Філософсько-правові проблеми сучасності

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Братасюк  М. Г.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФФ-31професор Братасюк  М. Г.

Опис курсу

Спецкурс призначений для студентів-філософів третього року навчання. Цей курс дає студентові знання про філософію права як світоглядне знання та спосіб самовизначення людини в праві, показує людиномірність філософсько-правового знання, розкриває методологічну роль світоглядно-філософського знання для сучасного правознавства; розкриває буття людини в праві як предмета осмислення  філософії  права тощо. Курс  дає можливість показати студентам гуманістичний вимір права, його невід’ємність від людини і її буття, його духовно-культурну суть, ціннісний зріз, проаналізувати буття людини в праві у глобальному світі, розкрити філософсько-правові засади концепції прав людини, юридичної відповідальності, правозахисної діяльності, розкрити особливості формування гуманістичного цілісного правового мислення та його значення для сучасного правника.

Рекомендована література

 1. Патей- Братасюк М.Г. Філософія права.Тернопіль, 2006. 250 с.
 2. Братасюк М.Г. Антропоцентрична теорія права. Київ, 2010. 395 с.
 3. Несесянц В.С. Философия права. М.,1997. С.652.
 4. Радбрух Г. Философия права. М., 2004.
 5. Філософія права. Навчальний посібник / за редакцією О. Г.Данільяна/ – Київ: Юрінком Інтер, 2002.
 6. Філософія права / за ред. Джоела Фейнберга, Джулса Коулмена. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи». –  2007 . – 1256 с.
 7. Філософія права: навч.посібник./ під заг.ред. М.В. Костицького, Б.Ф. Чміля – К.: Юрінком Інтер, 2000.   334 c.
 8. Філософія права: проблеми та підходи. Навчальний посібник для студентів спеціальності „Правознавство”.  За загальною редакцією П.М. Рабіновича.  Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 290 с.
 9. Бачинин В.А. Философия права и преступления. Харьков, 1999. 468 с.
 10. Бачинин В. А. История философии права. Харьков: Право, 1998.  319 с.
 11. Гегель Г.В.Й. Філософія права. київ, 2000.
 12. Малахов В. П. Философия права: формы теоретического мышления о праве: учебное пособие для студ.вузов, обуч.по спец. «Юриспруденция» и «Философия» М.: ЮНИТИ: Дана, 2009. 263 с.

Силабус:

Завантажити силабус