Філософія (правознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Рижак Л. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні  знання з актуальних проблем сьогодення, їх філософський дискурс та осмислення. Концептуально курс вибудувано навколо смисложиттєвої проблематики буття людини в світі, можливостей і моделей пізнання світу та його оцінки. Світоглядно-екзистенційні та науково-методологічні знання обов’язкові для формування компетентностей правознавців, зокрема, критичного мислення, гуманістичного світогляду, національної свідомості, активної громадянської позиції тощо.

Мета навчальної дисципліни “Філософія”: сформувати у студентів цілісне розуміння сучасного глобалізованого й динамічного світу, спонукати до роздумів над межовими проблемами людського буття, призначенням людини та перспектив розвитку людства; сформувати у студентів світоглядну культуру, інтелектуальну свободу й незалежність, розвинути здатність до критичного мислення, прагнення самостійно шукати відповіді на сучасні проблеми, свідомо обирати власну життєву позицію.

Рекомендована література

  1. Філософія: підручник / Людмила Рижак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 650 c.
  2. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник / Людмила Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.
  3. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія / Людмила Рижак. – Вид. 2-ге, перероб., доп. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с.
  4. Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 538 с.
  5. Програма курсу (електронний варіант).
  6. Плани семінарських занять (електронний варіант).

Матеріали

Програма та плани семінарських занять із філософії для студентів  гуманітарних спеціальнорстей, 2021 р.

Силабус:

Завантажити силабус