Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8ФФІ-41, ФФІ-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8ФФІ-41
ФФІ-42

Опис курсу

Кваліфікаційна (бакалаврська) робота є нормативним самостійним науковим дослідженням зі спеціальності 052 “Політологія” для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Курс складається з 4,5 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS).

Бакалаврська робота є самостійним завершеним теоретико-методологічним дослідженням з обраної проблеми. Виконання бакалаврської роботи передбачає оволодіння й застосування теоретичних знань щодо методології наукового дослідження і практичних навичок його організації та проведення. В оцінюванні бакалаврської роботи враховують уміння та навички, що наочно підтверджують і засвідчують теоретико-методологічний рівень кваліфікації випускника і його спроможність до самостійної роботи: уміння поставити наукову проблему, сформулювати її актуальність, спланувати й провести дослідження та проаналізувати його результати; самостійно аргументувати висновки; узагальнювати та систематизувати отриманий матеріал; на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації для фахівців відповідного профілю тощо.

Рекомендована література

Детальні рекомендації щодо написання та захисту бакалаврської роботи надані у посібнику:

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. Львів, 2020. С. 39–45.

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf

Силабус: Кваліфікаційна (бакалаврська) робота

Завантажити силабус