Управління проектами: освіта, культура, економіка, суспільство

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Скринник З. Е.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФФФм-11професор Скринник З. Е.

Опис курсу

Курс «Управління проектами: освіта, культура, економіка, суспільство» спрямований на отримання знань та навичок, що надають можливість участі у реалізації проєктів різної спрямованості (в залузі освіти, культури, економіки, суспільства) під час виконання своєї професійної діяльності за фахом.

Мета та цілі курсу:

Формування компетентностей необхідних для формуваня та здійснення проектів в сфері освіти, культури, економіки та соціального забезпечення суспільства. Здатність проведення досліджень (проектів) на відповідному науковому та нормативному рівні.
Культура – впровадження сучасного управлінського мислення, грамотного планування та організації виконання проєкту в галузі культури.
Освіта – формування теоретичних знань і практичних навичок основ управління проектами в освіті, застосування відповідного теоретичного та практичного інструментарію для управління проектами науково-дослідницької та викладацької діяльності.
Економіка – формування знань, умінь і навичок щодо застосування універсального
інструментарію розробки та реалізації проєктів в сфері економіки.
Суспільство – аналіз і розроблення стратегії та технік (тактики) реалізації проектів.

Рекомендована література

1. Андрущенко В., Бойченко М., Гомілко О. [та ін.]. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті
євроінтеграційних процесів : монографія. – К. : Пед. думка, 2011. – 320 с.
2. Багашова Н. В. Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проєктами. Ефективна економіка (електронний
журнал). 2015. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34
3. Безгін І. Мистецтво і ринок. Нариси. К.: ВВП «Компас», 2005. 543 с.
4. Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика : навч.-метод. посіб. для студентів гуманітарних
факультетів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.
5. Бізнес-планування та управління проектами: навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут,
Г. Й. Лучко, Д І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука. 2-ге видання, доповнене та оновлене. Львів. Видавництво
«Новий Світ – 2000». 2020. 240 с.
6. Гранти та проекти в культурі. Режим доступу: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108
7. Гриньова М.В. Педагогічні технології: теорія та практика: Навч.‐ метод. посіб. – Полтава, 2006. – 230 с.
8. Дей О. Управління науковими проектами: Особливості написання успішної заявки на грант // Міжнародний юридичний
вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 1 (3). С. 212–215.
9. Дункан Вільям Р. Керівництва з питань Проєктного менеджменту / За ред. С. Д. Бушуєва. (Вид. 2-ге, переробл.). Київ :
Інститут менеджменту і бізнесу, 2014. 197 с.
10. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту. К.: Либідь, 2004.
11. Кожушко Л. Ф. Управління проєктами: навчальний посібник. Київ: Кондор. 2015, 388 с.
12. Кононец Н. В. Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого. Витоки пед.
майстерності: зб. наук. праць. Вип. 14. Полтава, 2014. С. 136–144.
13. Кучеренко В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах: [навчальний посібник] / Кучеренко В.Р.,
Кузнєцов Е.А., Маркітан О.С. – Х:Бурун Книга, 2010. – 272с.
14. Левицький А. Узгодження інтересів зацікавлених сторін при реалізації соціальних проектів: аналіз проблемного поля //
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 2 (54). С. 77–80.
15. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія. / А.
О. Білощицький, П. П. Лізунов, О. Ю. Кучанський, Ю. В. Андрашко, О. В. Миронов, С. В. Білощицька. Київ : КНУБА, 2017. 148
с.
16. Наукові парки як приклад ефективного проекту: Закон України від 25.06.2009 № 1563-VI URL:
17. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн.
автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості
освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с.
18. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєктами: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019, 432 с.
19. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : метод. рек. для органів влади та
20. Палагута І.В. Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку вищої освіти в Україні:
монографія за заг. ред. О. А. Заболотної; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019.
218 с.
21. Приймак В.М. Управління проектами: навч. посіб. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
2017. 464с.
22. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва
України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. К.: ВХ [студіо], 2008. 188 с. Історико-культурні заповідники. Плани організації
територій [за ред. В.В.Вечерського]. Київ, 2014.
23. Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. Вища освіта України. № 4. 2016.
24. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансовоекономічної безпеки : підручник / О. М. Тридід, Г. М.
Азаренкова, К. В. Орєхова, У. Є. Гузар, О. І. Завидівська. Київ : УБС НБУ, 2015. 815 с.
25. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці : підручник / О. В. Ульянченко. – X. : Гриф, 2002. – 580 с.
26. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. Посібник. Харк. нац. акад.
міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2012. 181 с.
27. Філиппова С. В., Захарченко В. І., Акулюшина М. О. Науковометодичні засади передпланової оцінки інноваційноінвестиційних проєктів : монографія. Одеса, 2015. 104 с.
28. Швед В. Культурні цінності Європи. Київ: Дух і Літера, 2014.
29. Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання.
Частина 1. Дидактика, логіка, методологія. Підручник / О.Ю. Щербина-Яковлева, Н.Д. Світайло, М.О. Клочко, А.М. Щербина. –
Суми: Репозитарій СумДУ, 2018. – 207 с.
30. Якса Н. В. Міжкультурна взаємодія суб’єктів освітнього процесу : навч. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2007.
31. Okland A. Gap analysis for incorporating sustainability in project management // Procedia computer science. – 2015. – № 64. –
P. 103–109.

Силабус:

Завантажити силабус