Карась Анатолій Феодосійович

Посада: завідувач кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Anatoliy.Karas@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Соціальна філософія та філософія культури, теорія громадянського суспільства, філософія свободи та семіотика.

Курси

Публікації

БІБЛІОГРАФІЯ ВИБРАНИХ НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
(станом на кінець 2011)

Автор понад 200 наук. і наук.-метод. праць та перекладів.
Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. Монографія. – Київ – Львів, 2004. – 520с.
Карась А.Ф. Регулятивна функція світогляду у процесі утворення науково-теоретичного знання . Дисертація…канд. філос. наук. Львів, 1985. 10 д.а.
Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності. – Дисертація…доктора філософських наук. Львів, 2005.– 455с.
Карась А. Ф. Людський фактор як суб’єкт наукової діяльності // Вісник Львівського університету. – Вип. 26. – 1988. – 0,5 д.а.
Карась А. Ф. Культура в аспекті проблеми збереження природи // Культура і перебудова: діалектика духовних процесів. Зб. наук. повідомлень. – Львів, 1990. – 0,5 д.а.
Карась А. Ф. У кожного своя доля… // Дзвін. – 1992. – № 3. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Г. Сковорода як предтеча національного відродження // Г. Сковорода – український мислитель. – Львів, 1992. – 0,3 д.а.
Карась А. Ф. Душа культури і дух мислення // Записки НТШ. – Т. 222. – Львів, 1991. – 2 д.а.
Карась А. Ф. Начерк культурного відродження України від 1917 до 1933 р. // Науковий збірник УВУ.– Мюнхен, 1992. – 2,5 д.а.
Карась А. Ф. Українська культура і енцикліка “Сотий рік” // Церква і соціальні проблеми. – Львів, 1993. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Попереднє слово // Вступна стаття і редакція вперше виданої в Україні: М. Семчишин “Тисяча років української культури”. – К., 1993.
Карась А. Ф. Гуманітаризація освіти і питання національного виховання // Національне виховання молоді у навчальних закладах. – Львів, 1994. – 0,5 д.а.
Карась А. Ф. Освіта і держава: проблема національного контексту // Другий міжнародний конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. – Львів, 1994.
Карась А. Ф. Громадянське суспільство і національна культура // Гуманізм за утвердження громадянського суспільства в Україні. – Вісник Львівського університету. – 1995. – Вип. 32. – 0,8 д.а.
Карась А. Ф. Народ та історія в аспекті поглядів М.Грушевського // М. Грушевський і Західна Україна. – Львів, 1995. – 0,6 д.а
Карась А. Ф. Українське питання перед голосом сумління. Вступне слово // Науковий збірник УВУ.– Мюнхен-Львів, 1995. – 0, 5 д.а
Карась А. Ф. Україна в перспективі відродження // Науковий збірник УВУ. – Мюнхен-Львів, 1995. – 0,5 д.а.
Карась А. Ф. Філософія Олександра Кульчицького // Вступна стаття: Кульчицький О. “Основи філософії і філософічних наук”. – Мюнхен-Львів, 1995. – 1,2 д.а.
Карась А. Ф. Дмитро Чижевський – фундатор історико-філософського українознавства // Автор передмови і упорядник. – Львів, 1996.
Карась А. Ф. Олександр Кульчицький в українській філософській думці // Філософсько-антропологічні читання. – Вип.2. – К., 1996. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Людина і світ Григорія Сковороди // Спадщина Григорія Сковороди і сучасність. – Львів, 1996. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Національна самосвідомість в українській перспективі // Вісник Львівського університету. – Випуск 33. – 1996. – 0,5 д.а.
Карась А. Ф. Олександр Кульчицький: до питання про український персоналізм // Філософія. Історія культури. Освіта. Третій міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – С.17-25.
Карась А. Ф. Національна освіта в духовному відродженні України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 6. – Філософія. – Чернівці, 1997. – 0,5 д.а.
Карась А. Ф. Україна і Європа: пункти дотику і розбіжності. До питання про громадянське суспільство // Нова Україна і Нова Європа: час зближення. – Л., 1997. – С. 58-70. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Європейський контекст гуманітарних пошуків УВУ празького періоду // Ukrainska Svobodna Univerzita (Vēdecký Sbornik) Praha, 1998. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Філософія Сковороди як рефлексія самотворення // Вісник Львівського університету. –Вип. 1. – 1999. – 1 д.а.
Карась А. Ф. Україна на “великій шахівниці” геополітики // Універсум. – № 9-10. 1999, а також: Сучасність – 2000. – №11. – 1д.а.
Карась А. Ф. Соціокультурний текст громадянського суспільства: конструктивність і деструктивність соціальності // Громадянське суспільство як здійснення свободи. – Львів, 1999. – С. 39-63. – 2 д.а
