Діалектика

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Скринник З. Е.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФФ-31

Опис курсу

Діалектика є стихією мислення в його всезагальних і необхідних визначеннях. В такому плані діалектика покликана бути методом не тільки стосовно самої філософії, стосовно самої себе, а й спеціальних галузей: науки про природу, суспільство, духовне життя та людину.

Діалектичнийметод тлумачать як певну цілісність, яка містить у собі (знімає) спеціальні наукові методи (вролі певних логічних категорій), але не зводиться ні до кожного з них зокрема, ні до їхньоїсуми. В такому випадку діалектика не лише спроможна виступати як всезагальний методпізнання, а й слугує методом, застерігаючим від однобічності, а отже, й абсолютизації впроцесі застосування окремих методів наукового пізнання. Визначено проблемність у стосункугерменевтичного, феноменологічного, аналітичного і діалектичного методів з огляду ідеїобґрунтування всезагальності й необхідності саме останнього.

Мета курсу – залучення студентів до її свідомого осягнення. Адже саме філософська діалектика є найбільш важливою формою теоретичного мислення, оскільки вона є аналог і тим самим адекватний метод пояснення явищ (ідеальних та реальних), що розвиваються, всезагальних зв’язків універсуму та переходів від однієї галузі наукового дослідження до іншої.

Цілі курсу – залучення  студентів до системного опанування, в першу чергу, гегелівської діалектики шляхом опрацювання класичних філософських праць, а також концепцій діалектики таких філософів сучасності, як Б. Кроче, А. Ліберт, Ж.-П. Сартр, Т. Адорно та інші.

Ознайомити студентів з головними філософськими проблемами у галузі діалектики. Проаналізувати основи та особливості діалектичного методу в контексті  гуманітарного знання. Розглянути становлення діалектики на всіх етапах її розвитку у контексті світової філософської думки.

Рекомендована література

  1. Діалектика: навчальний посібник / Василь Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 480 с.
  2. Губерський Л. Філософія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Фоліо, 2018. https://book-ye.com.ua/catalog/filosofiya/filosofiya-bazovyj-pidruchnyk-dlya-studentiv-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv .
  3. Предмет і проблематика філософії: Навчальний посібник. / За заг.ред. М.А.Скринника, З.Е.Скринник. — Львів: ЛБІ, 2001. – базовий. Надається в базі навчальних матеріалів Teams. https://teams.microsoft.com/_#/apps/d7958adf-f419-46fa-941b-1b946497ef84/sections/MyNotebook
  4. Рижак Л. В. Філософія : підручник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,  – 650 с. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Ryzhak-L.-Filosofiia-iak-refleksiia-dukhu-navchal-nyy-posibnyk.pdf
  5. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
  6. Булатов М., Загороднюк В., Малєєв К., Солонько Л. Діалектика без апології. К.: Стилос, 1998.
  7. Гусєв В. Вступ до метафізики: навч. посібник. К.: Либідь, 2004.
  8. Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. К.: Либідь,2004.
  9. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст..: навч.посібник / Андрій Дахній. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1660272
  10. Приходько В. В. Основи теоретичної філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с.

Матеріали

Презентації з курсу «Діалектика»:

1 Предмет і завдання курсу Діалектика Античність

2 3 Діалектичні ідеї Середньовіччя і Відродження

4 Трансцендентальна діалектика Канта

5 Діалектика в концепціях Фіхте і Шеллінга

6. Діалектичний метод у контексті філософської системи Гегеля

7 Діалектика як методологія науки

8 Рефлексія як форма діалектики у сфері сутності

9 Перехід як форма діалектики у сфері буття

10 Криза класичного раціоналізму та переосмислення мнтодологічних принципів

11 12 Меттодологічні моделі в контексті наукових революції

13 Оновлена картина світу у світлі теорії відносності

14 15 Методологія постнекласичної науки

Силабус:

Завантажити силабус