Бунь Вікторія Вікторівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: viktoriya.bun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Політична участь, політична культура, історія політичних вчень (Стародавній Схід, Античність, Середньовіччя)

Курси

Публікації

Список найважливіших наукових публікацій

кандидата політичних наук, доцента кафедри теорії та історії політичної науки

БУНЬ ВІКТОРІЇ ВІКТОРІВНИ

Підручники та навчальні посібники:
1. Теорія політики: підручник / Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин
Л.Я., Шиманова О.В. // Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).
2. Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В.
Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.

Наукові статті в зарубіжних виданнях без імпакт-фактора та індексу цитування:
3. Бунь В. В. Влияние институциональных факторов на детерминацию электорального
выбора в Украине / В. В. Бунь // Facta Simonidis. – 2015. – Nr. 8. – P. 41–62.
http://pwszzamosc.pl/data/file_attachment/237-2877-facta.pdf
4. Bun V. Methodology for the study of electoral choice in transitional societies: the construction of
integrative models // Global academics. International journal of advance researches. 2018. № 1. Р.
18-31. http://www.i-journal.org/index.php?item=issue&id=1

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:
5. Бунь В. Електоральний вибір та електоральна поведінка : основні моделі / Бунь В.//
Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 18. – С. 22–29.
6. Бунь В. Поінформованість як фактор компетентного електорального вибору Бунь В. //
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. –
2007. – Вип. 7 – 8. – С. 127–133.
7. Бунь В. Потреби та мотиви виборця: вплив на детермінацію електорального вибору / Бунь
В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія,
Філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 89–95.
8. Бунь В. Електоральний вибір: суть та основні складові / Бунь В. // Вісник Львівського
університету. Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 192–201.
9. Бунь В. Соціополітичні поділи як детермінанти електорального вибору : суть та основні
теорії / Бунь В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія,
Соціологія, Філософія. – 2009. – Вип. 12. – С. 79–85.
10. Бунь В. Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору / В. Бунь // Вісник
Львівського національного університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2013. –
Вип. 3. – С. 200–212. http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/3_2016/23.pdf
11. Бунь В. Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії:
операціоналізація ключових понять електоральних теорій / В. Бунь // Вісник Львівського
національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 4. – С. 71–80.
http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/4_2016/10.pdf
12. Бунь В. Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології
“лійки причиновості” / В. Бунь // Вісник Львівського національного університету.
Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 177–188. http://fps-
visnyk.lnu.lviv.ua/archive/5_2016/22.pdf
13. Бунь В. Детермінанти електорального вибору: раціонально-інструментальний підхід /
Бунь В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Івана Франка.
Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2015.
– Вип. 17. – С. 53–58. http://kpn.npu.edu.ua/images/files/visnuk%2017%20new.pdf
14. Бунь В. Теоретичне визначення форм електоральної суб’єктності / Бунь В. // Вісник
Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6.
– С. 286–294. http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/6_2016/35.pdf
15. Бунь В.В. Еволюція поглядів на державу та політику у джерелах політичної думки
Стародавнього Єгипту // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-
політологічні студії. – 2019. – Вип. 23. – С. 108–115.

16. Бунь В.В. Формування електоральних преференцій виборців в Україні: вплив
інституційного дизайну та ефектів виборчих систем // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук.
праць. – К., 2019. – Вип. 144. – С. 27–32.

Інші публікації (словники, довідники тощо):
17. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. /
За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий
Світ-2000, 2014. – 766 с.
18. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV
рівнів акредитації / за наук. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]
– Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с.
19. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для
студентів ВНЗ для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / укладач В.М. Піча, наук. редакція
Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 516 с.
20. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV
рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л.
Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.
21. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний
енциклопедичний словник-довідник / Заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. –
466 с.
22. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми
Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396
с.

Біографія

2001–2006 – навчалась на філософському факультеті (спеціальність політологія) Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006–2010 – навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 квітня 2011 року – захистила кандидатську дисертацію на тему «Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву»

2011–2014 – працювала асистентом кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

3 1.07.2014 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!