Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Контрольна робота
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФФФм-11доцент Дахній А. Й.
1016ФФФм-11професор Карась А. Ф.

Опис курсу

З-поміж навчальних дисциплін, які вивчаються магістрантами, особлива роль належить, за визначенням, Магістерському семінару. Саме на ньому студенти від розгляду теоретичних основ філософських та історикофілософських дисциплін переходять до практичного застосування своїх знань. Водночас важливим елементом стратегії роботи в межах цього курсу є систематизація тих інтелектуальних здобутків, які були забезпечені роботою на бакалавраті. Зокрема, на магістерському семінарі передбачається поглибити вміння студента працювати з текстами першоджерел і критично-коментаторської літератури, причому йтиметься про суттєвий інтерес до опрацювання оригінальних текстів, відтак невідворотним постає занурення у філософський поняттєвий апарат тієї чи іншої іноземної мови. Тож передумовою успішної роботи на семінарі є ретельне вивчення оригінальної термінології текстів першоджерел мислителів, які зробили найбільший внесок в розробку і розв’язання ключової філософської проблематики. Окрім того, вагомим складником навчального процесу на магістерському семінарі постає розширення і поглиблення вмінь і навичок магістранта щодо
опрацювання матеріалу і його оформлення у цілісний і систематичний науковий текст, де б дотримувалися усі вимоги стилістичного і синтаксичного штибу. Ключовими в курсі розглядаються також питання взаємодії філософії з гуманітарними та природничими науками, зокрема, в сенсі адекватного осягнення проблематики когнітивних наук, відтак актуалізується дискурс міждисциплінарної взаємодії. Курс завершується підготовкою магістрантами індивідуальних планів-проспектів дипломних досліджень.

Метою вивчення дисципліни «Магістерський семінар» є ознайомлення слухачів курсу із основною специфікою науково-дослідницької роботи на рівні магістеріуму, створення передумов для формування вдумливого вченого-дослідника, оснащеного сучасною методологією, з широким інтелектуальним горизонтом і здатністю до діяльності у міждисциплінарній парадигмі гуманітарного та природничого знання.
Цілями курсу зокрема є: вибір магістрантами наукової теми для виконання дипломного дослідження, засвоєння його структурних елементів, підбір літератури та її обговорення, підготовка проєкту (планупроспекту) дипломної роботи. Під час занять магістранти повинні ознайомитись з вимогами академічної доброчесності і відповідальності за її порушення стосовно виконання дипломних досліджень та недопустимості плагіаризму.

 

Рекомендована література

1. Августин. Сповідь / пер. з лат. Ю. Мушака. Київ: Основи, 1996. 319 с.
2. Брукс Д. ДНК особистості / пер. з англ. Г. Елланської. Київ: Наш формат, 2017. 376 с.
3. Брюховецька О. Плагіат – це наче позбавити себе голосу: як привчити учнів не красти чужих слів.
НУШ: Нова українська школа. 17.05.2021. https://nus.org.ua/view/plagiat-tse-nache-pozbavytysebegolosu-yak-pryvchyty-uchniv-ne-krasty-chuzhyh-sliv/
4. Брюховецька О., Фортуна Н. Все що ви хотіли знати про плагіат, але боялися спитати (заняття 1).
Могилянська лабораторія академічного письма. 2021.

5. Брюховецька О. Як зробити ориґінальний парафраз? (заняття 1). Могилянська лабораторія
академічного письма. Онлайн-майстерня 2021. https://www.youtube.com/watch?v=-Oj2JBMNw9Q
6. Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / пер. з нім. В. Терлецького і Н. Спринчан.
Київ: Дух і Літера, 2012. 272 с.
7. Вебб Е. Велика дев’ятка. Як ІТ-гіганти та їхні розумні машини можуть змінити людство. Пер. з англ.
Харків: Vivat, 2020. 352 с.
8. Возняк Т. С. Тексти і переклади. – Харків : Фоліо, 1998. – 667 с.
9. Вюллер Т. Що таке час / пер. з норв. С.Волковецької. Київ: Ніка-Центр, Львів: Видавництво Анетти
Антоненко, 2018. 160 с.
10. Габермас Ю. Постметафізичне мислення / пер. з нім., післямова та прим. В. М. Купліна. Київ: Дух і
Літера, 2011. 280 с.
11. Галік Т. Ніч сповідника. Парадокси малої віри у постоптимістичну епоху / перекл. з чеської Н.
Лобур, Л. Федик. Жовква: Місіонер, 2010. 288 с.
12. Ґумбрехт Г.У. Продукування присутності. Що значення не може передати. Пер. з англ. – Харків: IST
Publishing, 2020. 192 с.
13. Дахній А. Динаміка людської особи в передекзистенціалізмі ХІХ сторіччя: С. К’єркеґор і Ф.
Достоєвський. Вісник Львівського університету. Філософські науки. Випуск 10. Львів, 2007. С. 53-
66.
14. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана
Франка, 2015. 488 с.
15. Дельоз Ж. Ніцше і філософія. Пер. з франц. Львів: Астролябія, 2010. 348 с.
16. Еліас Н. Про німців / пер. з нім. Київ: Юніверс, 2010. 432 с.
17. Еліот Т.Ст. Вибране / пер. з англ. К.: Дніпро, 1990. 198с.
18. Еріксен Т. Г. Тиранія моменту: швидкий і повільний час в інформаційну добу / пер. з англ. В.
Дмитрука. Львів: Кальварія, 2004. 196 с.
19. Еріксен Т. Г. Сміття і люди. Зворотний бік споживання / пер. з норвез. І. Сабор. Київ: Ніка-Центр,
2016. 224 c.
20. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 1.
Київ: Дух і літера, 2009. 570 с.
21. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 2.
Київ: Дух і літера, 2011. 488 с.
22. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 3.
Київ: Дух і літера, 2013. 328 с.
23. Європейський словник філософій. Під керівництвом Барбари Кассен. Т. 4. Київ: Дух і літера, 2016.
440 с.
24. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: підручник. Київ: Лібра, 1999. 488 с.
25. Карівець І. В. Повсякдення: між трансценденталізмом і дивовижністю: монографія. Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. 256 с.
26. Кассен Б. Більше однієї мови / пер. з фр. С.Желдак. Київ: Дух і літера, 2016. 64 с.
27. Кебуладзе В. Феноменологія. Навчальний посібник. – ППС : 2002, 2005. – 118 с.
28. Кебуладзе В. Переднє слово. Німецько-український словник гуманітарних наук. Київ: Дух і літера,
2009. С. 4-13.
29. Клочовський Я. А. Філософія діалогу / пер. з польс. К. Рассудіної. Київ: Дух і літера, 2013. 224 с.
30. Крічлі С. Вступ до континентальної філософії. Пер. з англ. К.: Стилос, 2008. 152 с.
31. Лепп І. Християнська філософія екзистенції / пер. з франц. В. Ляха, О. Марштупенко. Київ:
Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 148 с.
32. Лютий Т. Ніцше. Самоперевершення. Київ: Темпора, 2016. 978 с.
33. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (від давнини до сучасності). Київ: Темпора,
2019. 384 с.
34. Німецько-український словник гуманітарних наук. Київ: Дух і літера, 2009.
35. Пінкер С. Просвітництво сьогодні. Пер. з англ. К.: Наш формат, 2019. 560 с.
36. Пітерсон Дж. 12 правил життя. Як перемогти хаос. Пер. з англ. К.: Наш формат, 2021. 384 с.
37. Рассел Б. Історія західної філософії. Пер. з англ. К.: Основи, 1995. 759 с.
38. Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі / пер. з фр. О. А. Юдіна. Київ: Ніка-Центр, 2007. 208 с.
39. Фергюсон Н. Площі та вежі. Соціальні зв’язки від масонів до фейсбуку. Пер. з англ. К.: Наш формат,
2020. 552 с.
40. Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним. Пер. з англ. К.: Наш формат, 2017. 488 с.
41. Свааб Д. Наш творчий мозок. Пер. з нім. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. 463 с.
42. Синиця А. Аналітична філософія. Монографія. Львів: ЛДУФК, 2013. 304 с.
43. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. Від Декарта до Вітгенштайна. Пер. з англ. К.:
Основи, 1998. 331 с.
44. Талеб Н. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті. Пер. з англ. К.: Наш формат, 2017. 392
с.
45. Татаркевич В. Історія філософії. Т. 3 / пер. з польс. О. Гірного. Львів: Свічадо, 1999. 568 с.
46. Фромм Е. Мистецтво любові. Пер. з англ. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 192 с.
47. Фюрст М. Тринкс Ю. Філософія / Пер. з нім. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи
Аквінського, 2018. – 544с.
48. Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Пер. з англ. Харків:
Клуб сімейного дозвілля, 2018. –540 с.
49. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Пер. з англ. – К.: BookChef, 2018. – 413 c.
50. Gebauer G. (Hrsg.) Anthropologie. Leipzig: Reclam Verlag, 1998. 331 s.
51. A Companion to Phenomenology and Existentialism. Ed. By H. L. Dreyfus and M. A. Wrathall. Oxford:
Blackwell, 2006. 624 s.
52. Carman T. Authenticity and Asymmetry. Carman T. Heidegger’s Analytic. Interpretation, Discourse, and
Authenticity in Being and Time. Cambridge: University Press, 2003. P. 264-284.
53. Cooper D. E. Existentialism as a philosophical movement. Crowell S. (Ed.) The Cambridge Companion to
Existentialism. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 27-49.
54. Dietz W. Sören Kierkegaard. Existenz und Freiheit. Frankfurt am Main: Hain, 1993. 479 s.
55. Dreyfus H. L. «What a monster then is man»: Pascal and Kierkegaard on being a contradictory self and
what to do about it. Crowell S. (Ed.) The Cambridge Companion to Existentialism. Cambridge : University
Press, 2012. P. 96-110.
56. Gloy K. Grundlagen der Gegenwartsphilosophie. Eine Einführung- Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2006.
288 s.
57. Gondek H.-D. Tengelyi L. F.Dastur und die Endlichkeit und Sterblichkeit des Menschen. Gondek H.-D.
Tengelyi L. Neue Phänomenologie in Frankreich. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2011. S. 521-557.
58. Hubben W. Dostoevsky, Kierkegaard, Nietzsche and Kafka. Four Prophets of Our Destiny. New York,
London, 1979. 188 p.
59. Hügli A. Lübcke P. Philosophielexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der
Antike bis zur Gegenwart. Hamburg: Rowohlt, 1997. 703 s.
60. Inwood M. Heidegger. Aus dem Engl. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 1999. 159 s.
61. Jancke W. Existenzialismus? Kritik und Restitution. Langthaler R. Hofer M. (Hg.) Existenzphilosophie.
Anspruch und Kritik einer Denkform. Wiener Jahrbuch für Philosophie, Band XLV / 2013. Wien: new
academic press 2014. S. 9-29.
62. Jaspers K. Aneignung und Polemik. Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Philosophie.
München: R. Piper Verlag, 1968. 520 s.
63. Kampits P. J.-P.Sartre. München: Verlag C.H.Beck, 2004. 173 s.
64. Lacina K. Der Tod. Wien: facultas, 2009. 117 s
65. Love J. Tolstoy: A Guide for the Perplexed. New York: Continuum, 2008. 175 p.
66. Malpas J. Existentialism as literature. Crowell S. (Ed.) The Cambridge Companion to Existentialism.
Cambridge: University Press, 2012. P. 291-321.
67. Mcdonald W. Kierkegaard and Romanticism. Lippitt J. Pattison G. (Ed.) The Oxford Handbook of
Kierkegaard. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 94-111.
68. Möbuss S. Existenzphilosophie. Band 2: das 20. Jahrhundert. Freiburg/München: Karl Alber Verlag, 2015.
336 s.
69. Mortensen J. N. The Commom Good: An Introduction to Personalism. Wilmington: Vernon Press, 2017.
169 p.
70. Paz O. El diablo y el ideologo: Dostoyevski. Paz O. Obras completes. – Mexico: Fondo de Cultura
Economica. Excursiones/Incursiones. Dominio extranjero, 1994. P. 385-391.
71. Rheinberger H.-J. Heidegger and Cassirer on Science after the Heidegger and Cassirer of Davos. History of
European Ideas. 2015. №41 (1). P.440-446.
72. Walsh S. Kierkegaard’s Theology. Lippitt J. Pattison G. (Ed.) The Oxford Handbook of Kierkegaard.
Oxford : Oxford University Press, 2015. P. 292-308.
73. Weischedel W. Die philosophische Hintertreppe. Die großen Philosophen in Alltag und Denken / Wilhelm
Weischedel. München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2001. 301 s.

 

Силабус:

Завантажити силабус