Сарабун Оксана Богданівна

Посада: асистент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Електронна пошта: oksana.sarabun@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Соціальна філософія та філософія історії; екзистенційний контекст особового самоздійснення; проблематика відповідальності та свободи в сучасній філософській традиції.

Курси

Публікації

Статті у фахових наукових виданнях України:

 1. Сарабун О. Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альберта Камю / Оксана Сарабун // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип.10. – С. 129–140.
 2. Сарабун О. Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2012. – Вип. 15. – С.137–144.
 3. Сарабун О. Екзистенція як переживання індивідом проекту духовного життя / О. Б. Сарабун // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія. – 2012. – № 9/2. – Т. 20. – Вип. 22 (4). – С. 8–12.
 4. Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадянського соціуму / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 90–97.
 5. Сарабун О. Відповідальне конструювання історичної дійсності з позиції Карла Ясперса / О. Б. Сарабун // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса : Видавництво Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. 8. – С. 116–119.
 6. Сарабун О. Відповідальне здійснення екзистенційно-трансцендентного виміру особи у філософії К. Ясперса / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2015. – Вип. 17. – С. 53–60.
 7. Сарабун О. Відповідальність за ідентифікаційне intermezzo українського громадянина в контексті філософії П. Рікера. / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 53–62.

Статті в закордонних фахових виданнях:

 1. Сарабун О. Ответственность как момент этического самоосуществления человека в философии Сёрена Кьеркегора / О. Б. Сарабун // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Издательство «Грамота».– 2013. – № 12 (38). – Ч. І. – С. 159–161.
 2. Sarabun O. The non-casual responsibility as a priori of human condition.(Некаузальна відповідальність як апріорна ситуація людяності). –  s. 103-113. / Oksana Sarabun // Wschodni rochnik humanistyczny. – Filozofia: Lwów-Preszów-Rzeszów, pod red. Leszka Gawora. – Lublin : Radzyń Podlaski. – 2019. – Tom XVI, № 1 – 224 s.

Статті в інших закордонних виданнях:

 1. Сарабун О. Відповідальність як ідентифікатор системи моральних координат в концепції Чарльза Тейлора / Оксана Сарабун // Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. – 2014. – С. 93–97.
 2. Сарабун О. «Революція гідності» в Україні в світлі філософії А. Камю як «Совісті Заходу» ХХ ст. / Оксана Сарабун // Intelektualiści i młoda inteligencja budowniczymi społeczeństw obywatelskich. Wyzwania, dokonania, zatory, porażki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. – 2015. – С. 286–290.

Рецензії:

 1. Сарабун О. Сучасні тенденції західної філософії. Рецензія на навчальний посібник Андрія Дахнія “Нариси історії західної філософії ХІХ–ХХ ст.” – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 488 с. / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2015. – Вип. 17. – С. 138–141.

Тези доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях:

 1. Сарабун О. Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альбера Камю / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 59–61.
 2. Сарабун О. Екзистенційність соми на противагу духовно-тілесній дихотомії / Сарабун Оксана // Тези студентської наукової конференції філософського факультету «Дні науки – 2012» (до 20-річчя відновлення філософського факультету), 05-06 квітня 2012. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 41–44.
 3. Сарабун О. Гуманістичний потенціал екзистенціалізму / Сарабун О. Б. // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012р.): у 4-х частинах. − Д. : ТОВ «Інновація», 2012. − ч.4. − С. 62–64.
 4. Сарабун О. Екзистенція як умова відповідальності людини через здійснення її свободи / О. Б. Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2012», 18–19 квітня 2012 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 7. – С. 164–166.
 5. Сарабун О. Значення концепту дії для становлення свободо буття у філософії Ж.-П. Сартра / Сарабун О. Б. // Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси», (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р.): у 3-х частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 2. – С. 96–99.
 6. Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадянського соціуму / О. Б. Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2013», 16–17 квітня 2013 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 8. – С. 192–193.
 7. Сарабун О. Відповідальність як ідентифікатор системи моральних координат в концепції Чарльза Тейлора. – с. 83-86. / Оксана Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу» кафедри філософії філософського факультету ЛНУ імені І. Франка (м. Львів, 17–18 вересня 2013 р.) – Львів: Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 110 с. 
 8. Сарабун О. Відповідальність, як вияв етичного рівня самоздійснення у філософії Сьорена К’єркеґора / Сарабун О. Б. // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід–Захід». (АРК, м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д. : Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 1. – С. 114–117.
 9. Сарабун О. Концепт філософської віри з позиції Карла Ясперса / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету, 10-11 лютого 2014 / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 35-38.
 10. Сарабун О. Відповідальність за історичне здійснення екзистенції у філософії Карла Ясперса / О. Б. Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квітня 2014 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 5. – С. 111–113.
 11. Сарабун О. Б. Екзистенційна відповідальність як спосіб соціалізації індивіда / О. Б. Сарабун // Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 30-32.
 12. Сарабун О. Карл Ясперс про відповідальне становлення екзистенційно-трансцендентного виміру особи / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 33-36.
 13. Сарабун О. Б. Концепти метафізичного бунту та історичної революції у філософській творчості А. Камю / О. Б. Сарабун // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – С. 48-53.
 14. Сарабун О. Обґрунтування етичних засад людського співтовариства на прикладі філософської позиції С. Кʼєркеґора / Оксана Сарабун // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту., 10-11 лютого 2016 / Відп. за випуск Л. Рижак, В. Литвин. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка,  – С. 35-39.
 15. Сарабун О. Б. Безвідповідальність як асоціальність в концепції Ж.-П. Сартра / О. Б. Сарабун // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 24-27.
 16. Сарабун О. Екзистенційна настанова як умова діалогу з національною спільнотою / Оксана Сарабун // Тези міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот», 22-24 червня 2016. – Львів: ВЦ філософського ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 204-206.
 17. Сарабун О. Неантропоцентична настанова як свідчення парадигматичної прогалини сучасної постгуманітаристики / Оксана Сарабун // Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 15-16 грудня 2016 р.). – Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2016. – С. 204-207.
 18. Сарабун О. Тенденції поступу сучасної гуманітаристики : «поворот до матеріальності» / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2017 рік / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 50-54.
 19. Сарабун О. Буття-на-межі чи буття-у-межах: горизонти життєвих колізій української молоді / Оксана Сарабун // Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 02 червня 2017 р.). – Київ : Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. – С. 77-81.
 20. Сарабун О. Б. «Радіус довіри» як горизонт здійснення соціального капіталу громадянського суспільства / О. Б. Сарабун // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 08 черв. 2017 р.); [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2017. – С. 15-19.
 21. Сарабун О. Парадокс віри: колізії одиничного, всезагального та абсолютного з позиції Сьорена К’єркеґора. – с. 181-183 / Оксана Сарабун // Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2017 р., Львів). – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2017 – 274 с.
 22. Сарабун О. Асиметричність та антидіалогізм відповідальності перед обличчям іншого в концепції Еманюеля Левінаса / Оксана Сарабун // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка / Відп. за випуск Л. Рижак, О. Квас. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – Вип. – С. 35-39.
 23. Сарабун О. Кореляція мислення, мови та письма у структурній антропології Клода Леві-Строса. – с. 187-190 / Оксана Сарабун // Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 р., Львів). – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2018. – 232 с.
 24. Сарабун О. Екзистенційний вимір освітнього самоздійснення як спосіб протистояння безособовості людини. – с. 261-264 / Оксана Сарабун // Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики: матеріали міжнар. наук. конф. присвяченої 30-річчю МАУП «Проблеми модернізації України» (11 квітня 2019 р., Київ). – Вип. 8 / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. – 458 с.
 25. Сарабун О. Відповідальність як особовий та цивілізаційний баланс поміж примусом та свободою. – с. 253-256 / Оксана Сарабун // Феномен свободи у контексті цивілізаційних викликів ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 р., Львів). – Львів: ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2019 – 352 с.
 26. Сарабун О. Ідея справедливості як чесності в ліберальній моделі Джона Ролза. – с. 33-37/ Оксана Сарабун // Тези звітної наук. конфер. філос. ф-ету / Відп. за випуск Л. Рижак, Г. Шипунов. – Львів, 2019. – 240 с.
 27. Сарабун О. Контроверза універсалізму та партикуляризму в розумінні природи справедливості. – С. 33-36. / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. – Львів, 2020. – 215 с.

 

 

Біографія

Сарабун Оксана Богданівна (30.10.1989, м. Львів).

Закінчила філософський ф-т ЛНУ ім. І.Франка (2010), магістратуру філософ. ф-ету ЛНУ ім. І.Франка (2011), аспірантуру ЛНУ ім. І.Франка (2011-2014).
У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
З 2014 р. працює асистентом кафедри філософії ЛНУ ім. І.Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!