Історія політичних вчень (IV частина)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Гарбадин А. С.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФФІ-21доцент Гарбадин А. С., Ковальчук М. В.
ФФІ-22доцент Гарбадин А. С., Токарєва Л. В.

Опис курсу

“Історія політичних вчень (IV частина)” є нормативною навчальною дисципліною у циклі професійної та практичної підготовки студента для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти філософського факультету. Дисципліна викладається в 4 семестрі 2 курсу в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Даний курс є однією з основних дисциплін спеціалізації. Дана дисципліна розкриває найбільш важливі напрямки розвитку політичної думки на Заході в ХХ столітті. У процесі освоєння дисципліни студенти повинні вивчити основні політичні теорії, розглядаючи їх як форму вивчення політики. При цьому вивчення політичних теорій здійснюється не тільки за підручниками, а перш за все через “занурення” у оригінальні тексти. Студенти повинні навчитися бачити альтернативність політичних поглядів, концепцій і теорій. Порівнюючи різні теоретичні погляди, необхідно розрізняти існуючі методологічні підходи в політичних дослідженнях. Тим самим, студенти зможуть включитися в дискусії, які проходять сьогодні між представниками різних традицій політичної думки. Вивчення даної дисципліни передбачає творче ставлення студента до пошуку відповідей на питання з найактуальніших проблем політичної теорії.

 

Рекомендована література

 1. Lacan, Jaques. The Seminar, Book VII. The Ethics of Psychoanalysis, 1959–1960, ed. by Jacques-Alain Miller, transl. by Dennis Porter, W.W. Norton & Co., New York, 1992.
 2. Lasswell, Harold. The Analysis of Political Behaviour: An Empirical Approach (1948) //https://ia902907.us.archive.org/22/items/in.ernet.dli.2015.90320/2015.90320.The-Analysis-Of-Political-Behaviour-An-Empirical-Approach.pdf
 3. Žižek, Slavoj. The Sublime Object of Ideology. Verso Books, 1989.
 4. Арендт Х. Айхман в Єрусалимі. Розповідь про банальність зла / Л.: Дух і Літера, 2021. — 376 с.
 5. Гантінґтон С. Політичний порядок у мінливих суспільствах / пер. з англ. Тарас Цимбал. — К.: Наш Формат, 2020. — 448 с.
 6. Гарбадин А. Концепція лібертаріанського патерналізму Р. Талера: політологічний контекст / А.
  Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2022. – № 40. – С. 125-130.
 7. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
 8. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
 9. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.
 10. Історія політичної думки: підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т. В. Адрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : Новий Світ-2000, 2020. – 1000 с.
 11. Норт, Дуглас, Джон Волліс, Баррі Вайнґест. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії / пер. з англ. Тарас Цимбал. — К.: Наш Формат, 2017. — 352 с.
 12. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с.
 13. Фрейд З. Вступ до психоаналізу / З. Фрейд ; [пер. з нім. П. Таращука]. ‒ К. : Основи, 1998. ‒ 709 с.
 14. Фромм Е. Мати чи бути? / Е. Фромм ; [пер. з англ. О. Ю. Михайлова, А. Ю. Буряк] – К. : Укр. письм., 2010. – 222 с.
 15. Фуко М. Наглядати й карати / пер. з фр. Петра Таращука. — Київ: Комубук, 2020.
 16. Юнг К. Г. Архетипи і колективне несвідоме. — Львів: Астролябія, 2012. — 588 с.

Матеріали

Методичні рекомендації до курсу “Історія політичних вчень 4 частина”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Історія політичних вчень 4 частина"

Завантажити силабус