Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ФФІм-11Бунь  В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Магістерський» є курсом внутрішньої спеціалізації 2 «теорія та історія політичної науки» зі спеціальності 052 «Політологія» для освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається в ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).

Курс дозволяє магістрантам оволодіти навичками аналізу природи сучасної світової політики, коректного використання політичної теорії, а також підготовки текстів (аналітичних записок, есе, наукових статей, дипломних робіт) і усних презентацій у сфері аналізу внутрішньої і зовнішньої політики окремих держав і регіонів.

Об’єкт курсу –  наукове політологічне дослідження.

Предмет курсу –  політологічне дослідження в рамках магістерської роботи.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с.
 2. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 58 с.
 3. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.
 4. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.
 5. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.
 6. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.
 7. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с.
 8. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. – К.: Знання, 2006. – 331 с.
 9. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М.З. Мальський, М.М. Мацях. – К.: Знання, 2007. – 461 с.
 10. Марцин В.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко , О.А. Даниленко та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.infolibrary.com.ua/books-book-162.html
 11. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 5-105.
 12. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Романчиков – К.: Центр учбової літератури, 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf
 13. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. – К.: Знання, 2007. – 317 с.
 14. Цехмістова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Г.С. Цехмістова. – Київ: Слово, 2004. – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf
 15. Янг Е. Як вивчати аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний посібник для радників з державної політики у Центральній Європі / Е. Янг, Л. Куінн. – К.: К.І.С., 2003. – 120 с.
 16. Mc Glinchey, S. (2017) International relations theory. Bristol, UK: EInternational Relations. ISBN 9781910814192 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/34087

 

Додаткова література:

 1. Арон Р. Мир і війна між націями. — К., 2000.
 2. Бжезінський З. Велика шахівниця. — К., 2000.
 3. Rosenau J. Turbulence in World Politics. — L., 1990.

 

Електронні джерела:

 

 1. Загальні відомості про вищу освіту в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/education/higher/higher
 2. Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/atestatsiyakadriv/ 134-diyalnist/aestatsia-kadriv/5923
 3. Нормативно-правова база наукової діяльності у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/nauka/naukova-diyalnistu-vishchikh-navchalnikh-zakladakh/4688
 4. Сайт „Аспірант України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mi/intranet/aspirant.com.ua/

Матеріали

2022_Методичні рекомендації_Магістерський семінар

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: "Магістерський семінар" 2022-2023 н р.

Завантажити силабус

Силабус: "Магістерський семінар" 2021-2022 н р.

Завантажити силабус