Рижак Людмила Віталіївна

Посада: декан філософського факультету, доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: lyudmyla.ryzhak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • філософія освіти
 • освіта України в контексті європейської та міжнародної інтеграції
 • гуманізація освіти в умовах інформаційної глобалізації
 • віртуалізація освіти
 • філософія науки
 • парадигми розвитку науки: класична, некласична, постнекласична
 • віртуалізація науки
 • Інтернет-мережева революція
 • філософія сталого розвитку людства

Керівник п’яти  кандидатських дисертацій:

 • Боднар Володимир. Тема: «Феномен життя в концептуальних схемах антропологічної рефлексії», 2009 р.
 • Яковенко Тетяна. Тема: «Антропологічні засади сталого розвитку техногенного суспільства», 2012 р.
 • Мамчак Сніжана. Тема: «Універсальна прагматика як стратегія обґрунтування критичної соціальної теорії», 2014 р.
 • Лучак Анна-Марія. Тема: «Універсальна прагматика соцмережевої комунікації інформаційного суспільства», 2017 р.
 • Федишин Михайло. Тема: «Трансформація соціальних цінностей у суспільстві ризиків: історико-глобалізаційний контекст», 2021 р.

Курси

Публікації

ODCID ID 0000-0002 -4291-3233

Понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких:

 • Рижак Л. Людина в глобально-нестабільному світі: солідарна відповідальність за майбутнє / Л. Рижак // Людина і суспільство. Кол. монографія. Т.1. Переусвідомлення буття людини під впливом глобальних викликів: ідентичність і свобода самовираження. – Львів: ЛНУ, 2022. – С. 126-147 (1 д.а.)
 • Ryzhak L. Students’ creative potential: communicative dimension / L. Ryzhak // Intellectual capital is the foundation of innovative development: education, physical education, psychology and sociology, philosophy, philology: collective monograph. Monographic series «European Science». Book 6. – Part 6. – Karlsruhe (Germany): ScientificWorld-NetAkhatAV, 2021. – P. 101-114. (1д.а.). DOI: 10.30890/2709-2313.2021-06-06-008 (Index Copernicus)
 • Рижак Л. Освіта в умовах дистанційного онлайн-навчання: свобода та відповідальність / Л. Рижак // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 2021. – Вип. 34. – С. 98-106 (0, 75 д.а.).
 • Рижак Л. Книга як артефакт культури / Л. Рижак // Наукові записки УКУ. Серія «Педагогіка. Психологія». – Львів, 2020. – Вип. 3. – С. 113–121. (0,5 д.а.)
 • Ryzhak L. Activities of public organizations for the spiritual formation of youth / N. Zhyhaylo, L. Ryzhak // Personality in society : psychological mechanisms of activity : collective monograph. – Lviv-Torun : Liha-Pres (SENSE), 2020. – C. 76-93.
 • Рижак Л. Креативний потенціал студентів: комунікативний вимір / Л. Рижак // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 144–147.
 • Ryzhak L. Virtualization of educational communicative practices: global trend / Ryzhak // Philosophy and values of the modern culture : collective monograph. – Lviv-Torun :  Liha-Pres (SENSE), 2019. – C. 70-84.
 • Рижак Л.В. Яким буде майбутнє національних культур у глобальну епоху? / Людмила Рижак // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Львівський національний університет імені Івана Франка : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 24. – С. 28-35.
 • Рижак Л. Дегуманізація життя: соціально-технологічні виклики сучасності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософсько-політологічні студії, 2019. – Вип. 22. – C. 89-95. (Index Copernicus).
 • Ryzhak L. Sustainable development of humanity: joint responsibility for the future / L. Ryzhak // Studium Europy srodkovej i wschodniej. – Polrocznik. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej. – Kutno, 2018. – P. 100-111.
 • Рижак Л. Високотехнологічне суспільство: запит на креативну людину / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2019. – Вип. 22. – C. 5-11.
 • Рижак Л. Соціальний ідеал Івана Франка як проекція модерного суспільства / Л. Рижак // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнародного конгресу до 160-річчя від дня народження Івана Франка (Львів, 22-24 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С 172-179.
 • Рижак Л. Оптиміст завжди перемагає : на пошану професора Віталія Войтка / Л. Рижак // Листи до приятелів / Журнал думки і чину. 21 лютого 2019.
 • Рижак Л. Людина в лабіринтах віртуальної комунікації мережевого суспільства / Л. Рижак // Quo vadis, hunanitas? – Warszawa – Lwow – Kijow : Wydawnictwo VERBINUM, 2017. – S. 67-75.
 • Рижак Л. Технонаука: постлюдина та відповідальність за її майбутнє / В. Мельник, Л. Рижак // Наукові праці. Науковий журнал. Серія “Філософія”. – Миколаїв, 2017. – Вип. 288. – Том.300. – С.84-90. (Index Copernicus).
 • Рижак Л. Ризик як маркер технологічної інноваційності суспільства / Л. Рижак // Вісник ЛНУ : Філософсько-політологічні студії, 2017. – Вип. 12. – C. 132-138. (Index Copernicus).
 • Рижак Л. Мережеве суспільство : виклики соціальній консолідації / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2016. – Вип. 18. – С. 28-36.
 • Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Вид. 2-е, перероб., доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с.
 • Рижак Л. Європейська ідентичність у конструктивістських інтерпретаціях / Л. Рижак // Intelektualisci i mloda inteligencja budowniczymi spoleczenstw obywatelskich. Wyzwania, dokonania, zatory, porazki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Wydanie pierwsze, 2015. – S. 118–125.
 • Рижак Л. Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики : український контекст / Л. Рижак // Вісник ЛНУ, серія: філософські науки, 2015. – вип. 17. – С. 81-88.
 • Рижак Л. Соціальний капітал в духовно-практичних візіях митрополита Андрея Шептицького / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини, 2015. – Вип. 8. – C.25-31.
 • Рижак Л. Європейська ідентичність у конструктивістських інтерпретаціях / Л. Рижак // Materialy XV Miedzynarodowej Konferencji PTU “Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju I postepu”. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu, 2014. – S. 71-75.
 • Рижак Л. Українська ідея як проекція соціального капіталу в добу Романтизму / Л. Рижак // Матеріали міжн. конф., присвяченій 200-літтю від дня народження Т. Шевченка “Апостол правди і науки”. Секція філософсько-культурологічна. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2014. – С. 91-102.
 • Рижак Л. Філософія : підручник / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 650 с. (гриф МОНМС України).
 • Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навчально-методичний посібник / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 518 с.
 • Рижак Л. Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2011– вип. 14. – С. 42-49.
 • Рижак Л. Освітній простір України та його національна ідентифікація / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини, 2010. – Вип. 6. – С. 83-92.
 • Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с. (гриф МОНУ).
 • Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с. (гриф МОНУ).
 • Рижак Л. Освітні стратегії інформаційного суспільства: глобально-культурний аспект / Л. Рижак // Філософські пошуки, 2009. – Вип. 30. – C. 147-155.
 • Рижак Л. Національно-освітній ідеал Івана Франка і сучасність / Л. Рижак // Матеріали міжн. наук. конгресу присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка: “Іван Франко: дух, наука, думка воля”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Т.2. – С. 918-924.
 • Рижак Л. Критичне мислення як самоорганізуючий принцип постнекласичної парадигми освіти / Л. Рижак // Філософські пошуки. – 2008. – № 28. – С.135-146.
 • Рижак Л. Університетська освіта в ХХІ сторіччі: філософсько-синергетичний аспект / Л. Рижак // Вісник Львівського національного університету. Серія філософські науки. – 2009. – № 12. – С. 26-35.
 • Рижак Л. Гуманізація вищої освіти в контексті Болонського процесу / Л. Рижак // Соціогуманітарні проблеми людини, 2008. – № 3. – С. 14-22.
 • Рижак Л. Соціальні аспекти наукового пізнання у контексті віртуальних можливостей / Л. Рижак // Колективна монографія “Філософія. Пізнання. Наука”. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 87-104.
 • Рижак Л. Євроінтеграція вищої освіти України: аксіологічний вимір / Л. Рижак // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки, 2008. – № 11. – С. 27-37.

 

Біографія

1948 р. – народилася у с. Синьки, Ульянівського району, Кіровоградської області.

Освіта

2022 – стажування в університеті м. Бухарест на філософському факультеті з 30.05 по 03.06. 2022 року.

Сертифікат стажування: KA 107 ERASMUS+ Staff Training Mobility in the frame of the Erasmus+ Program. (8 hours of training).

2022 – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у VІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства”. Львів 20 квітня 2022 р.

2021 – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у VI-й Міжнародна науково-практична  конф. “Філософсько-психологічні аспекти духовності в науці та освіті”. Львів, 23 квітня 2021 р.

2020 – навчалася на курсах “Цифрові компетенції в освіті” у Львівському національному університеті імені Івана Франка загальним обсягом 2 кредити ЄКТС (60 год.) у рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Свідоцтво № 01467243/02682 – 20

2020  – сертифікат стажування обсягом 2 ЄКТС (60 год.) шляхом участі у V-й Міжнародній науково-практичній конференції “Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій”.

2012 – наукове стажування у Вроцлавському університеті.

2008 – наукове стажування в Ягеллонському університеті.

1992 – отримала вчене звання доцента.

1985 – захистила кандидатську дисертацію «Діалектика об’єктивного та суб’єктивного у формуванні  суспільного ідеалу» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії.

1981–1983 – навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії  Львівського державного  університету імені Івана Франка.

1966 –1971 – навчалася на механіко-математичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.

1955–1966 – навчалася у Межиріцькій СШ Голованівського району Кіровоградської області.

Робота

2015 – даний час – декан філософського факультету, доцент кафедри філософії.

2018 – отримала Подяку Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

2018, 2017 – нагороджена Грамотою Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.

2017 – нагороджена Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком  “Відмінник освіти”. Посвідчення № 194.

2014–2015 – в.о. декана філософського факультету, доцент кафедри філософії

2006 –2014 – заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри філософії

2013  – нагороджена Грамотою Львівського національного університету за 3-є місце підручника “Філософія” у конкурсі найкращий підручник гуманітарного напряму 2012-2013 навчального року.

2012 – нагороджена Грамотою Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

2010, 2008 – Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

2002–2006 – доцент кафедри філософії

Проекти

Наукові міждисциплінарні проекти:

 

 

Нагороди

 • Грамота Львівської обласної організації  профспілки працівників освіти і науки України 18.11.2022 р. до 30-річчя філософського факультету.
 •  

  Грамота Львівської обласної ради 18.11.2022 р. до 30-річчя філософського факультету.

 •  

  Грамота Верховної Ради України. За заслуги перед Українським народом. № 1185-К від 13 грудня 2021 р.

 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2017)
 • Почесна грамота Департаменту освіти ЛОДА (2012)
 • Грамоти та Подяки ректора Університету (2008, 2010, 2013)
 • Грамота МОН України (1995)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!