Рижак Людмила Віталіївна

Посада: декан філософського факультету, доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: lyudmyla.ryzhak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • філософія освіти
 • освіта України в контексті європейської та міжнародної інтеграції
 • гуманізація освіти в умовах інформаційної глобалізації
 • віртуалізація освіти
 • філософія науки
 • парадигми розвитку науки: класична, некласична, постнекласична
 • віртуалізація науки
 • Інтернет-мережева революція
 • філософія сталого розвитку людства

Керівник п’яти  кандидатських дисертацій:

 • Боднар Володимир. Тема: «Феномен життя в концептуальних схемах антропологічної рефлексії», 2009 р.
 • Яковенко Тетяна. Тема: «Антропологічні засади сталого розвитку техногенного суспільства», 2012 р.
 • Мамчак Сніжана. Тема: «Універсальна прагматика як стратегія обґрунтування критичної соціальної теорії», 2014 р.
 • Лучак Анна-Марія. Тема: «Універсальна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства», 2017 р.
 • Федишин Михайло. Тема: «Трансформація соціальних цінностей у суспільстві ризиків: історико-глобалізаційний контекст», 2021 р.

Курси

Публікації

ODCID ID 0000-0002 -4291-3233

Понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:

 • Рижак Л. Книга як артефакт культури / Л. Рижак // Наукові записки УКУ. Серія «Педагогіка. Психологія». – Львів, 2020. – Вип. 3. – С. 113–121. (0,5 д.а.)
 • Ryzhak L. Activities of public organizations for the spiritual formation of youth / N. Zhyhaylo, L. Ryzhak // Personality in society : psychological mechanisms of activity : collective monograph. – Lviv-Torun : Liha-Pres (SENSE), 2020. – C. 76-93.
 • Рижак Л. Креативний потенціал студентів: комунікативний вимір / Л. Рижак // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 144–147.
 • Ryzhak L. Virtualization of educational communicative practices: global trend / Ryzhak // Philosophy and values of the modern culture : collective monograph. – Lviv-Torun :  Liha-Pres (SENSE), 2019. – C. 70-84.
 • Рижак Л.В. Яким буде майбутнє національних культур у глобальну епоху? / Людмила Рижак // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львівський національний університет імені Івана Франка : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24. – С. 28-35.
 • Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософсько-політологічні студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-95. (Index Copernicus).
 • Ryzhak L. Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future / L. Ryzhak // Studium Europy srodkovej i wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 2018. – P. 100-111.
 • Рижак Л. Високотехнологічне суспільство: запит на креативну людину / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2019. – Вип. 22. – C. 5-11.
 • Рижак Л. Соціальний ідеал Івана Франка як проекція модерного суспільства / Л. Рижак // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22-24 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С 172-179.
 • Рижак Л. Оптиміст завжди перемагає : на пошану професора Віталія Войтка / Л. Рижак // Листи до приятелів / Журнал думки і чину. 21 лютого 2019.
 • Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства / Л. Рижак // Quo vadis, hunanitas? – Warszawa – Lwow – Kijow : Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 67-75.
 • Рижак Л. Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє / В. Мельник, Л. Рижак // Наукові праці. Науковий журнал. Серія “Філософія”. – Миколаїв, 2017. – Вип. 288. – Том.300. – С.84-90. (Index Copernicus).
 • Рижак Л. Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства / Л. Рижак // Вісник ЛНУ : Філософсько-політологічні студії, 2017. – Вип. 12. – C. 132-138. (Index Copernicus).
 • Рижак Л. Мережеве суспільство : виклики соціальній консолідації / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2016. – Вип. 18. – С. 28-36.
 • Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Вид. 2-е, перероб., доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с.
 • Рижак Л. Європейська ідентичність у конструктивістських інтерпретаціях / Л. Рижак // Intelektualisci i mloda inteligencja budowniczymi spoleczenstw obywatelskich. Wyzwania, dokonania, zatory, porazki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wydanie pierwsze, 2015. – S. 118–125.
 • Рижак Л. Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики : український контекст / Л. Рижак // Вісник ЛНУ, серія: філософські науки, 2015. – вип. 17. – С. 81-88.
 • Рижак Л. Соціальний капітал в духовно-практичних візіях митрополита Андрея Шептицького / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини, 2015. – Вип. 8. – C.25-31.
 • Рижак Л. Європейська ідентичність у конструктивістських інтерпретаціях / Л. Рижак // Materialy XV Miedzynarodowej Konferencji PTU “Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju I postepu”. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2014. – S. 71-75.
 • Рижак Л. Українська ідея як проекція соціального капіталу в добу Романтизму / Л. Рижак // Матеріали міжн. конф., присвяченій 200-літтю від дня народження Т. Шевченка “Апостол правди і науки”. Секція філософсько-культурологічна. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – С. 91-102.
 • Рижак Л. Філософія : підручник / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 650 с. (гриф МОНМС України).
 • Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навчально-методичний посібник / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 518 с.
 • Рижак Л. Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2011– вип. 14. – С. 42-49.
 • Рижак Л. Освітній простір України та його національна ідентифікація / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини, 2010. – Вип. 6. – С. 83-92.
 • Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с. (гриф МОНУ).
 • Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с. (гриф МОНУ).
 • Рижак Л. Освітні стратегії інформаційного суспільства: глобально-культурний аспект / Л. Рижак // Філософські пошуки, 2009. – Вип. 30. – C. 147-155.
 • Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність / Л. Рижак // Матеріали міжн. наук. конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка: “Іван Франко: дух, наука, думка воля”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Т.2. – С. 918-924.
 • Рижак Л. Критичне мислення як самоорганізуючий принцип постнекласичної парадигми освіти / Л. Рижак // Філософські пошуки. – 2008. – № 28. – С.135-146.
 • Рижак Л. Університетська освіта в ХХІ сторіччі: філософсько-синергетичний аспект / Л. Рижак // Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – 2009. – № 12. – С. 26-35.
 • Рижак Л. Гуманізація вищої освіти в контексті Болонського процесу / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини, 2008. – № 3. – С. 14-22.
 • Рижак Л. Соціальні аспекти наукового пізнання у контексті віртуальних можливостей / Л. Рижак // Колективна монографія “Філософія. Пізнання. Наука”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 87-104.
 • Рижак Л. Євроінтеграція вищої освіти України: аксіологічний вимір / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2008. – № 11. – С. 27-37.

