Діалектика

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632ArrayФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФФ-31

Опис курсу

Діалектика є стихією мислення в його всезагальних і необхідних визначеннях. В такому плані діалектика покликана бути методом не тільки стосовно самої філософії, стосовно самої себе, а й спеціальних галузей: науки про природу, суспільство, духовне життя та людину.

Діалектичнийметод тлумачать як певну цілісність, яка містить у собі (знімає) спеціальні наукові методи (вролі певних логічних категорій), але не зводиться ні до кожного з них зокрема, ні до їхньоїсуми. В такому випадку діалектика не лише спроможна виступати як всезагальний методпізнання, а й слугує методом, застерігаючим від однобічності, а отже, й абсолютизації впроцесі застосування окремих методів наукового пізнання. Визначено проблемність у стосункугерменевтичного, феноменологічного, аналітичного і діалектичного методів з огляду ідеїобґрунтування всезагальності й необхідності саме останнього.

Мета курсу – залучення студентів до її свідомого осягнення. Адже саме філософська діалектика є найбільш важливою формою теоретичного мислення, оскільки вона є аналог і тим самим адекватний метод пояснення явищ (ідеальних та реальних), що розвиваються, всезагальних зв’язків універсуму та переходів від однієї галузі наукового дослідження до іншої.

Цілі курсу – залучення  студентів до системного опанування, в першу чергу, гегелівської діалектики шляхом опрацювання класичних філософських праць, а також концепцій діалектики таких філософів сучасності, як Б. Кроче, А. Ліберт, Ж.-П. Сартр, Т. Адорно та інші.

Ознайомити студентів з головними філософськими проблемами у галузі діалектики. Проаналізувати основи та особливості діалектичного методу в контексті  гуманітарного знання. Розглянути становлення діалектики на всіх етапах її розвитку у контексті світової філософської думки.

Рекомендована література

  1. Діалектика: навчальний посібник / Василь Лисий. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. — 480 с.
  2. Баумейстер А. Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології / А. Баумейстер // Sententiae. – 2012. – № 2 (XXVII). – С.46–59.
  3. Рижак Л. В. Філософія : підручник. – Львів:   ЛНУ імені Івана Франка,  2013. – 650 с.
  4. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія  / Л. Сафонік. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
  5. Булатов М., Загороднюк В., Малєєв К., Солонько Л. Діалектика без апології. К.: Стилос, 1998.
  6. Гусєв В. Вступ до метафізики: навч. посібник. К.: Либідь, 2004.
  7. Філософія: світ людини: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вищихнавчальних закладів / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. К.: Либідь,2004.
  8. Філософія як історія філософії: підручник / За ред. В.І.Ярошевця. – К.: Центр учбов. л-ри, 2012 – 648 с.
  9. Приходько В. В. Основи теоретичної філософії : навч. посіб. / В. В. Приходько. – Київ : Київ. ун-т, 2016. – 142 с.

Силабус:

Завантажити силабус