Політична культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118Бунь  В. В.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118ФФК-51мБунь  В. В.

Опис курсу

Курс присвячено розгляду основних підходів до розуміння та аналізу політичної культури, її основних складових, типів та умов формування та особливостям її прояву в Україні й у деяких закордонних країнах світу

Рекомендована література

  1. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів. Чернівці: Рута, 2004.
  2. Рудакевич О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження : монографія / О. М. Рудакевич. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 352 с.
  3. Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / [О. О. Безрук, Л. М. Герасіна, І. В. Головко та ін.] ; за ред. М. П. Требіна. Х. : Право, 2017. 560 с.
  4. Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. 224 с.
  5. Дмитренко М. А. Формування політичної культури суспільства в трансформаційний період: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. 192 с.

Силабус: Політична культура

Завантажити силабус