Братасюк Марія Григорівна

Посада: професор кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Mariya.Bratasyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

М.Братасюк є автором понад 300 наукових публікацій, в т.ч. 11 монографій, низки навчальних посібників та понад 30 навчально-методичних праць. Має публікації у зарубіжних наукових виданнях. Найзначнішими з наукових напрацювань є роботи з проблем філософії української культури, історії філософії, громадянського суспільства, антропологічної природи права, окремих аспектів онтології, гносеології та аксіології права, методології права, верховенства права. Основні наукові інтереси лежать в площині історії філософії права, філософсько-правових проблем сучасності, проблема становлення відкритого суспільства, правової антропології, соціології права тощо.

– була в числі перших дослідників, хто почав відроджувати в Україні філософію та соціологію права, зокрема такі проблеми як: філософське осмислення феномену права, ідея поліметодологізму сучасної правової науки, сучасного правового мислення, з’ясування ціннісно- смислових характеристик права, філософсько-правове осмислення української природно-правової традиції, філософсько-правове осмислення верховенства права; осмислення теоретичної моделі громадянського суспільства та його національних і регіональних рис, а також особливостей формування і утвердження громадянського суспільства на пострадянському просторі, в т.ч. у вітчизняних умовах тощо;

–  авторські напрацювання М.Братасюк обговорювались на низці наукових зібрань, зокрема на міжнародних науково-теоретичних конференціях, в т.ч. в рамках заходів, ініційованих Міжнародною та Всеукраїнською асоціаціями філософії права і соціальної філософії, ОБСЄ, Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Українською Правничою Фундацією, Академією правових наук України.

       Керівник одинадцяти кандидатських дисертацій:

 1. Шумка М.Л. Символізм в філософській культурі України.: дис. канд. філос. наук: 00.05 – історія філософії.  Захист відбувся 11 квітня 2001 року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 2. Морська Н.Л. Ірраціональне пізнання в філософській думці України: дис. канд. філос. наук.: 09.00.05 – історія філософії. Захист відбувся   11 лютого  2003 року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 3. Майданюк І.З. Проблема волі у філософській думці України: дис. канд. філос. наук: 09.00.05 – філософія історії. Захист відбувся   10 квітня   2003 року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 4. Попадинець Г.О. Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури: дис. канд. філос. наук: 12.00.12. Захист відбувся в Київському національному ун-ті  внутрішніх справ.  К., 2007.
 5. Бойко Т.І.: Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства: дис. канд. філос. наук: 09.00.03 – соціальна філософія. Захист відбувся 29 жовтня   2008  року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 6. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 27 лютого  в Київському національному ун-ті  внутрішніх справ.
 7. Білас Ю. Ю. Правозастосування в сучасній Україні в контексті європейських стандартів прав людини: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 18 березня 2011 в  Національній академії  внутрішніх справ.
 8. Багрій Т.Я. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України (на матеріалах окремих галузей публічного права): дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових вчень). Захист відбувся 5 липня 2012 року в Національній академії внутрішніх справ.
 9. Градова В.Г. Ідея верховенства права в українській правовій традиції: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 26 квітня 2013 року в Національній академії внутрішніх справ.
 10. Мельник В.В. Людиномірність банківського права України: філософсько-правове осмислення: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права Захист відбувся 11 жовтня 2013 року в Національній академії внутрішніх справ.
 11. Попадинець  М.І. Реалізація права в контексті правового розвитку сучасної України: аксіологічний вимір. Дис. к.ю.н.: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 5 грудня 2020 року в Національній академії внутрішніх справ.
 12. Паращук Л.Г. Філософсько-правове обґрунтування принципу верховенства права як концептуальної засади розвитку цивільного законодавства України. Спеціальність 12.0012 – філософія права. Захист відбувся 15 травня 2021 р. в Національній академії внутрішніх справ.
 13. Бордун-Комар Н.І. Захист прав людини в контексті основних типів право розуміння. Спеціальність 12.0012 – філософія права. Захист відбувся 11 вересня 2021 р. в Національній академії внутрішніх справ.

