Філософія політики

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Залік
45Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Гарбадин А. С.ФФІ-21, ФФІ-22
432доцент Гарбадин А. С.ФФІ-21, ФФІ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФФІ-21Токарєва Л. В.
ФФІ-22Ковальчук М. В.
432ФФІ-21Токарєва Л. В.
ФФІ-22Ковальчук М. В.

Опис курсу

Дисципліна «Філософія політики» є нормативною дисципліною циклу професійної і практичної підготовки першого (бакалаврського рівня) вищої освіти  з спеціальності 052 «Політологія» для освітньої програми «Політологія», яка викладається в 3 та 4 семестрі в обсязі 5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Дисципліна «Філософія політики» покликана забезпечити формування у студентів необхідних знань та навичок для подальшого здобуття професійних знань, розуміння основ функціонування політичної сфери буття, загальних принципів та механізмів політики як частини соціальної сфери.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання про загальні засади існування політичної сфери людського буття, філософські основи політичного пізнання та політичної практики, детермінанти формування та трансформації політичних цінностей на індивідуальному та суспільному рівні, місця людини в суспільстві та політичній сфері та особливостей впливу сучасних технологій на індивідуальну та масову свідомість при формуванні політики.

Метою навчального курсу «Філософія політики» є сформувати у студентів розуміння філософських засад та витоків політичної науки, познайомити з філософським розумінням актуальних проблем політичного буття, пізнання, місця людини в політичній системі суспільства.

Об’єкт курсу –  філософські концепції політики.

Предмет курсу –  політичне.

Рекомендована література

 

 1. Арістотель. Політика. Київ: Основи, 2000. 239 с.
 2. Байме К. Політична теорія сучасності. Київ: Стилос, 2008. 396 с.
 3. Барт Р. Від твору до тексту. Незалежний культурологічний часопис «Ї». 1990. №4.
 4. Белл Д. Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії. Київ: «Наш формат», 2017. – 312 с.
 5. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. Київ : «Основи», 2004. 230 с.
 6. Гаєвський Б. Філософія політики. Київ: Вища школа, 2005. 176 с.
 7. Головко Б. Філософська антропологія. Київ, 1997.
 8. Гьоффе О. Вибрані статті. Київ, 1998. 104 с.
 9. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. Львів, 1997. 274 с.
 10. Денисенко В. Ціннісні основи історичних форм буття людини. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2010. № 1. С. 7 – 18.
 11. Еко У. Інтерпретація та історія. Маятник Фуко. Львів: «Літопис», 1998. С. 637 – 650.
 12. Еко У. Надінтерпретація текстів Маятник Фуко. Львів: «Літопис», 1998. С. 650 – 664.
 13. Корнієнко В. Еволюція політичного ідеалу (від плюралізму до синтезуючої єдності) : монографія. Вінниця : Універсум, 1999. 430 с.
 14. Макіавеллі Н. Флорентійські хроніки: Державець. Київ: Основи, 1998.
 15. Мор Т. Утопія. Київ: Дніпро, 1988. 207 с.
 16. Рікер П. Ідеологія і утопія. Київ: Дух і літера, 2005. 386 с.
 17. Рікер П. Навколо політики. Київ, 1995.
 18. Толстоухов А.В Філософія політики. Київ: Знання України, 2003. 400 с.
 19. Філософія політики / Авт.-упорядник В. П. Андрущенко. Київ: Знання України, 2003. 400с.
 20. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник. Київ: Знання України, 2002.
 21. Філософія політики: Хрестоматія: У 3 т. Київ: Знання України, 2003.
 22. Фуко М. Наглядати і карати. Народження в’язниці. Київ: Основи, 1998.
 23. Шипунов В., Швець В. «Нова політика» як наслідок ціннісної трансформації сучасних суспільств: особливості виникнення та тенденції інституційного розвитку в західній Європі. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2022. Випуск 40, c. 215–223
 24. Kovalchuk, M., & Shypunov, H. (2021). Dialogic Basis of the Categories of “Openness” and “Tolerance” to the “Other” in Modern Political Discourse – Martin Buber and Gabriel Marcel. Studia Warmińskie58, 87–99.
 25. Man and society in the dimensions of socio-cultural transformation: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 301 p.
 26. J. Brennan Political Philosorhy. An introduction. Washington: Cato Institute, 2010.
 27. A Companion to Contemporary Political Philosophy / R. E. Goodin, P. Pettit, T. Pogge. Malden: Blackwell Publishing, 2007
 28. Андрущенко В. П. Філософія політики: підручник. Київ: Знання України, 2003.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Філософія політики”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Філософія політики".

Завантажити силабус