Бунь Вікторія Вікторівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Електронна пошта: viktoriya.bun@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Політична участь, електоральна поведінка, політична культура, історія політичних вчень (Стародавній Схід, Античність, Середньовіччя)

Курси

Публікації

Список наукових публікацій:

Підручники та навчальні посібники:

1. Теорія політики: підручник / Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин
Л.Я., Шиманова О.В. // Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).

2.Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н.М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В.Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.

Наукові статті в зарубіжних виданнях без імпакт-фактора та індексу цитування:

3. Bun V. Methodology for the study of electoral choice in transitional societies: the construction of
integrative models // Global academics. International journal of advance researches. 2018. № 1. Р.
18-31.

Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

4. Бунь В. Електоральний вибір та електоральна поведінка : основні моделі / Бунь В.//
Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 18. – С. 22–29.

5. Бунь В. Поінформованість як фактор компетентного електорального вибору Бунь В. //
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. –
2007. – Вип. 7 – 8. – С. 127–133.

6. Бунь В. Потреби та мотиви виборця: вплив на детермінацію електорального вибору / Бунь
В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія,
Філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 89–95.

7. Бунь В. Електоральний вибір: суть та основні складові / Бунь В. // Вісник Львівського
університету. Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 192–201.

8. Бунь В. Соціополітичні поділи як детермінанти електорального вибору : суть та основні
теорії / Бунь В. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія,
Соціологія, Філософія. – 2009. – Вип. 12. – С. 79–85.

9. Бунь В. Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору / В. Бунь // Вісник
Львівського національного університету. Серія : філософсько-політологічні студії. – 2013. –
Вип. 3. – С. 200–212.

10. Бунь В. Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії:
операціоналізація ключових понять електоральних теорій / В. Бунь // Вісник Львівського
національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 4. – С. 71–80.

11. Бунь В. Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології
“лійки причиновості” / В. Бунь // Вісник Львівського національного університету.
Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 177–188.

12. Бунь В. Детермінанти електорального вибору: раціонально-інструментальний підхід /
Бунь В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Івана Франка.
Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2015.
– Вип. 17. – С. 53–58.

13. Бунь В. Теоретичне визначення форм електоральної суб’єктності / Бунь В. // Вісник
Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2015. – Вип. 6.
– С. 286–294.

14.Бунь В.В. Еволюція поглядів на державу та політику у джерелах політичної думки
Стародавнього Єгипту // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-
політологічні студії. – 2019. – Вип. 23. – С. 108–115.

15. Бунь В.В. Формування електоральних преференцій виборців в Україні: вплив
інституційного дизайну та ефектів виборчих систем // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук.
праць. – К., 2019. – Вип. 144. – С. 27–32.

16. Бунь В.В. Контури теократичної деспотії в джерелах політичної думки Стародавнього Вавилону // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2020. – Вип. 32. – С. 112–120. 

17. Бунь В.В. Політичні погляди Аль-Фарабі: проблеми урядування в державі // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2021. – Вип. 38. – С. 136–141. 

Наукові статті в зарубіжних виданнях з  імпакт-фактором та індексом цитування:

18. Bun V. Friedrich Nietzsche and Information Society: Dangers of the Radical Social Division / Ihor Vdovychyn, Viktoriya Bun, Nataliia Khoma // Dialogue and universalism. 2022. 32 (2). p. 127-140. 0.8 д.а. Scopus  DOI https://doi.org/10.5840/du2022322231

Інші публікації (словники, довідники тощо):

19. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. /
За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий
Світ-2000, 2014. – 766 с.

20. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV
рівнів акредитації / за наук. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]
– Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с.

21. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для
студентів ВНЗ для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / укладач В.М. Піча, наук. редакція
Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 516 с.

22. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV
рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л.
Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.

23. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний
енциклопедичний словник-довідник / Заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. –
466 с.

24. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми
Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396
с.

 

Біографія

2001–2006 – навчалась на філософському факультеті (спеціальність політологія) Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006–2010 – навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 квітня 2011 року – захистила кандидатську дисертацію на тему «Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву»

2011–2014 – працювала асистентом кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

3 1.07.2014 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!