Національна та міжнародна безпека

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
726ФФІ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
726ФФІ-41

Опис курсу

Дисципліна забезпечує особистісний і професійний розвиток студента – бакалавра, спрямована на набуття ним необхідних теоретичних, методичних та методологічних знань і практичних навичок їх застосування у виконанні аналітичної, організаційної, дослідницької роботи в галузі політології, міжнародних відносин та зовнішньополітичній діяльності. Даний курс передбачає вивчення та аналіз основних підходів щодо визначення національна безпека, міжнародна безпека, глобальна безпека. Ця теоретична основа дає можливість сформувати у студентів політології вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом з цього курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом; визначати основні теоретико-методологічні підходи; оцінювати сучасну політичну практику, визначати умови та причини того чи іншого політичного процесу, особливості їхнього перебігу, можливості управління ними; визначити якісні зміни у процесі трансформації політичного режиму України.

Мета вибіркової навчальної дисципліни „Національна та міжнародна безпека” – формування у студентів знання системної сутності національної та міжнародної безпеки, принципів їх формування, усвідомлення взаємозв’язків між національною, регіональною та міжнародною безпекою; створення теоретико- методологічного підґрунтя для оволодіння вміннями та навичками аналізу особливостей процесу забезпечення національної та міжнародної безпеки в умовах глобалізації; дослідження процесу розвитку системи національної, міжнародної безпеки та виявлення основних передумов ефективної взаємодії країн щодо мирного урегулювання спірних питань і розбіжностей в міжнародних відносинах; розуміння природи загроз національній, міжнародній безпеці та набуття вмінь та навичок щодо формування стратегій мінімізації їх впливу на розвиток національних, міжнародних відносин; дослідження нормативно-правових засад міжнародної безпеки в контексті їх співвідношення із чинним законодавством України; розуміння інституційних засад забезпечення національної, міжнародної безпеки, функцій основних інститутів у цій сфері; формування навичок аналізу процесів пов’язаних із забезпеченням міжнародної безпеки, оцінки їх наслідків для окремих країн, регіональних об’єднань та світу.

Рекомендована література

 1. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні: аналіт. доповідь / [Резнікова О.О.,
  Місюра А.О., Дрьомов С.В., Войтовський К.Є.]; за заг. ред. О.О. Резнікової. – К.: НІСД, 2017. – 60 с.
 2. Глобальна та національна безпека: підручник / За заг. Ред. Г.П. Ситника, Ю.В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2016.
 3. Експортний контроль в системі міжнародної безпеки: навч. посіб. / Галака С. П., Гришуткін О. М.,Кондратов С. І., Перепели ця Г. М., Сівер О. І. — К.: КВІЦ, 2013. — 368 с.
 4. Кияк М.Т. Національна стійкість і національна безпека: воєнно-політичний ресурс та потенціал України// Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз:національна доповідь / [ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов та ін.] / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2022. – С. 422-433.
 5. Куриленко Т.В. Концепт безпеки в сучасному філософському дискурсі // Scientific Journal Virtus. – 2021.- #50. – С. 19-22.
 6. Лазебник Л.Л. Дискурси національної безпеки // Економічний вісник. – 2021. – №2.
 7. Мережі і мережні війни: Майбутнє терору, злочинності та бойових дій / За ред. Дж. Арквілли, Д. Ронфельдта; Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2005. – 350 с.
 8. Микієвич, М. М. Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу / М. М. Микієвич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2.
 9. Милосердна І. Дилема безпеки в сучасному світовому порядку: теоретичний вимір дослідження //
  Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри : матеріали II Міжнар. наук-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 29 квіт. 2022 р.) / МОН України, Нац ун-т «Одес. юрид. акад.» – Одеса. – 2022.– С. 15-18.
 10. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. – К.: НІСД, 2013. –64 с.
 11. Міняйло, Н. Є. Поняття та ознаки транснаціональної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї [Електронний ресурс] / Міняйло Н. Є. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 5.
 12. Пасічко В. Обороноздатність держави: теоретичні основи системного дослідження / Володимир Пасічко// Політичний менеджмент. – 2008. – №2.
 13. Резнікова О. О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища: монографія. – Київ:НІСД, 2022. – С. 25-29. – (Еволюція безпекових досліджень).
 14. Тероризм: теоретико-прикладні аспекти: навчальний посібник / Мовчан А.В., Грищук В.К., Марін О.К., Щур Б.В., Канцір В.С., Красницький І.В., Шишко В.В., Благута Р.І.; за заг. ред. проф. В.К. Грищука. -Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 328 с.