Братасюк Марія Григорівна

Посада: професор кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Mariya.Bratasyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

М.Братасюк є автором понад 300 наукових публікацій, в т.ч. 11 монографій, низки навчальних посібників та понад 30 навчально-методичних праць. Має публікації у зарубіжних наукових виданнях. Найзначнішими з наукових напрацювань є роботи з проблем філософії української культури, історії філософії, громадянського суспільства, антропологічної природи права, окремих аспектів онтології, гносеології та аксіології права, методології права, верховенства права. Основні наукові інтереси лежать в площині історії філософії права, філософсько-правових проблем сучасності, проблема становлення відкритого суспільства, правової антропології, соціології права тощо.

– була в числі перших дослідників, хто почав відроджувати в Україні філософію та соціологію права, зокрема такі проблеми як: філософське осмислення феномену права, ідея поліметодологізму сучасної правової науки, сучасного правового мислення, з’ясування ціннісно- смислових характеристик права, філософсько-правове осмислення української природно-правової традиції, філософсько-правове осмислення верховенства права; осмислення теоретичної моделі громадянського суспільства та його національних і регіональних рис, а також особливостей формування і утвердження громадянського суспільства на пострадянському просторі, в т.ч. у вітчизняних умовах тощо;

–  авторські напрацювання М.Братасюк обговорювались на низці наукових зібрань, зокрема на міжнародних науково-теоретичних конференціях, в т.ч. в рамках заходів, ініційованих Міжнародною та Всеукраїнською асоціаціями філософії права і соціальної філософії, ОБСЄ, Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Українською Правничою Фундацією, Академією правових наук України.

       Керівник одинадцяти кандидатських дисертацій:

 1. Шумка М.Л. Символізм в філософській культурі України.: дис. канд. філос. наук: 00.05 – історія філософії.  Захист відбувся 11 квітня 2001 року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 2. Морська Н.Л. Ірраціональне пізнання в філософській думці України: дис. канд. філос. наук.: 09.00.05 – історія філософії. Захист відбувся   11 лютого  2003 року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 3. Майданюк І.З. Проблема волі у філософській думці України: дис. канд. філос. наук: 09.00.05 – філософія історії. Захист відбувся   10 квітня   2003 року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 4. Попадинець Г.О. Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури: дис. канд. філос. наук: 12.00.12. Захист відбувся в Київському національному ун-ті  внутрішніх справ.  К., 2007.  [Електронний ресурс]. Режим доступу: nbuv.gov.ua/ard/2007/07pgonpk.zip
 5. Бойко Т.І.: Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства: дис. канд. філос. наук: 09.00.03 – соціальна філософія. Захист відбувся 29 жовтня   2008  року  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 6. Яремко О. М. Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 27 лютого  в Київському національному ун-ті  внутрішніх справ.
 7. Білас Ю. Ю. Правозастосування в сучасній Україні в контексті європейських стандартів прав людини: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 18 березня 2011 в  Національній академії  внутрішніх справ.
 8. Багрій Т.Я. Принцип верховенства права як засада розвитку публічного права сучасної України (на матеріалах окремих галузей публічного права): дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та історія держави та права; історія політичних та правових вчень). Захист відбувся 5 липня 2012 року в Національній академії внутрішніх справ.
 9. Градова В.Г. Ідея верховенства права в українській правовій традиції: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 26 квітня 2013 року в Національній академії внутрішніх справ.
 10. Мельник В.В. Людиномірність банківського права України: філософсько-правове осмислення: дис. канд. юрид. наук: 12.00.12 – філософія права Захист відбувся 11 жовтня 2013 року в Національній академії внутрішніх справ.
 11. Попадинець  М.І. Реалізація права в контексті правового розвитку сучасної України: аксіологічний вимір. Дис. к.ю.н.: 12.00.12 – філософія права. Захист відбувся 5 грудня 2020 року в Національній академії внутрішніх справ.

      

Курси

Публікації

Більше 300 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біографія

Освіта: Випускниця філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1980 р.) та правничого факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2002 р.).

       Науковий ступінь та вчене звання:

В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності «соціальна філософія»;

В 1995 р. – захистила докторську дисертацію по спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Атестат доцента отримала в 1992 р.

Вчене звання професора кафедри теорії держави та права присвоєно ВАК України в 2002 р.

       Досвід роботи: науково-педагогічний стаж роботи складає загалом понад 36 років. Пройшла шлях від асистента професора до професора, працюючи в низці вищих учбових закладів України, в т.ч. таких провідних українських вузах як:

– Київський університет права НАН України – з 2012 по 2014 р.р., професор кафедри теорії та історії держави та права (викладала курс теорії держави та права, історію правових та політичних вчень, спецкурс «Верховенство права як засада сучасного правового розвитку» та ін. );

– Київський національний університет внутрішніх справ, нині Національна академія внутрішніх справ – з січня 2004 р. – по 2012 р.р., професор кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін (викладала курси філософії, філософії права, соціології права, теорії держави та права, історії правових та політичних вчень);

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка – з 2008 р. по сьогодні (викладає курси історії правових та політичних вчень, теорію держави та права);

– Львівський національний університет імені Івана Франка – з 2014 по сьогодні, професор кафедри філософії (викладає курс філософії).

Проекти

          М.Братасюк підготувала для вищої школи України, судової системи та нотаріату України 10 кандидатів наук, які успішно працюють за фахом: із них 3 кандидатів наук по спеціальності «історія філософії». 5 кандидатів наук по спеціальності «філософія права», 1 кандидата наук по спеціальності «соціальна філософія» і 1 кандидата наук по спеціальності «теорія та історія держави та права; історія правових та політичних вчень»;

М.Братасюк  була обрана членом спеціалізованих вчених рад Національної академії внутрішніх справ по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: філософія права; юридична психологія; теорія та методика професійної освіти (2006 – 2011 р.р.) та Львівського національного університету імені Івана Франка по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей: історія філософії, філософська антропологія, соціальна філософія та філософія історії (1997 – 2014 р.р.). Була призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26. 007.01. при НАВС (2009-2011р.р.).

– є членом редакційних колегій низки наукових часописів і збірників.

Нагороди

        За сумлінну працю, значний внесок у розвиток вищої школи, філософської та правознавчої науки та української культури  зокрема, відзначена:

– цінним подарунком Президента України (2001);

– Грамотою Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільської обласної ради (2001),

– за активну роботу у Спілці юристів України, розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку Спілка юристів України нагородила її Почесною грамотою у 2003 році;

– за високі наукові досягнення та успіхи у навчально-виховній роботі отримала Грамоту від міського голови м. Києва О.Омельченка (2004);

– отримала Подяку декана юридичного ф-ту Київського національного університету внутрішніх справ за активну участь у підготовці та проведенні наукових заходів (2006);

– нагороджена пам’ятною медаллю МВС України та Київського національного університету внутрішніх справ за високі досягнення у навчально-виховній та науково-дослідній роботі у 2009 році,

– ювілейним пам’ятним знаком «85 років Київському національному університету внутрішніх справ» за високі досягнення у навчально-виховній та науково-дослідній роботі відзначена у 2006 році;

– за активну участь у науково-дослідній роботі в 2010-2011 році нагороджена Грамотою Національної академії внутрішніх справ та навчально-виховного Інституту психології та права у 2011 році;

– за високі досягнення у навчально-виховній та науковій роботі нагороджена Почесною грамотою ректорату Київського національного лінгвістичного університету (2013 р.).

– за самовіддане  служіння українській національній ідеї, значний внесок у розвиток української культури нагороджена Грамотою Тернопільської обласної держадміністрації  (2013р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!