      

Курси

Публікації

Більше 300 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 1. Братасюк М.Г., Братасюк В.М. Принцип визнання як необхідна засада становлення людини-особистості як суб’єкта права // Філософські та методологічні проблеми права. 2021. № 1 – С.22-29.
 2. Братасюк М. Братасюк О. Позитивне (державне) право як вислід природних невідчужуваних прав людини // Актуальні проблеми правознавства №3 (2021).
 3. Братасюк М.  Проблема гармонії людського буття в українській філософській думці: Г.Сковорода та Л.Українка.  Переяславські Сковородинівські студії, Зб.наук. праць Переяслав-Хмельницький, 2021.  С.175- 182.
 4. Братасюк М. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. Філософські та методологічні проблеми права № 19 (1) Index Copernicus International (Республіка Польща). 2020. №1. С. 44–47. Doi:  https://doi.org/10.33270/02201901
 5. Братасюк М., Росоляк О. Розширення та збагачення смислового поля права як шлях побудови правового суспільства Науковий вісник ТНЕУ. Актуальні проблеми правознавства. Серія «Право», №2, 2020. Тернопіль, 2020 Серія «Право». Index Copernicus International (Республіка Польща). 2020. № 2. С. 5–13. Doi: 10.35774/app02.005
 6. Братасюк М.Г. Суб’єктивний вимір реалізації права Порівняльно-аналітичне право №6, 2019. 
 7. Братасюк М.Г. Співвідношення природного та позитивного права в творчості М.Козачинського. Вісник ЛНУ імені Івана Франка, серія Філософські науки № 23,  2019. Index Copernicus International (Республіка Польща). С.114-122.
 8. Братасюк М.Г. Філософія права у творчості Івана Франка: юснатуралізм vs позитивізм. Вісник ЛНУ імені Івана Франка, серія Філософські науки № 21,  2019. Index Copernicus International (Республіка Польща). С.  79-89. DOI: https://doi.org/10.30970/vps.21.2019.7
 9. Brarasiuk H. The anti-positivist orientation  of Ukrainian  philosophical and legal thought of the late 19th  and erly 20th  centuries. Philosophy and values of the modern culture. Collective monograph.- lviv-Torun. Liha-Pres. (SENSE)  2019. 164 s. S. 1-19. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-193-3/1-18
 10. Братасюк М., Градова В. Правова євроінтеграція як комплексна проблема. Particularitatile adaptarii legislatiei Republicii Moldova si Ukrainei la legislatia Uniunii Europene. (Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательсву ЕС) г. Кишинев, Республика Молдова. 22–23 марта 2019. Chisinau. 2019. 304 p. C.31-35.
 11. Братасюк М., Росоляк О. Правова нормотворчість: проблема якісного виміру Науковий вісник ТНЕУ. Актуальні проблеми правознавства. Серія «Право», №2 (18), 2019. Тернопіль, 2019 С.5-13. Index Copernicus International (Республіка Польща).
 12. Братасюк М.Г. Філософування Г.Сковороди як чинник порозуміння в сучасній Україні. Переяславські Сковородинівські студії. Філологія. Філософія. Зб.наук. праць Переяслав-Хмельницький, жовтень, 2019. С.175- 182. 
 13. Братасюк М.Г. Homo sovieticus як соціальний тип людини (за творчістю С.Алексієвич). Науковий вісник ЛНУ імені Івана Франка Серія Філософські науки. Випуск 20.  2018 С.47-58. Index Copernicus International (Республіка Польща).
 14. Братасюк М., Росоляк О. Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності Науковий вісник юридичного ф-ту ТНЕУ. Актуальні проблеми правознавства. Серія «Право», Тернопіль. Index Copernicus International (Республіка Польща). № 1 (13)  2018 С.11-18.
 15. Братасюк М.Г. «Осмислююче мислення» (М.Гайдегер) в правовій сфері як чинник порозуміння в сучасній Україні. Діалог і порозуміння для європейської та світової спільнот (Із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи). Колективна монографія / За заг. ред. проф. А.Карася.  Львів, 2017. 216 с. С.53-68.
 16. Братасюк М.Г. Аналітично-філософський підхід в контексті методології сучасного правознавства Порівняльно-аналітичне право. №3, 2017
 17. Братасюк М.Г. Громадянське суспільство як суб’єкт захисту прав людини Конституційно-правові академічні студії. Випуск 1. Ужгород, С.11-18.
 18. Братасюк М., Росоляк О. Співідношення принципів та норм права в контексті самовизначення людини-особистості як суб’єкта права Науковий вісник юридичного ф-ту ТНЕУ. Актуальні проблеми правознавства. Серія «Право», Тернопіль. Index Copernicus International (Республіка Польща). № 2 (10)  2017 С.5-10.
 19. Братасюк М.Г. Сучасна Українська філософія права: пріорітети розвитку Inovacia pravne veda v procese europskej integracie. / Sefredaktor: prof. JUDr. Stanislav Mraz, Medzinarodna vedecko-prakticka konferencia (10-11 marca 2017). Sladkovicovo, Slovensra republika, 2017. 295 s. С.13-17.
 20. Братасюк М.Г.Антропологічний підхід як методологія розвитку сучасного правознавства. І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін.: Методологія в праві. Монографія /за заг. ред.. І.Безклубого. Київ: Грамота, 2017.  658 с. С.535- 540.
 21. Братасюк М.Г. Співвідношення принципів та норм права крізь призму форм раціональності. Порівняльно-аналітичне право 2016.- №1.
 22. Братасюк М.Г Співвідношення загальних принципів та норм права в основних типах праворозуміння Філософські та методологічні аспекти права.- 2016, № 1С. 60-71.
 23. Братасюк М.Г. Суспільне та соціальне як модуси права Психологія і суспільство. 2015. № 3. С.
 24. Братасюк М.Г. Філософсько-методологічні засади  становлення правової  доктрини в сучасній Україні Науковий вісник Херсонського державного університету», серія «Юридичні науки»,  2015, №2. С. 309-314.
 25. Братасюк М.Г.Людська гідність як онтологічна основа правового статусу людини Науковий вісник Херсонського державного університету», серія «Юридичні науки»,  2014, №5. С.315- 320.
 26. Братасюк М.Г. Правова відповідальність з позицій праворозуміння. Відповідальність у праві: Філософія. Історія. Теорія. Монографія. / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. І.Безклубого. Київ: Грамота, 2014.  448 с.  С.140-149.
 27. Братасюк М.Г.Формула Радбруха в контексті сучасного українського правового розвитку. Публічне право, 2014.- № 2. С.204-211.
 28. Братасюк М.Г. Природно-правова парадигма як концептуальна основа сучасного правового розвитку. Доктринальні засади розвитку держави і права: національні та міжнародні тенденції: монографія /заг. ред. проф. Бошицького Ю. Л.  Київський ун-т права.  К.:Видавництво Ліра-К, 2014.  440 с.  С.25-41.
 29. Братасюк М.Г.Сучасна концепція прав людини: методологія дослідження. Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Юридичні науки», 2013, №4
 30. Братасюк М.Г. Природно-правовий підхід в контексті сучасного правничого методологування. Публічне право», № 4.
 31. Братасюк М.Г. Сучасні тенденції розвитку правничої методології. М.Г.Братасюк, О.Г.Мурашин, В.І.Темченко та ін.. Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства Монографія. / за заг. ред. М.Г. Братасюк. Вид-во Європейського ун-ту, 2013. 262 с.  С.230-259.
 32. Братасюк М.Г.Психологічні засади пізнання права. М.Г.Братасюк, О.Г.Мурашин, В.І.Темченко та ін.. Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства. Монографія. /за заг. ред. М.Г. Братасюк. Вид-во Європейського ун-ту, 2013. 262 с.  С. 60-85.
 33. Братасюк М.Г. Філософський рівень правничого методологування: особливості феноменологічного та екзистенціального підходів. М.Г.Братасюк, О.Г.Мурашин, В.І.Темченко та ін.. Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства. Монографія. /за заг. ред. М.Г. Братасюк. Вид-во Європейського ун-ту, 2013. 262 с.  С. 50-60.
 34. Братасюк М.Г.Сутність громадянського суспільства, його структура та історична місія. Громадянське суспільство та правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації. /За заг. ред.Гвоздецького.В.Д. Монографія: Київ: Вид-во Європейського ун-ту 2012. 328с. С.57-62.
 35. Братасюк М.Г.Громадянське суспільство як суб’єкт ствердження народовладдя та правовладдя. Громадянське суспільство та правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації. /За заг. ред.Гвоздецького.В.Д. Монографія: Київ: Вид-во Європейського ун-ту 2012.  328с. С. 62-87.
