. 2016. Vol 9. No. 1. P. 57 – 67.
19. Lewellen T. Political anthropology: an introduction. Westpost, Connecticut, London: Praeger, 2003. 262 p.

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Політична антропологія

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус