Братасюк Марія Григорівна

Посада: професор кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Mariya.Bratasyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

М.Братасюк є автором понад 250 наукових публікацій, в т.ч. 11 монографій, низки навчальних посібників та понад 30 навчально-методичних праць. Має публікації у зарубіжних наукових виданнях. Найзначнішими з наукових напрацювань є роботи з проблем філософії української культури, історії філософії, громадянського суспільства, антропологічної природи права, окремих аспектів онтології, гносеології та аксіології права, методології права, верховенства права. Основні наукові інтереси лежать в площині історії філософії права, філософсько-правових проблем сучасності, проблема становлення відкритого суспільства, правової антропології, соціології права тощо.

– була в числі перших дослідників, хто почав відроджувати в Україні філософію та соціологію права, зокрема такі проблеми як: філософське осмислення феномену права, ідея поліметодологізму сучасної правової науки, сучасного правового мислення, з’ясування ціннісно- смислових характеристик права, філософсько-правове осмислення української природно-правової традиції, філософсько-правове осмислення верховенства права; осмислення теоретичної моделі громадянського суспільства та його національних і регіональних рис, а також особливостей формування і утвердження громадянського суспільства на пострадянському просторі, в т.ч. у вітчизняних умовах тощо;

–  авторські напрацювання М.Братасюк обговорювались на низці наукових зібрань, зокрема на міжнародних науково-теоретичних конференціях, в т.ч. в рамках заходів, ініційованих Міжнародною та Всеукраїнською асоціаціями філософії права і соціальної філософії, ОБСЄ, Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, Українською Правничою Фундацією, Академією правових наук України.

Курси

Публікації

І. Монографії (індивідуальні та колективні):

1.ПатейБратасюк М.Г. Легізм як антитеза верховенства права /М.Г.Патей-Братасюк  //Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики / [Ю.Білас, В.Градова, Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк та ін. ] ; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк / Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 535 с. – С. 10-26.

 2.Патей-Братасюк М.Г. Юридичне праворозуміння (юридична доктрина) як джерело верховенства права/М.Г.Патей-Братасюк // Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики / [Ю.Білас, В.Градова, Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк та ін. ] ; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк / Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 535 с. – С. 26-45.

3.Патей-Братасюк М.Г., Градова В.Г. Відображення природно-правових ідей в українській філософсько-правовій думці докласичного періоду / М.Г.Патей-Братасюк, В.Г.Градова //Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики / [Ю.Білас, В.Градова, Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк та ін. ] ; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк / Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 535 с. – С. 117-139.

 1. Патей-Братасюк М.Г. Передмова. /М.Г.Патей-Братасюк//Верховенство права: традиція доктрини і потенціал практики / [Ю.Білас, В.Градова, Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк та ін. ] ; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк / Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 535 с. – С.5-10.
 2. Патей-Братасюк М.Г. Відображення принципу верховенства права в міжнародному та національному законодавстві /М.Г.Патей-Братасюк// Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів / [ Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк, В.Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ, 2010. – 368 с. – C.114-125.
 3. Патей-Братасюк М.Г Верховенство права як засадничий принцип правової нормотворчості/М.Г.Патей-Братасюк// Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів / [ Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк, В.Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ, 2010. – 368 с. – C.125-140.
 4. Патей-Братасюк М.Г Верховенство права в українському судочинстві: проблема духовно-інтелектуального виміру /М.Г.Патей-Братасюк// Розвиток вітчизняних правових інститутів в умовах демократичних процесів / [ Ю.Бондар, М.Патей-Братасюк, В.Гвоздецький та ін.]; за заг. ред. М.Г.Патей-Братасюк. Київ, 2010. – 368 с. – C.140-162.
 5. Патей-Братасюк М.Г Інтелектуальна реформа в українському правознавстві / М.Г.Патей-Братасюк // Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір/ [-В.Д.Гвоздецький, О.Г.Мурашин, М.Г.Патей Братасюк та ін.] ; за заг. ред. В.Д.Гвоздецького. – К.: Логос, 2009. – 379 с.- С.5-15.

9.Патей-Братасюк М.Г.  Монологічний характер державного права в умовах посттоталітарного українського розвитку /М.Г.Патей-Братасюк // Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір/ [В.Д.Гвоздецький, О.Г.Мурашин, М.Г.Патей Братасюк та ін.] ; за заг. ред. В.Д.Гвоздецького. – К.: Логос, 2009. – 379 с.- С.15-24.

 1. Патей-Братасюк М.Г. Правнича герменевтика: гуманістично-духовний вимір/М.Г.Патей-Братасюк // Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір/ [В.Д.Гвоздецький, О.Г.Мурашин, М.Г.Патей Братасюк та ін.] ; за заг. ред. В.Д.Гвоздецького. – К.: Логос, 2009. – 379 с.- С.24-35.
 2. Патей-Братасюк М.Г. Громадянське суспільство як суб’єкт ствердження народовладдя та правовладдя.  /М.Г.Патей-Братасюк //  Громадянське суспільство та правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації / [В.Братасюк, О.Мурашин, М.Патей-Братасюк, В.Шилінгов та ін.] ; за заг. ред. Гвоздецького.В.Д. – Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 328с.- С.62-87.
 3. Патей-Братасюк М.Г. Сутність громадянського суспільства, його структура та історична місія /М.Г.Патей-Братасюк // Громадянське суспільство та правова держава: теоретичні моделі та досвід реалізації / [В.Братасюк, О.Мурашин, М.Патей-Братасюк, В.Шилінгов та ін.] ; за заг. ред. Гвоздецького.В.Д. – Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 328с.- С.57-62.
 4. Братасюк М.Г. Філософський рівень правничого методологування: особливості феноменологічного та екзистенціального підходів / М.Г.Братасюк //Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства / [М.Г.Братасюк, О.Г.Мурашин, В.І.Темченко та ін.] ; за заг. ред. М.Г. Братасюк. – Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – 262 с.- С.50-60.
 5. Братасюк М.Г. Психологічні засади пізнання права/М.Г.Братасюк //Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства / [М.Г.Братасюк, О.Г.Мурашин, В.І.Темченко та ін.] ; за заг. ред. М.Г. Братасюк. – Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – 262 с.- С.60-85.
 6. Братасюк М.Г. Сучасні тенденції розвитку правничої методології /М.Г.Братасюк //Контамінація раціонального та ірраціонального в методології правознавства / [М.Г.Братасюк, О.Г.Мурашин, В.І.Темченко та ін.] ; за заг. ред. М.Г. Братасюк. – Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – 262 с.- С.230-259.
 7. Братасюк М.Г. Природно-правова парадигма як концептуальна основа сучасного правового розвитку/ М.Г.Братасюк// Доктринальні засади розвитку держави і права: національні та міжнародні тенденції / [Ю.Бошицький, В.Іванов, О.Чернецька, М.Братасюк та ін.] ; за заг. ред. проф. Бошицького Ю. Л.  Київський ун-т права. – К.:Видавництво Ліра. – К., 2014. – 440 с.- С.25-41.

17.Братасюк М.Г. Правова відповідальність з позицій праворозуміння/М.Г.Братасюк //  Відповідальність у праві: Філософія. Історія. Теорія / [В.Грищук, І.Безклубий, М.Козюбра,  М.Братасюк та ін.] ; за заг. ред. д.ю.н., проф. І.Безклубого. – Київ: Грамота, 2014. – 448 с.- С.140-149.

 1. Патей-Братасюк М.Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз. Книга перша.Особистість в етно-національному культурному просторі. /М.Г.Патей-Братасюк –Тернопіль: РОМС-К, 1997.-105 с.

19.Патей-Братасюк М.Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз. Книга друга. Відчуження невідчужуваного./ М.Г.Патей-Братасюк –Тернопіль: РОМС-К, 1998 251 с.

 1. Патей-Братасюк М.Г., Довгунь Т.І. Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в сучасній Україні./ М.Г.Патей-Братасюк, Т.І.Довгунь.- Тернопіль: РОМС-К, 1999. – 252 с.

 

 ІІ. Підручники та навчальні посібники:

 

 1. Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. Навчальний посібник Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів  юридичних спеціальностей  вузів / М.Г.Патей-Братасюк. – Тернопіль, 2006. – 340 с.
 2. Патей-Братасюк М.Г. Людиноцентрична теорія права. Навчальний посібник / М.Г.Патей-Братасюк. – Київ, 2010. – 395 с.
 3. Патей-Братасюк М.Г. Етно-національні особливості розвитку філософської думки в Україні.М.Г.Патей-Братасюк – Тернопіль, 2000.-65 с.
 4. Патей-Братасюк М.Г. Нариси з філософії права. Навчальний посібник/ М.Г.Патей-Братасюк – Тернопіль, 2002.- 92 с.
 5. Патей-Братасюк М.Г. Неправовий закон як особлива форма несвободи. Навчальний посібник /М.Г.Патей-Братасюк. –Тернопіль, 2002. -28 с.
 6. Патей-Братасюк М.Г. Філософія права. Ч.1. Навчальний посібник/ М.Г. Патей-Братасюк – Тернопіль, 2002.- 131 с.
 7. Патей-Братасюк М.Г Філософія права. Методичні поради для студентів спеціальності “Правознавство”. Навчальний посібник/ М.Г. Патей-Братасюк – Тернопіль, 2000.- 65 с.
 8. Патей-Братасюк М.Г Історія правових та політичних вчень. Навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності “правознавство”. Методичні поради для студентів спеціальності “Правознавство”. Навчальний посібник/ М.Г. Патей-Братасюк – Тернопіль, 2000.- 66 с.

 

 ІІІ. Публікації у зарубіжних виданнях:

1.Bratasyuk M. Filozoficznoprawne aspekty bezprawia w warunkach wspulczesney Ukrainy/ M.Bratasyuk //Filozofia prawa  wobec qlobalismu. – Krakow.- 2003 S. 223-228.

 1. Bratasyuk M Prawo do wolnosci sumienia w ukrainskiej historiozofii XV – I pol.XVII wieku/ M.Bratasyuk //Cuius regio eius religio?Artykuly i referaty Zjazdu Yistorykow Panstwa I prawa- Lublin,2007.

 

ІV. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях :

 

 1. Братасюк М. Філософсько-світоглядне знання як засіб формування сучасного юридичного мислення / М.Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2006. – №2. – С. 12–22.
 2. Братасюк М. Договір в приватному праві: філософсько-правовий аналіз / М.Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2006. – №1. – С.22–33.
 3. Братасюк М. Вітчизняна законотворчість: проблема критеріїв якості / М.Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2009. – №3 (64). – С.22–32.
 4. Патей-Братасюк М. Філософсько-світоглядне знання як засада розвитку приватного права / М.Г.Патей-Братасюк // Право України. – 2009. – № 8. – С.38–46.
 5. Братасюк М. Реалізація права: доктринальний аспект / М.Г.Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2009. – №6. – С. 36–43.
 6. Патей-Братасюк М. Право як монолог державної влади в умовах сучасного українського розвитку / М.Г. Патей-Братасюк // Проблеми філософії права. – Т. VI–VII. – 2008–2009. – С. 54–60.
 7. Братасюк М.Г. Людська гідність як джерело європейських стандартів прав людини / М.Г.Братасюк // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 3.С.85–95.
 8. Братасюк М. Ціннісно-гуманістичний вимір в українській природно-правовій традиції / М.Г.Братасюк // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М.Корецького. Збірник наукових праць ; Редкол.: Ю.С.Шемшученко, А.С.Мицко, О.В.Чернецька, В.Н.Денисов. – Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 61–68.
 9. Братасюк М. Форми буття права як втілення принципу правової рівності / М.Г.Братасюк // Науковий вісник НАВС. – 2011. – № 4. – С.8–16.
 10. Братасюк М. Публічне право сучасної України: необхідність зміни світоглядно-філософської парадигми / М.Г. Братасюк // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – 2011. – № 4. – С.250–259.
 11. Братасюк М. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А.Дайсі та Б.Кістяківського / М.Г.Братасюк // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал. – 2011. – № 2. – С.225–232.
 12. Братасюк М. Сучасна концепція прав людини: методологія дослідження / М.Г.Братасюк // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія «Юридичні науки». – 2013. – № – С. 102–109.
 13. Братасюк М.Формула Радбруха в контексті сучасного українського правового розвитку /М.Г.Братасюк // Публічне право. – – № 2. – С.112–120.
 14. Братасюк М.Г. Норма права в контексті основних типів праворозуміння / М.Г.Братасюк // Філософські та методологічні проблеми права. Науковий журнал. – 2011. – № 1. – C.40–48.
 15. Братасюк М.Г. Людська гідність як онтологічна основа правового статусу людини // Науковий вісник Херсонського державного університету», серія «Юридичні науки». – 2014. – № 5. – С. 315–320.
 16. Братасюк М.Г. Співвідношення принципів та норм права крізь призму форм раціональності / М.Г.Братасюк //Порівняльно-аналітичне право – 2016.- №1. Режим доступу: www. pap.in.ua
 17. Братасюк М.Г.Природно-правові ідеї в філософській культурі України XVI-XVII ст. /М.Г.Братасюк //Науковий вісник ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: “Філософія, економіка “, 1999. №3. – С.15-19.
 18. Братасюк М.Г. Філософія аналізу: корективи постмодернізму /М.Г.Братасюк //Науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: “Філософія” 2001.- С.109-114.
 19. Братасюк М.Г. Ідея цілісної людини Г. Сковороди в контексті сучасності. /М.Г.Братасюк //Науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: “Філософія” 2001.- С.30-34.
 20. Братасюк М.Г. До питання методологічних засад сучасної аналітичної філософії/ М.Г.Братасюк// Studia methologichha. Тернопіль. 2001. №9. – С.3-7.
 21. Братасюк М.Г. До проблеми рецепції західно-європейських філософських ідей в українському романтизмі /М.Г.Братасюк//Науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка, серія “Філософія”,2002, №9.- С.34-40.
 22. Братасюк М.Г. Природно- правові ідеї в філософії українського романтизму/ М.Г.Братасюк// Науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка, серія “Філософія”,2003, №10
 23. Братасюк М.Г Природно- правова парадигма в постмодерній філософсько- правовій думці /М.Г. Братасюк // Проблеми філософії права.Т.1.-2003. – С.167-173.
 24. Братасюк М.Г Значення поглядів Є.Ерліха на особливості юридичного мислення в контексті правової культури постмодерн / Братасюк М.Г// Проблеми філософії права.-2005.- Т.3.-№1-2.С.152- 157.
 25. Братасюк М.Г Філософсько- світоглядне знання як засіб формування сучасного юридичного мислення /Братасюк М.Г.// Науковий вісник КНУВС.-2006.-№2 – С.12-22.
 26. Братасюк М.Г Ідея людини – особистості у творчості Івана Франка /Братасюк М.Г// Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка, серія “Філософія”, 2007, № 15.- С.19-24.
 27. Братасюк М.Г Природно- правові ідеї в творчості українських мислителів поч.. ХХ ст.. Братасюк М.Г Науковий вісник ЧНУ ім.. Юрія Федьковича. Серія «філософія» – Вип. 346 -347.-2007.- С.131-136.
 28. Братасюк М.Г Вчення про моралізоване право професорів Києво-Могилянської академії барокової доби /M. Братасюк //Філософські та методологічні проблеми права.- 2009.- №1. Вип.1.- C.138-145.

