Рижак Людмила Віталіївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lyudmyla.ryzhak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Філософія освіти, науки та інтернет-комунікативної революції, парадигми функціонування освіти: класична, некласична, постнекласична; освіта України в контексті європейської та міжнародної інтеграції; проблеми гуманітаризації освіти в умовах інформаційної глобалізації, філософія сталого розвитку людства.

Курси

Публікації

Автор понад 70 наук. і наук.-метод. праць, зокрема:

навч. посібн. Філософія як рефлексія духу (Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009, гриф МОНУ); хрестоматія Філософія як рефлексія духу (Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009, гриф МОНУ); Філософія сталого розвитку людства : навч.-методичний посібн. (Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2011);Філософія : підручник (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013, гриф МОНМС України); Філософія як рефлексія духу : хрестоматія (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вид. 2-е, перероб., доп.); статей: Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти (Львів, 2006),  Гуманізація вищої освіти в контексті Болонського процесу (Львів, 2008), Критичне мислення як самоорганізуючий принцип постнекласичної парадигми освіти (Одеса, 2008),  Університетська освіта в ХХІ сторіччі: філософсько-синергетичний аспект (Львів, 2009),  Освітні стратегії інформаційного суспільства: глобально-культурний аспект (Одеса, 2009); Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності (Львів, 2011); Європейська ідентичність у конструктивістських інтерпретаціях (Warszawa, 2015); Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики : український контекст (Львів, 2015); Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє (Миколаїв, 2017, Index Copernicus); Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства (Warszawa – Lwow, 2017, розд. колективної монографії); Мережеве суспільство : виклики соціальній консолідації (Львів, 2016); Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства (Львів, 2017, Index Copernicus); Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future (Kutno, 2018); Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності (Львів, 2019, Index Copernicus).

Авторські Підручники та навчальні посібники:

Рижак Л. Філософія: підручник / Л. Рижак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  650 с. (з грифом МОНМС України).

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак.  – Вид. 2-е, перероб., доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с.

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Л. Рижак.  – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с. (з грифом МОН України).

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу: хрестоматія / Л. Рижак.  – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с. (з грифом МОН України).

Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навч.-методичний посібник / Л. Рижак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 518 с.

Біографія

РИЖАК Людмила Віталіївна, математик, філософ, канд. філос. наук (1985), доц. (1990). Закінчила мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1971). Аспірант. каф. філос. Львів. ун-ту (1980-83). Асист., доц. каф. філос. Укр. лісотехн. ун-ту (1977–2002). З 2002 – доц. каф. філос. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. З 2005  – заст. декана філос. ф-ту з наук. роботи, з 2015 – декан філос. ф-ту, голова Вченої ради ф-ту, член Вченої ради ун-ту. Від 2003 – член. НТШ. З 2004 до 2015 – член редколегії, відповід. секрет. двох період. фахових видань: Вісника ЛНУ Філософські науки, Вісника Соціогуманітрані проблеми людини.

Проекти

Науковий проект: спільна з економічним факультетом щорічна Всеукраїнська наукова конференція “Філософсько-психологічні аспекти духовності”.

 

Нагороди

Грамота МОН України (1995), нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2017), Почесна грамота Департаменту освіти ЛОДА (2012), Грамоти та Подяки ректора Університету (2008, 2010, 2013).

Методичні матеріали

Силабуси:

Філософія (менеджмент)

Філософія (право)

Філософія сталого розвитку людства

 

Навчально-методичні комплекси:

Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів юридичного факультету за спеціальністю 08 – право, спеціалізація 081 – правознавство. 2016 р. – 24 с.

Філософія. Програма навчальної дисципліни для студентів юридичного факультету за спеціальністю 08 – право. 2016 р.

Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів економічного факультету за спеціальністю 6.030.504, спеціалізація – економіка підприємства. 2016 р. – 24 с.

Філософія. Програма навчальної дисципліни для студентів економічного факультету за спеціальністю 6.030.504 – економіка.  2016 р.

Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету іноземних мов за спеціальністю  6.020.303 – філологія, спеціалізація – англійська мова та література. 2016 р. – 24 с.

Філософія. Програма навчальної дисципліни для студентів факультету іноземних мов за спеціальністю  6.020.303 – філологія. 2016 р.

Філософія сталого розвитку людства. Робоча програма навчальної дисципліни для магістрів філософського факультету за спеціальністю 034 – філософія. 2016 р. – 16 с.

Філософія сталого розвитку людства. Програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за спеціальністю 034 – філософія. 2016 р.

Філософські проблеми природознавства. Робоча програма навчальної дисципліни для магістрів філософського факультету за спеціальністю 034. 2016 р. – 16 с.

Філософські проблеми природознавства. Програма навчальної дисципліни для магістрів філософського факультету за спеціальністю 034 – філософія. 2016 р.

 

Програма та плани семінарських занять:

Рижак Л. Програма та плани семінарських занять із курсу “Філософія” (для студентів гуманітарних спеціальностей). – Львів, 2016. – 28 с.

Пакет тестових завдань (електронний варіант, 1200) для проведення двох модулів та іспиту.

Білети до усного іспиту.

Рижак Л. Програма та плани семінарських занять з курсу “Філософія сталого розвитку людства”. – Львів, 2016. – 21 с.

Пакет тестових завдань (електронний варіант, 650) для проведення модуля та іспиту.

Білети до усного іспиту

Рижак Л. Програма та плани семінарських занять з курсу “Філософські проблеми природознавства. – Львів, 2016. – 20 с.

Пакет тестових завдань (електронний варіант, 480) для проведення модуля 1, модуля 2.

Білети до усного іспиту.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!