 36. Братасюк М.Г.Українська філософська думка класичної доби про особливості розвитку української правової культури. Верховенство права: традиція доктрини та потенціал практики. Монографія /за заг. Ред. М.Г.Патей-Братасюк / Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. 535 с. С.139-155.
 37. Братасюк М.Г. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А.Дайсі та Б.Кістяківського. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал.   № 2.  С.225-232.
 38. Братасюк М.Г.Публічне право сучасної України: необхідність зміни світоглядно-філософської парадигми. Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал.   № 4.  С.250-259.
 39. Братасюк М.Г.Норма права в контексті основних типів праворозуміння Філософські та методологічні проблеми права . Науковий журнал. № 1. С.40-48.
 40. Братасюк М.Г. Філософсько-теоретичний аналіз біологізаторсько-волюнтаристського підходу до конфліктів в праві Юридичний часопис НАВС. №1 С.159-168.
 41. Братасюк М.Г.Форми буття права як втілення принципу правової рівності Науковий вісник  НАВС. № 4, 2011. С.8-16.
 42. Братасюк М.Г. Екзистенційно – комунікативний  вимір  творчості представників Київської філософської школи поч. ХХ ст. Науковий вісник ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Серія «філософія»  Вип. 410 – 411. 2008. С.30-35.
 43. Братасюк М.Г., Градова В.Г. Відображення природно-правових ідей в українській філософсько-правовій думці докласичного періоду. Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики. Монографія / За заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ: видавництво Європейського ун-ту, 2010. С.117-139.
 44. Братасюк М.Г. Юридичне праворозуміння (юридична доктрина) як джерело верховенства права. Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики. Монографія / За заг. Ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ: видавництво Європейського ун-ту, 2010. С.26-45.
 45. Братасюк М.Г.Легізм як антитеза верховенства права Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики. Монографія / За заг. Ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ: видавництво Європейського ун-ту, 2010. С. 10-26.
 46. Братасюк М.Г. Людська гідність як джерело європейських стандартів прав людини.  Науковий вісник КНУВС.    № 3 С.85-95.
 47. Братасюк М.Г. Право як монолог державної влади в умовах сучасного українського розвитку.  Проблеми філософії права. Том У1 – У11.  2008-2009. С.54-60.
 48. Верховенство права в українському судочинстві: проблема духовно-інтелектуального виміру. Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів. Монографія / За  загальною ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ, 2010. – 368 с. С.140-162.
 49. Братасюк М.Г. Людиноцентрична теорія права. Навчальний посібник.  Київ, 2010. 396 с.
 50. Патей-Братасюк М. Філософсько-світоглядне знання як засада розвитку приватного права. Право України. №8. С.38-46.
 51. Патей-Братасюк М.Г.Монологічний характер державного права в умовах посттоталітарного українського розвитку. Трансформація правової системи України: євро інтеграційний вимір. Монографія./ В.Д.Гвоздецький, О.Г.Мурашин, М.Г.Патей-Братасюк та ін.. /За заг. редакцією В.Д.Гвоздецького)К.:Логос, 2009.- 379 с. С.15-44.
 52. Патей-Братасюк М.Г. Філософія права. Навчальний посібник. Рекомендований МОН України як навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей  вузів. Тернопіль, вид-тво “Астон”, 2006. 346 с.
 53. Братасюк М.Г. Значення поглядів Є. Ерліха на особливості юридичного мислення в контексті правової культури постмодерну С. 152-156.. Проблеми філософії права. 2005. Т.3.
 54. Братсюк М.Г.Природноправова парадигма в постмодерній філософсько-правовій думці Проблеми філософії права. 2003. Т.1.
 55. Патей-Братасюк М.Г. Філософія права. Курс лекцій. Частина 1 Тернопіль, 2002.  131 с.
 56. Patej-Bratasiuk M. Filozoficznoprawne aspekty besprawia w warunkach wspulczesnej Ukrainy. Filozofia prawa wobec globalizmu. / pod redakcia Jerzego Stelmacha. Krakow Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. 2003. 228 s. S. 223-228.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