Біографія

Освіта: Випускниця філософського факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1980 р.) та правничого факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2002 р.).

       Науковий ступінь та вчене звання:

В 1986 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності «соціальна філософія»;

В 1995 р. – захистила докторську дисертацію по спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Атестат доцента отримала в 1992 р.

Вчене звання професора кафедри теорії держави та права присвоєно ВАК України в 2002 р.

       Досвід роботи: науково-педагогічний стаж роботи складає загалом понад 36 років. Пройшла шлях від асистента професора до професора, працюючи в низці вищих учбових закладів України, в т.ч. таких провідних українських вузах як:

– Київський університет права НАН України – з 2012 по 2014 р.р., професор кафедри теорії та історії держави та права (викладала курс теорії держави та права, історію правових та політичних вчень, спецкурс «Верховенство права як засада сучасного правового розвитку» та ін. );

– Київський національний університет внутрішніх справ, нині Національна академія внутрішніх справ – з січня 2004 р. – по 2012 р.р., професор кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін (викладала курси філософії, філософії права, соціології права, теорії держави та права, історії правових та політичних вчень);

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка – з 2008 р. по сьогодні (викладає курси історії правових та політичних вчень, теорію держави та права);

– Львівський національний університет імені Івана Франка – з 2014 по сьогодні, професор кафедри філософії (викладає курс філософії).

Проекти

          М.Братасюк підготувала для вищої школи України, судової системи та нотаріату України 10 кандидатів наук, які успішно працюють за фахом: із них 3 кандидатів наук по спеціальності «історія філософії». 5 кандидатів наук по спеціальності «філософія права», 1 кандидата наук по спеціальності «соціальна філософія» і 1 кандидата наук по спеціальності «теорія та історія держави та права; історія правових та політичних вчень»;

М.Братасюк  була обрана членом спеціалізованих вчених рад Національної академії внутрішніх справ по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей: філософія права; юридична психологія; теорія та методика професійної освіти (2006 – 2011 р.р.) та Львівського національного університету імені Івана Франка по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальностей: історія філософії, філософська антропологія, соціальна філософія та філософія історії (1997 – 2014 р.р.). Була призначена вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26. 007.01. при НАВС (2009-2011р.р.).

– є членом редакційних колегій низки наукових часописів і збірників.

Нагороди

        За сумлінну працю, значний внесок у розвиток вищої школи, філософської та правознавчої науки та української культури  зокрема, відзначена:

– цінним подарунком Президента України (2001);

– Грамотою Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільської обласної ради (2001),

– за активну роботу у Спілці юристів України, розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку Спілка юристів України нагородила її Почесною грамотою у 2003 році;

– за високі наукові досягнення та успіхи у навчально-виховній роботі отримала Грамоту від міського голови м. Києва О.Омельченка (2004);

– отримала Подяку декана юридичного ф-ту Київського національного університету внутрішніх справ за активну участь у підготовці та проведенні наукових заходів (2006);

– нагороджена пам’ятною медаллю МВС України та Київського національного університету внутрішніх справ за високі досягнення у навчально-виховній та науково-дослідній роботі у 2009 році,

– ювілейним пам’ятним знаком «85 років Київському національному університету внутрішніх справ» за високі досягнення у навчально-виховній та науково-дослідній роботі відзначена у 2006 році;

– за активну участь у науково-дослідній роботі в 2010-2011 році нагороджена Грамотою Національної академії внутрішніх справ та навчально-виховного Інституту психології та права у 2011 році;

– за високі досягнення у навчально-виховній та науковій роботі нагороджена Почесною грамотою ректорату Київського національного лінгвістичного університету (2013 р.).

– за самовіддане  служіння українській національній ідеї, значний внесок у розвиток української культури нагороджена Грамотою Тернопільської обласної держадміністрації  (2013р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!