Філософія (міжнародна економіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Рижак Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216професор Скринник З. Е.
професор Братасюк  М. Г.
Сарабун О. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні  знання з актуальних проблем сьогодення, їх філософський дискурс та осмислення. Концептуально курс вибудувано навколо смисложиттєвої проблематики буття людини в світі, можливостей і моделей пізнання світу та його оцінки. Світоглядно-екзистенційні та науково-методологічні знання обов’язкові для формування компетентностей менеджерів, зокрема, критичного мислення, гуманістичного світогляду, національної свідомості, активної громадянської позиції тощо.

Мета навчальної дисципліни “Філософія”: сформувати у студентів цілісне розуміння сучасного глобалізованого й динамічного світу, спонукати до роздумів над межовими проблемами людського буття, призначенням людини та перспектив розвитку людства; сформувати у студентів світоглядну культуру, інтелектуальну свободу й незалежність, розвинути здатність до критичного мислення, прагнення самостійно шукати відповіді на сучасні проблеми, свідомо обирати власну життєву позицію.

Рекомендована література

  1. Філософія: підручник / Людмила Рижак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 650 c.
  2. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник / Людмила Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.
  3. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія / Людмила Рижак. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с.
  4. Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с.
  5. Програма курсу (електронний варіант).
  6. Плани семінарських занять

Силабус:

Завантажити силабус