Філософія (ф-ет управління фінансами і бізнесу)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Скринник З. Е.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс філософії націлений на формування основ наукового світогляду студентів, засад їх методологічної культури.
Розділ “Історичний розвиток класичної філософії” спрямовує увагу студентів на зміст історичної еволюції самосвідомості людства, дає йому ключ до розуміння світоглядних орієнтирів людини на основних етапах розвитку суспільства. Наголошено на спадковості і поступальності в процесі духовної еволюції людства.
Розділ “Предмет і проблематика некласичної філософії” дає студентові розуміння основних проблем філософії та вміння орієнтуватися у численних і багатоманітних за змістом підходах до їх розв’язання. Зосереджено увагу на питаннях відношення людини до світу та до самої себе, виробленні життєвої позиції особистості у контексті складних проблем, які розв’язує людство у ХХІ ст.
Розділ “Розвиток філософської думки в Україні” допомагає усвідомити зміст і специфіку основних принципів національного світогляду у контексті розвитку світової філософії. Підкреслено роль філософії як внутрішньої основи національної культури та ментальності.
Навчальним планом передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять, самостійна робота над рекомендованою навчальною літературою та фрагментами оригінальних першоджерел.

Засвоєні при вивченні курсу знання мають стати теоретичною основою світосприйняття, практичної або дослідницької діяльності, особистої життєвої позиції майбутнього фахівця. Унаслідок вивчення курсу студент має вміти пояснювати моделі природних та соціальних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів сучасної науки, застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати, виконувати міждисциплінарний аналіз явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах, демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та культурних відмінностей.

Рекомендована література

Основні рекомендовані джерела

 1. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів: ЛБІ, 2001. – базовий.
 2. Скринник З.Е. Філософія. Конспект лекцій та матеріали для самостійного вивчення. Навчально-методичний посібник» – Львів: Університет банківської справи, 2020. 181 с.
 3. Бичко А. К., Бичко І. В., Табачковський В. Г. Історія філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2001.
 4. Ю.М.Вільчинський, С.В.Вільчинська, З.Е.Скринник. Розвиток філософської думки в Україні : навч. посібник, рекомендований МНО України – 3.- є вид. – К.: КНЕУ, 2014.
 5. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. – К., 1989.
 6. Горський В.. Історія української філософії. – К., 1996.
 7. Історія філософії України: Хрестоматія. – К., 1993.
 8. Кремінь В.Г., Ільїн В.В. Філософія. Підручник. К.: Книга, 2006.
 9. Українська людина в європейському світі: базові виміри ідентичності»: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С.Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З.Е.Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015.
 10. Філософія. Підручник. За редакцією І.В.Бичка. – К., 2001.
 11. Філософія: предмет, історія, проблеми. – К., 1994.
 12. Філософія. Світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Н.В. Хамітов та ін. – К.: Либідь, 2003.
 13. Читанка з історії філософії. У 6-ти книгах. – К., 1992-96.

Матеріали

Презентації:

Тема 1 Предмет філософії та її формування

Тема 2 Філософія Давньої Греції, Середньовіччя та Відродження

Тема 3 Філософія Нового часу

ФІЛОСОФІЯ конспект лекцій 2021

Силабус:

Завантажити силабус