Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Контрольна робота
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФФФм-11доцент Дахній А. Й.
1016ФФФм-11професор Карась А. Ф.

Опис курсу

З-поміж навчальних дисциплін, які вивчаються магістрантами, особлива роль належить, за визначенням, Магістерському семінару. Саме на ньому студенти від розгляду теоретичних основ філософських та історикофілософських дисциплін переходять до практичного застосування своїх знань. Водночас важливим елементом стратегії роботи в межах цього курсу є систематизація тих інтелектуальних здобутків, які були забезпечені роботою на бакалавраті. Зокрема, на магістерському семінарі передбачається поглибити вміння студента працювати з текстами першоджерел і критично-коментаторської літератури, причому йтиметься про суттєвий інтерес до опрацювання оригінальних текстів, відтак невідворотним постає занурення у філософський поняттєвий апарат тієї чи іншої іноземної мови. Тож передумовою успішної роботи на семінарі є ретельне вивчення оригінальної термінології текстів першоджерел мислителів, які зробили найбільший внесок в розробку і розв’язання ключової філософської проблематики. Окрім того, вагомим складником навчального процесу на магістерському семінарі постає розширення і поглиблення вмінь і навичок магістранта щодо
опрацювання матеріалу і його оформлення у цілісний і систематичний науковий текст, де б дотримувалися усі вимоги стилістичного і синтаксичного штибу. Ключовими в курсі розглядаються також питання взаємодії філософії з гуманітарними та природничими науками, зокрема, в сенсі адекватного осягнення проблематики когнітивних наук, відтак актуалізується дискурс міждисциплінарної взаємодії. Курс завершується підготовкою магістрантами індивідуальних планів-проспектів дипломних досліджень.

Метою вивчення дисципліни «Магістерський семінар» є ознайомлення слухачів курсу із основною специфікою науково-дослідницької роботи на рівні магістеріуму, створення передумов для формування вдумливого вченого-дослідника, оснащеного сучасною методологією, з широким інтелектуальним горизонтом і здатністю до діяльності у міждисциплінарній парадигмі гуманітарного та природничого знання.
Цілями курсу зокрема є: вибір магістрантами наукової теми для виконання дипломного дослідження, засвоєння його структурних елементів, підбір літератури та її обговорення, підготовка проєкту (планупроспекту) дипломної роботи. Під час занять магістранти повинні ознайомитись з вимогами академічної доброчесності і відповідальності за її порушення стосовно виконання дипломних досліджень та недопустимості плагіаризму.
Мета, цілі і зміст дисципліни «Магістерський семінар» має забезпечувати програмні результати навчання, які передбачають:
РН4. Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання задач і проблем.
РН5. Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її застосуванням, зокрема у сфері соціогуманітарного пізнання.
РН7. Критично осмислювати, аналізувати та оцінювати філософські тексти, застосовувати релевантні методи їх аналізу та інтерпретації.
РН9. Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.
РН11. Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із
застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних філософських задач.
РН13. Розробляти і реалізовувати наукові та/або прикладні проекти у сфері філософії та з дотичних
міждисциплінарних проблем.
РН15. Розробляти і викладати філософські дисципліни в закладах освіти.

 

Рекомендована література

1. Аббаньяно Н. Мудрость философии. Пер. с итал. – Санкт-Петербург, 1998. 312 с.
2. Августин. Сповідь / пер. з лат. Ю. Мушака. Київ: Основи, 1996. 319 с.
3. Брукс Д. ДНК особистості / пер. з англ. Г. Елланської. Київ: Наш формат, 2017. 376 с.
4. Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / пер. з нім. В. Терлецького і Н. Спринчан. К.: Дух і Літера, 2012. 272 с.
5. Ваттимо Дж. Техника и существование. Пер. с итал. М.: Канон+, 2013. 208 с.
6. Вебб Е. Велика дев’ятка. Як ІТ-гіганти та їхні розумні машини можуть змінити людство. Пер. з англ. Харків: Vivat, 2020. 352 с.
7. Возняк Т. С. Тексти і переклади. Харків : Фоліо, 1998. – 667 с.
8. Вюллер Т. Що таке час / пер. з норв. С.Волковецької. Київ: Ніка-Центр, Львів: Видавництво Анетти
Антоненко, 2018. 160 с.
9. Габермас Ю. Постметафізичне мислення / пер. з нім., післямова та прим. В. М. Купліна. Київ: Дух і Літера,
2011. 280 с.
10. Галік Т. Ніч сповідника. Парадокси малої віри у постоптимістичну епоху / перекл. з чеської Н.Лобур, Л.Федик. Жовква: Місіонер, 2010. 288 с.
11. Ґумбрехт Г.У. Продукування присутності. Що значення не може передати. Пер. з англ. Харків: IST
Publishing, 2020. 192 с.
12. Гаспаров М. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. Москва: Б.С.Г. ПРЕСС, 2007. 591 с.
13. Давыдов Ю. Н. Любовь и свобода: избранные сочинения / сост. В.В. Сапов. Москва: Астрель, 2008. 576 с.
14. Дахній А. Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі ХІХ сторіччя: С. К’єркеґор і Ф.
Достоєвський. Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 10. Львів, 2007. С. 53-66.
15. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2015. 488 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус