Філософія (правознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Братасюк  М. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс філософії призначений для студентів-правників другого року навчання. Цей курс дає студентові знання про філософію як світоглядне знання та спосіб самовизначення людини в світі, показує людиномірність філософського знання, розкриває методологічну роль світоглядно-філософського знання для інших галузей наукового знання; розкриває буття людини і світу  як предмета осмислення у філософії європейського домодерну та модерну, сучасній європейській філософії тощо. Курс  дає можливість показати студентам межові засади людського буття, його проблемність, розкрити його духовний вимір, ціннісний вимір, особливості співвідношення людини і соціуму, проаналізувати буття людини в глобальному світі, філософсько-правові проблеми сучасності, розкрити особливості формування гуманістичного правового мислення та його значення для сучасного правника.

Мета курсу –  метою курсу є ознайомлення студентів із філософсько-світоглядними знаннями про людину і світ, формування сучасного світобачення, світосприйняття, світовідношення, ціннісних установок, життєстверджуючих смислів; вироблення навичок застосування набутих знань для розв’язання  життєвих та  конкретно-наукових проблем, розвиток здібностей до творчого цілісного відповідального мислення, гнучкості думки; сприяння розвитку світоророзуміння студентів та позитивного ставлення до Іншого та світу загалом тощо.

Завданням курсу філософії:

 • показати специфіку та особливості філософського  мислення, його значимість для вирішення проблем сучасності;
 • розкрити людиномірність, гуманістичну спрямованість філософсько-світоглядного знання;
 • проаналізувати основні історико-філософські концепції проблеми людини в світі;
 • висвітлити онтологічні засади людського буття;
 • розкрити сутність гносеологічних моделей пізнання; показати методологічну роль світоглядно-філософського знання для сучасного правознавства;
 • показати філософсько-концептуальні підходи до аналізу проблеми людини; з’ясувати особливості  субстанційного  розуміння людини в новітній філософії; висвітлити проблемність людського буття;
 • розкрити феномен духовного світу людини;
 • показати ціннісний вимір людського буття;
 • висвітлити парадигмальні підходи до соціального розвитку;
 • з’ясувати  проблему співбуття людини в світі природи; проаналізувати  глобальні проблеми сучасності;
 • показати сутність антропологічного підходу до права, розкрити його гуманістичний вимір;
 • сприяти студентам у використанні філософсько-світоглядного знання для аналізу правових явищ;
 • допомогти студентам опанувати основи філософських знань, зацікавити студентів у необхідності роботи над першоджерелами з метою вдосконалення творчого мислення, здатності глибинного розуміння явищ сучасності і прийняття адекватних рішень

 

 

Рекомендована література

 1. Губерський Л.В., Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Історія. Суспільство. Освіта.- К.: Вид. центр «Київський університет», 2011. – 591 с.
 2. Історія філософії України. Підручник.– К.,1994.–С.5-22.
 3. Предмет і проблематика філософії: Навч. пос. / За заг. ред. М.А.Скринника і З.Е.Скринник/.–Львів:ЛБІ НБУ, 2001.
 4. Рижак Л. Філософія: підручник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 5. Сілаєва Т.О.та ін. Філософія. –  Тернопіль: СМП «Астон», 2008.
 6. Філософія: Світ людини. Курс лекцій:навчальний посіб­ник/ Табачковський В.,Булатов М. і ін.–К.:Либідь,2003.
 7. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. Онтологія людини.- Київ: Абрис, 1995.
 8. Карась А. Філософія, її предмет і призначення/Філософія: предмет та історія. Текст лекцій.–Львів,1994.– С. 3-38.
 9. Горський В. Історія української філософії. К.: Наук. думка, 2001. 375 с.
 10. Братасюк М.Г. Філософія права. – Тернопіль, 2006. 295 с.

Силабус:

Завантажити силабус