Філософія сталого розвитку людства

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Рижак Л. В.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФФм-11

Опис курсу

Нормативна навчальна дисципліна “Філософія сталого розвитку людства” є складовою професійної підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр” зі спеціальності філософія, освітньо-професійної програми  “Філософія”, яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс презентує філософський дискурс ідеї сталого розвитку як імперативу гідного життя людства в умовах глобалізаційної інтеґрації. Розглянуто глобалізаційні тенденції та їх соціальні наслідки. Розкрито сучасний етап науково-технологічної революції (НТР) та глобальні проблеми людства. З’ясувано категоріальну структуру та принципи концепції сталого розвитку. Розглянуто “сталий розвиток” як принцип самоорганізації людства з метою не лише виживання та подолання мегазагроз, а й гідного життя для кожної людини. Аргументовано необхідність формування етики довкілля та дискурсивної етики відповідальності. Проаналізовано концепцію сталого розвитку для України, основні напрями та пріоритети забезпечення сталого розвитку з урахуванням національних інтересів.

Мета навчальної дисципліни “Філософія сталого розвитку людства”: сформувати у студентів цілісне розуміння сучасного глобалізованого й динамічного світу, спонукати до роздумів над межовими проблемами людського буття, призначенням людини та перспектив розвитку людства; сформувати у студентів світоглядну культуру, інтелектуальну свободу й незалежність, розвинути здатність до критичного мислення, прагнення самостійно шукати відповіді на сучасні проблеми, свідомо обирати власну життєву позицію.

Рекомендована література

  1. Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навч.-методичний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 518 с.
  2. Програма курсу (авторський електронний варіант) на платформі Moodle.
  3. Плани семінарських занять (авторський електронний варіант) на платформі Moodle.

Силабус:

Завантажити силабус