Історія політичних вчень (І частина)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Бунь  В. В.ФФІ-11, ФФІ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ФФІ-12Бунь  В. В.
ФФІ-11Бунь  В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Історія політичних вчень (І частина)» – це нормативна навчальна дисципліна, яка вивчається студентами-бакалаврами першого року навчання спеціальності 052 «Політологія». Навчальний курс розрахований на 120 години і вивчається у першому семестрі. У структурі годин курсу виокремлено такі складові: лекційні заняття – 32 год.; семінарські заняття – 32 год., самостійні завдання – 56 год.

Навчальна дисципліна «Історія політичних вчень (І частина)» присвячена вивченню світової політичної думки у державах Стародавнього Сходу, в період Античності і Середньовіччя. Курс складається з трьох змістових модулів.

Мета:

вивчити та проаналізувати процес історичної трансформації політичних вчень у Стародавньому світі, в період Античності і Середньовіччя;

сформувати у студентів системне уявлення про розвиток світової політичної думки як цілісного процесу концептуального осмислення теоретичних проблем політики та сфери державотворення;

узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, філософів, політичних діячів у вирішенні проблемних питань, пов’язаних з дослідженням засад формування політики, походженням природи і сутності держави і права, принципів взаємовідносин особи і держави;

ознайомити студентів з основними етапами розвитку політичної думки з урахуванням проблемно-теоретичного характеру навчального курсу, починаючи з політичних вчень Стародавнього Сходу та завершуючи концепціями Середньовіччя;

сформувати у студентів уявлення про співвідношення теоретичних положень політичної науки і реально існуючих політичних інститутів;

Рекомендована література

 1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень [Текст] / Т. Г. Андрусяк ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 220 с.
 2. Історія політичних і правових вчень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Вдовичин І. Я.]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. – 491 с.
 3. Історія політичної думки / За заг. ред. Н. М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.
 4. Історія світової політичної думки [Текст] : навч. посіб. / уклад. В. В. Морозов ; Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2008. – 328 с.
 5. Кирилюк Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень [Текст] : навч.-метод. посібник / Ф. М. Кирилюк, О. В. Батрименко. – К. : ТОВ “ХХІ століття: Діалог культур”, 2005. – 256 с.
 6. Крижанівський О. П. Історія стародавнього Сходу: Підручник. – Київ.: Либідь, 2000. – 590 с.
 7. Кухта Б. Л. Політологія. Історія і теорія політичної науки : курс лекцій / Б. Кухта, О. Красівський, А. Ліпенцев. – Львів : Кальварія, 2004. – 271 c.
 8. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний енциклопедичний словник-довідник / Заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 466 с.
 9. Основи політичної науки : курс лекцій / за ред. Б. Кухти. – Львів : Кальварія, 1997. – Ч. 1 : З історії політичної думки: від стародавності до наших днів. – 288 с.
 10. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.
 11. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.
 12. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. – К., 1997. – 838 с.
 13. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396 с.
 14. Теорія політики: підручник / За наук. ред. В.П. Мельника [Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я., Шиманова О.В.]. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).
 15. Тополь Ю. О. Історія політичних і правових вчень [Текст] : курс лекцій / Ю. О. Тополь. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2018. – 537 с.
 16. Шульженко, Ф. П. Історія політичних і правових вчень [Текст] : підручник / Ф. П. Шульженко. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.
 17. Яремчук В. Д. Історія політичних і правових вчень: схеми, дефініції, джерела та персоналії : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 380 с.

Матеріали

Методичні рекомендації з курсу “Історія політичних вчень 1 частина”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: курсу "Історія політичних вчень 1 частина".

Завантажити силабус