 

Біографія

1948 р. – народилася у с. Синьки, Ульянівського району, Кіровоградської області.

Освіта

2022 – стажування в університеті м. Бухарест на філософському факультеті з 30.05 по 03.06. 2022 року.

Сертифікат стажування: KA 107 ERASMUS+ Staff Training Mobility in the frame of the Erasmus+ Program. (8 hours of training).

2022 – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у VІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства”. Львів 20 квітня 2022 р.

2021 – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у VI-й Міжнародна науково-практична  конф. “Філософсько-психологічні аспекти духовності в науці та освіті”. Львів, 23 квітня 2021 р.

2020 – навчалася на курсах “Цифрові компетенції в освіті” у Львівському національному університеті імені Івана Франка загальним обсягом 2 кредити ЄКТС (60 год.) у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Свідоцтво № 01467243/02682 – 20

2020  – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у V-й Міжнародній науково-практичній конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”.

2012 – наукове стажування у Вроцлавському університеті.

2008 – наукове стажування в Ягеллонському університеті.

1992 – отримала вчене звання доцента.

1985 – захистила кандидатську дисертацію «Діалектика об’єктивного та суб’єктивного у формуванні  суспільного ідеалу» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії.

1981–1983 – навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії  Львівського державного  університету імені Івана Франка.

1966 –1971 – навчалася на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

1955–1966 – навчалася у Межиріцькій СШ Голованівського району Кіровоградської області.

Робота

2015 – даний час – декан філософського факультету, доцент кафедри філософії.

2018 – отримала Подяку Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

2018, 2017 – нагороджена Грамотою Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 – нагороджена Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком  “Відмінник освіти”. Посвідчення № 194.

2014–2015 – в.о. декана філософського факультету, доцент кафедри філософії

2006 –2014 – заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри філософії

2013  – нагороджена Грамотою Львівського національного університету за 3-є місце підручника “Філософія” у конкурсі найкращий підручник гуманітарного напряму 2012-2013 навчального року.

2012 – нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

2010, 2008 – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002–2006 – доцент кафедри філософії

Проекти

Наукові міждисциплінарні проекти:

 

 

Нагороди

Грамота МОН України (1995), нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2017), Почесна грамота Департаменту освіти ЛОДА (2012), Грамоти та Подяки ректора Університету (2008, 2010, 2013).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!