Освіта: Випускниця філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1980 р.) та правничого факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2002 р.).

       Науковий ступінь та вчене звання:

В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності «соціальна філософія»;

В 1995 р. – захистила докторську дисертацію по спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Атестат доцента отримала в 1992 р.

Вчене звання професора кафедри теорії держави та права присвоєно ВАК України в 2002 р.

       Досвід роботи: науково-педагогічний стаж роботи складає загалом понад 36 років. Пройшла шлях від асистента професора до професора, працюючи в низці вищих учбових закладів України, в т.ч. таких провідних українських вузах як:

– Київський університет права НАН України – з 2012 по 2014 р.р., професор кафедри теорії та історії держави та права (викладала курс теорії держави та права, історію правових та політичних вчень, спецкурс «Верховенство права як засада сучасного правового розвитку» та ін. );

– Київський національний університет внутрішніх справ, нині Національна академія внутрішніх справ – з січня 2004 р. – по 2012 р.р., професор кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін (викладала курси філософії, філософії права, соціології права, теорії держави та права, історії правових та політичних вчень);

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка – з 2008 р. по сьогодні (викладає курси історії правових та політичних вчень, теорію держави та права);

– Львівський національний університет імені Івана Франка – з 2014 по сьогодні, професор кафедри філософії (викладає курс філософії).

Проекти

М.Братасюк підготувала для вищої школи України, судової системи та нотаріату України 10 кандидатів наук, які успішно працюють за фахом: із них 3 кандидатів наук по спеціальності «історія філософії». 5 кандидатів наук по спеціальності «філософія права», 1 кандидата наук по спеціальності «соціальна філософія» і 1 кандидата наук по спеціальності «теорія та історія держави та права; історія правових та політичних вчень»;

М.Братасюк  була обрана членом спеціалізованих вчених рад Національної академії внутрішніх справ по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: філософія права; юридична психологія; теорія та методика професійної освіти (2006 – 2011 р.р.) та Львівського національного університету імені Івана Франка по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей: історія філософії, філософська антропологія, соціальна філософія та філософія історії (1997 – 2014 р.р.). Була призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26. 007.01. при НАВС (2009-2011р.р.). Є членом редакційних колегій низки наукових часописів і збірників.

Нагороди

        За сумлінну працю, значний внесок у розвиток вищої школи, філософської та правознавчої науки та української культури  зокрема, відзначена:

– цінним подарунком Президента України (2001);

– Грамотою Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільської обласної ради (2001),

– за активну роботу у Спілці юристів України, розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку Спілка юристів України нагородила її Почесною грамотою у 2003 році;

– за високі наукові досягнення та успіхи у навчально-виховній роботі отримала Грамоту від міського голови м. Києва О.Омельченка (2004);

– отримала Подяку декана юридичного ф-ту Київського національного університету внутрішніх справ за активну участь у підготовці та проведенні наукових заходів (2006);

– нагороджена пам’ятною медаллю МВС України та Київського національного університету внутрішніх справ за високі досягнення у навчально-виховній та науково-дослідній роботі у 2009 році,

– ювілейним пам’ятним знаком «85 років Київському національному університету внутрішніх справ» за високі досягнення у навчально-виховній та науково-дослідній роботі відзначена у 2006 році;

– за активну участь у науково-дослідній роботі в 2010-2011 році нагороджена Грамотою Національної академії внутрішніх справ та навчально-виховного Інституту психології та права у 2011 році;

– за високі досягнення у навчально-виховній та науковій роботі нагороджена Почесною грамотою ректорату Київського національного лінгвістичного університету (2013 р.).

– за самовіддане  служіння українській національній ідеї, значний внесок у розвиток української культури нагороджена Грамотою Тернопільської обласної держадміністрації  (2013 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!