Філософія (правознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Братасюк  М. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс філософії призначений для студентів-правників другого року навчання. Цей курс дає студентові знання про філософію як світоглядне знання та спосіб самовизначення людини в світі, показує людиномірність філософського знання, розкриває методологічну роль світоглядно-філософського знання для інших галузей наукового знання; розкриває буття людини і світу  як предмета осмислення у філософії європейського домодерну та модерну, сучасній європейській філософії тощо. Курс  дає можливість показати студентам межові засади людського буття, його проблемність, розкрити його духовний вимір, ціннісний вимір, особливості співвідношення людини і соціуму, проаналізувати буття людини в глобальному світі, філософсько-правові проблеми сучасності, розкрити особливості формування гуманістичного правового мислення та його значення для сучасного правника.

Мета курсу –  метою курсу є ознайомлення студентів із філософсько-світоглядними знаннями про людину і світ, формування сучасного світобачення, світосприйняття, світовідношення, ціннісних установок, життєстверджуючих смислів; вироблення навичок застосування набутих знань для розв’язання  життєвих та  конкретно-наукових проблем, розвиток здібностей до творчого цілісного відповідального мислення, гнучкості думки; сприяння розвитку світоророзуміння студентів та позитивного ставлення до Іншого та світу загалом тощо

Загальнотеоретичні цілі курсу філософії полягають в тому, щоб:

 • зрозуміти людиномірність світоглядно-філософського знання;
 • глибоко осмислити відношення «людина-світ»;
 • пізнати проблемність людського буття; розкрити багатогранність феномену людини;
 • усвідомити зв’язок між людиною та соціумом, осмислити людське буття в історії, культурі та цивілізації, в сучасному глобальному світі;
 • зрозуміти методологічну роль філософсько-світоглядного знання для осмислення правових реалій буття;
 • показати специфіку та особливості філософського мислення, його значимість для вирішення проблем сучасності;
 • розкрити його людиномірність, гуманістичну спрямованість;
 • розкрити сутність онтологічних парадигм, гносеологічних моделей пізнання;
 • розкрити парадигмальні підходи до соціального розвитку;
 • висвітлити сутність антропологічного підходу до права, розкрити його гуманістичний вимір;
 • допомогти студентам опанувати основи філософських знань, зацікавити студентів у необхідності роботи над першоджерелами.
 • сформувати у студентів-правників гуманістичний правовий світогляд та таке ж мислення.

Практичні цілі курсу філософії вбачаємо в тому, що він допоможе студентам:

 • усвідомити важливість світоглядного чинника в людському бутті загалом та правничій професії зокрема;
 • глибше засвоїти людинознавчі концепції, філософські підходи до трактування  соціальних явищ;
 • формувати «осмислююче мислення» і крізь призму його вимог сприймати дійсність загалом і правову реальність зокрема;
 • засобом розвитку творчого, критичного ставлення до дійсності, сприяти  становленню студента як людини-особистості, здатної до самовизначення та фахової реалізації;
 • аналізувати глобальні проблеми сучасності, шукати відповідні засоби та шляхи їх вирішення;
 • правильно трактувати сучасні українські реалії життя, формувати активну гуманістичну громадянську позицію;
 • ставати агентом змін в правничому середовищі тощо.

 

Рекомендована література

 1. Губерський Л.В., Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Історія. Суспільство. Освіта.- К.: Вид. центр «Київський університет», 2011. – 591 с.
 2. Історія філософії України. Підручник.– К.,1994.–С.5-22.
 3. Предмет і проблематика філософії: Навч. пос. / За заг. ред. М.А.Скринника і З.Е.Скринник/.–Львів:ЛБІ НБУ, 2001.
 4. Рижак Л. Філософія: підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 5. Сілаєва Т.О.та ін. Філософія. –  Тернопіль: СМП «Астон», 2008.
 6. Філософія: Світ людини. Курс лекцій:навчальний посіб­ник/ Табачковський В.,Булатов М. і ін.–К.:Либідь,2003.
 7. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини.- Київ: Абрис, 1995.
 8. Карась А. Філософія, її предмет і призначення/Філософія: предмет та історія. Текст лекцій.–Львів,1994.– С. 3-38.
 9. Горський В. Історія української філософії. К.: Наук. думка, 2001. 375 с.
 10. Братасюк М.Г. Філософія права. – Тернопіль, 2006. 295 с.

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус