Бунь Вікторія Вікторівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: viktoriya.bun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Політична участь, електоральна поведінка, політична культура, історія політичних вчень (Стародавній Схід, Античність, Середньовіччя)

Курси

Публікації

Список наукових публікацій:

Підручники та навчальні посібники:

 1. Теорія політики: підручник / Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин
  Л.Я., Шиманова О.В. // Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).
 2. Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В.Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.

Наукові статті в зарубіжних виданнях без імпакт-фактора та індексу цитування:

 1. Бунь В. В. Влияние институциональных факторов на детерминацию электорального
  выбора в Украине / В. В. Бунь // Facta Simonidis. – 2015. – Nr. 8. – P. 41–62.
 2. Bun V. Methodology for the study of electoral choice in transitional societies: the construction of
  integrative models // Global academics. International journal of advance researches. 2018. № 1. Р.
  18-31.

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

 1. Бунь В. Електоральний вибір та електоральна поведінка : основні моделі / Бунь В.//
  Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 18. – С. 22–29.
 2.  Бунь В. Поінформованість як фактор компетентного електорального вибору Бунь В. //
  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. –
  2007. – Вип. 7 – 8. – С. 127–133.
 3. Бунь В. Потреби та мотиви виборця: вплив на детермінацію електорального вибору / Бунь
  В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія,
  Філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 89–95.
 4. Бунь В. Електоральний вибір: суть та основні складові / Бунь В. // Вісник Львівського
  університету. Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 192–201.
 5. Бунь В. Соціополітичні поділи як детермінанти електорального вибору : суть та основні
  теорії / Бунь В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія,
  Соціологія, Філософія. – 2009. – Вип. 12. – С. 79–85.
 6. Бунь В. Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору / В. Бунь // Вісник
  Львівського національного університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2013. –
  Вип. 3. – С. 200–212.
 7. Бунь В. Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії:
  операціоналізація ключових понять електоральних теорій / В. Бунь // Вісник Львівського
  національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 4. – С. 71–80.
 8. Бунь В. Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології
  “лійки причиновості” / В. Бунь // Вісник Львівського національного університету.
  Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 177–188.
 1. Бунь В. Детермінанти електорального вибору: раціонально-інструментальний підхід /
  Бунь В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Івана Франка.
  Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2015.
  – Вип. 17. – С. 53–58.
 2. Бунь В. Теоретичне визначення форм електоральної суб’єктності / Бунь В. // Вісник
  Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6.
  – С. 286–294.
 3. Бунь В.В. Еволюція поглядів на державу та політику у джерелах політичної думки
  Стародавнього Єгипту // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-
  політологічні студії. – 2019. – Вип. 23. – С. 108–115.
 1. Бунь В.В. Формування електоральних преференцій виборців в Україні: вплив
  інституційного дизайну та ефектів виборчих систем // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук.
  праць. – К., 2019. – Вип. 144. – С. 27–32.
 2. Бунь В.В. Контури теократичної деспотії в джерелах політичної думки Стародавнього Вавилону // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 32. – С. 112–120. 
 1. Бунь В.В. Політичні погляди Аль-Фарабі: проблеми урядування в державі // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 38. – С. 136–141. 

Інші публікації (словники, довідники тощо):

 1.  Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. /
  За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий
  Світ-2000, 2014. – 766 с.
 2. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV
  рівнів акредитації / за наук. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]
  – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с.
 3. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для
  студентів ВНЗ для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / укладач В.М. Піча, наук. редакція
  Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 516 с.
 4. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV
  рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л.
  Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.
 5. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний
  енциклопедичний словник-довідник / Заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. –
  466 с.
 6. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми
  Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396
  с.

 

Біографія

2001–2006 – навчалась на філософському факультеті (спеціальність політологія) Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006–2010 – навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 квітня 2011 року – захистила кандидатську дисертацію на тему «Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву»

2011–2014 – працювала асистентом кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

3 1.07.2014 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!