Скринник Зоя Едуардівна

Посада: професор кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: zoia.skrynnyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Філософія грошей як соціокультурного феномену, філософські проблеми економіки, проблеми людського буття в соціальних контекстах фінансової цивілізації.
 • Проблеми соціально-гуманітарної політики в Україні, гуманітарні аспекти вдосконалення системи соціального захисту громадян.
 • Член вченої ради Д 35.051.02 по захисту кандидатських та докторських дисертацій при Львівському національному університеті ім. І. Франка.

Курси

Публікації

ORCID ID 0000-0002-8325-1336

Автор понад 150 наукових та 30 методичних публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, співавтор 8 навчальних посібників, 12 монографій, одна із них одноосібна, керівник і науковий редактор міжнародного авторського колективу навчального посібника «Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності», який був визнаний найкращою книгою 22 Міжнародного форуму видавців 2015 р., співавтор першого в Україні підручника «Корпоративна соціальна відповідальність», який визнаний кращою книгою 16 Міжнародного форуму видавців 2009 року.

Вибрані публікації:

 1. Соціальне забезпечення в Україні. За ред. А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. Навчальний посібник. Львів, Університет банківської справи, 2021. – 547 с.
 2. Скринник З.Е. Людський розвиток як імператив соціальної політики в епоху цифровізації економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1/2 (40/41) – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. С. 196 – 203.
 3. Z. E. Skrynnyk SOCIAL POLICY MODERNIZATION: CONTROVERSY OF THE HUMANITARIAN AND FINANCIAL DIMENSIONS (Модернізація соціальної політики: контра версія гуманітарного та фінансового вимірів) // Financial and credit activity: problems of theory and practice Vol. 1.    N 32 (2020), p. 545 -555.
 4. Соціальна політика як сфера реалізації соціальної відповідальності української держави // Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект/ монографія [авт. кол.] ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. С. 108 – 145.
 5. Zoja Skrynnyk, Iryna Zherebylo, Banking University

Iurii Gudz, Donetsk National University of Economics and Trade Named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

Olena Tarasenko, Donetsk State University of Management

Iryna Sluchynska, Odessa National Economics University

Analysis of the Development of Global Models of Corporate Pension Funds in the Context of Entrepreneurship (Аналіз розвитку глобальних моделей корпоративних пенсійних фондів у контексті підприємництва) // Journal of Entrepreneurship Education (Print ISSN: 1098-8394; Online ISSN: 1528-2651) Research Article: 2019 Vol: 22 Issue: 1S.

 1. Смовженко Т.С., Скринник З.Е. Концептуальні засади підготовки фацівців для системи соціального забезпечення в ДВНЗ «УБС» // Вісник УБС, № 2 (32 ) 2018. С.112 – 123.
 2. Скринник З.Е. Економічні аспекти цивілізаційних процесів у ХХ – ХХІ ст. // Вісник УБС, № 1-2 (25 – 26), 2016. // http://visnuk-archiv.ubs.edu.ua/issue/view/5792
 3. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : Навчальний посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З.Е.Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 608 с.
 4. Філософія грошей в епоху фінансової цивілізації : монографія; кол. авторів за ред. Т.С. Смовженко Т.С., З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2010. – 462 с.
 5. Скринник З.Е. Гроші у вимірах комунікативних практик: соціокультурний аспект // Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 335 с.
 6. Стельмах В. С., Смовженко Т. С., Скринник 3. Е. Гроші – людина – соціум: параметри взаємин: Навчальний посібник / Національний банк України. – Львів: ЛБІ НБУ, 2006. – 188 с.: іл.

Біографія

08.12.1949 – народилася у місті Климів Брянської області Російської Федерації у родині офіцера Військово-повітряних сил.

Освіта

2011 – присвоєно вчене звання професора кафедри соціальних дисциплін в Університеті банківської справи Національного банку України, кафедра суспільних дисциплін.

2007 – доктор філософських наук. Тема дисертації: Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії. Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

1989 – отримала вчене звання доцента кафедри філософії у Львівському державному сільськогосподарському інсистуті.

1984 – кандидат філософських наук. Тема дисертації:  Соціальні цінності: проблеми функціонування та розвитку. Спеціальність: 09.00.01 «діалектичний та історичнкий матеріалізм».

1974 – закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка.

Робота

2021 – професор кафедри філософії Львівського національного університету ім. І.Франка.

2016 – професор кафедри менеджменту та соціального забезпечення Університету банківської справи.

2000 – завідувач кафедри суспільних наук Університету банківської справи.

1974 – асистент, старший викладач, доцент кафедри філософії і політології Львівського державного аграрного університету.

Одружена, маю дорослих сина і дочку.

Проекти

 • У 2008 році ініціювала створення Українського філософсько-економічного наукового товариства (як партнерської організації у складі Українського філософського фонду), протягом 2008 – 2021 рр є його ученим секретарем. Секретар організаційного комітету щорічних Міжнародних філософсько-економічних читань «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей» у 2008 – 2020 рр. Відповідальний секретар редакційної колегії дванадцятьох збірників наукових праць за матеріалами читань.
 • У 2008 – 2013 була науковим керівником тем НДР на замовлення Національного банку України «Еволюція грошей та їх соціальна природа у XXI столітті» та «Оптимізація соціального сприйняття грошей та грошових відносин за умов ринкової трансформації в Україні» ((№ держреєстрації 0102U006050)..
 • У 2018 – 2020 р. була науковим керівником теми НДР «Гуманітарні аспекти вдосконалення системи соціального забезпечення в Україні» (№ держреєстрації 0118U001259), у результаті якої було підготовлено до публікації і опубліковано  навчальний посібник «Соціальне забезпечення в Україні : навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Кузнєцової А.Я., Скринник З.Е., Семів Л.К. – Л. : Університет банківської справи, 2020. – 599 с.», рекомендований Вченою Радою  Університету банківської справи (протокол № 7 від 20 травня 2020 р.) та Науково-технічною радою Науково-дослідного центру ТзОВ «АЙКЮ ХОЛДИНГ» (протокол № 8 від 03 квітня 2020 року).
 • 2017 – 2021 р. – член Міжнародної Ради експертів Міжнародної премії імені Івана Франка.

Нагороди

2015 – нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За досягнення в науковій діяльності».

2004 – почесна грамота МОН України.

2009 – нагрудний знак «Відмінник освіти України».

2010 – почесна грамота Верховної Ради України.

Методичні матеріали

ФІЛОСОФІЯ конспект лекцій 2021

Презентації для студентів 3-х курсів Факультету управління фінансами та бізнесу і Механіко-математичного факультету:

Тема 1 Предмет філософії та її формування

Тема 2 Філософія Давньої Греції, Середньовіччя та Відродження

Тема 3 Філософія Нового час

Тема 4 Філософія І.Канта

Тема 5 Філософія Г.Гегеля

Тема 6.1 Онтологія

Тема 6.2 Еезистенціалізм

Тема 6.3 Онтологія 4-те питання

Тема 7 Гносеологія

Тема 8 Моделі розвитку науки

Тема 9 Проблема людини у філософії

Тема 10 Соціальна філософія 1

Тема 11 Соціальна філософія 2

Тема 12 Українська філософська думка

 

Управління економічними проектами Тема 1

Управління економічними проектами Тема 2. Економічний проект Грибовицьке сміттєзвалище

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!