Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Гарбадин А. С.ФФІ-11, ФФІ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФІ-11доцент Гарбадин А. С., Возняк С. І.
ФФІ-12доцент Гарбадин А. С., Ковальчук М. В.

Опис курсу

Курс “Вступ до спеціальності” є нормативною навчальною дисципліною
у циклі професійної та практичної підготовки студента для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
філософського факультету. Дисципліна викладається в 1 семестрі 1 курсу в обсязі 3 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс “Вступ до спеціальності” надає загальне і комплексне уявлення про сфери інтересів політичної науки, а також формує знання стосовно базових понять та категорій політичної науки. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу базові знання з політичної науки, показати сфери вияву політики та варіанти наукового осмислення даної проблематики. Також курс надає можливість сформувати загальні уявлення як про спеціальність, так і потенційні сфери самовияву майбутніх політологів.

Виконання навчальних завдань з курсу “Вступ до спеціальності” має на меті формування у майбутніх політологів основ професійних знань про політику, політичні інститути та процеси у сучасному світі; оволодіння навиками роботи з політологічними джерелами та набуття знань використання базових політологічних методів та методик; навчити студентів аналізувати та узагальнювати інформацію щодо сучасних проблем політичного розвитку.

 

Рекомендована література

 1. Lijphart, Arend. 2008. Thinking About Democracy. Power sharing and majority rule in theory and practice. New York, NY: Routledge.
 2. Lijphart, Arend. 2012. Patterns of Democracy: Government Forms & Performance in Thirty-six Countries, Second Edition. New Haven: Yale University Press.
 3. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К., 2005.
 4. Байме К. Політичні теорії сучасності / Клаус фон Байме ; [пер. з нім. М. Култаєвої, М. Бойченка]. — К. : Стилос, 2008. — 396 с.
 5. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
 6. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
 7. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.
 8. Денисенко В. М., Матвієнків С. М., Штерн В. Ю. Політологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Астролябія, 2007. – 360 с.
 9. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.
 10. Короткий оксфордський політичний словник / [Пер. з англ.] ; [За ред. І. Макліна, А. Макмілана]. ― К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. ― 789 с.
 11. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с.
 12. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасної НАН України; Інститут історії України; ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса/ В.М.Литвин – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с.
 13. Теорія політики: Підручник / Денисенко В.М. [Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я. та ін.]. – Л. : Ліга-Прес, 2015. – 668 с.
 14. Фуко М. Наглядати й карати / пер. з фр. Петра Таращука. — Київ: Комубук, 2020.
 15. Шведа Ю. Вибори та виборчі системи. Європейські стандарти та досвід для утвердження демократії в Україні.- Львів, 2010.- 462 с.

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Вступ до спеціальності”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Вступ до спеціальності".

Завантажити силабус