Карась А. Ф. Національна ідея як проблема об’єктивності і солідарності // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Львів, 1999. – 1 др. арк.
Карась А. Ф. Міфотворчість, розуміння, раціональність // Дзвін. – 2000. – №3 – 1д.а.
Карась А. Ф. Розвиток демократії як здійснення громадянського суспільства // Універсум. 2000. № 3-4. С. 17-21.
Карась А. Ф. Єдність культури і природи з погляду семіотики // Дж. Ділі. Основи семіотики. – Львів, 2000. – С. 7-15. (Передмова, 1 др. арк.).
Карась А. Ф. Християнство, Західна цивілізація та Україна // Київська церква. – № 5(11). – 2000. – С. 40-45.(1 др. арк.).
Карась А. Ф. У напрямку Західної цивілізації: вибір посткомуністичної України // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Випуск другий / Редколегія: М. Михальченко, В. Андрущенко, Ф. Рудич. – Вип. 2. – К., 2000. (318с.) – С. 121–148. (2 др. арк).
Карась А. Ф. Чи будемо й далі терпіти зневагу і приниження. Брошура. – НТШ. – Львів, 2000. (2 др. арк.).
Карась А. Ф. Християнство, Західна цивілізація і соціальна трансформація України // Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис Інституту філософії НАН України та Полтавського державного педагогічного університету. – Київ-Полтава, 2001. – Вип. 5.– С. 30-45. (1 др. арк).
Карась А. Ф. Активні і пасивні форми толерантності в аспекті реконструювання соціальної ідентичності в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. – Серія: Філософія. – 2000. – №5. – С.23-28 (1др.арк).
Карась А. Ф. Міфотворчість як соціокультурна проблема розуміння і раціональності // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. Філософія, політологія. – К., 2001. – Вип. 33. – С.25-38 (1,5 др.арк).
Карась А. Ф. Культура як об’єкт і чинник геополітики // Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Філософія. – К., 2001. – Вип. 34. – С. 24-33.
Карась А. Ф. Етика свободи і солідарності у громадянському суспільстві // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 2001. – №21. – 110-140 (2 др.арк).
Карась А. Ф. Толерантність і трансформація пострадянської ідентичности України // Europeiskie Modele Tolerancij. Pod red. Andrzeja L.Zachariasza. – Universytet Rzeszowski. Rzeszów, 2001. – S. 343-352 (1 др.арк).
Карась А. Ф. Людина, суспільство, демократія у поглядах Томаша Масарика // Сучасність. – 2000. – № 12. – С. 135-144.
Карась А. Ф. Приоритеты Западной цивилизации и метафизика коммунистической социальности: опыт Украины // «Диалог цивилизаций: Восток–Запад». Кризис современной философской компаративистики. Вып.1. Москва, Русский университет Дружбы народов. – 2000. – С. 91-120. (2 др.арк.).
Карась А. Ф. Шотландська школа і Адам Фергюсон: етична природа громадянського суспільства // Схід – 2002 – №7(50). – С. 44-52.
Карась А.Ф. Свобода і дійсність громадянського суспільства // Схід. – 2002. – №6 (49). – Вересень-жовтень. – С.49-54. (0,5 др.арк.).
Карась А.Ф. Громадянське суспільство як проблема метафізики Гегеля // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2002. – №3. – С.18-29.
Карась А.Ф. Мовлення і соціальна дійсність: між примусом і свободою (Про можливість українського громадянського світу) // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Том 243. Праці історико-філософської секції.- Львів, 2002. – С. 238-255.
Карась А. Ф. Концептуальні витоки розрізнення суспільства і держави в Європейській Модерності // Схід. Аналітично-інформаційний журнал, 2003. – № 5 (55). – червень-липень. – С.51-56. (0,5 др. арк.).
Карась А. Громадянське суспільство з погляду консерватора і революціонера: полеміка про свободу і рівність між Е. Берком і Т. Пейном // Вісник Львівського університету. Серія “Філософські науки”. Вип. 5. Львів, 2003. – С. 23-35. (0,5 др. арк.).
Карась А. Свобода і самоздійснення особи // Людинознавчі студії. Збірник наук. праць ДДПУ. Вип. 7. – Дрогобич: Каменяр, 2003. – С.14-24.(0,5 др. арк.).
Karas A. Discursive Ethical Practices Discernment on the Road to Civil Society in Ukraine // The Dialogue of Cultural Traditions. A Global Perspective. Ed. G. McLean. Washington, D. C. Council for Research in Values and Philosophy, 2003. – P.140-144.(0,5 др. арк.).
Карась А. Ф. Громадянське суспільство і соціальний розвиток України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 203-204. Філософія, 2004. – С.51-56, (0,5 др.арк.)
Карась А. Ф. Громадянський поступ як дискурсивно-етична практика розгортання свободи й автентичності // Людина-Світ-Культура. Актуальні проблеми філософських політологічних і релігійних досліджень. Матеріали Міжнародної наукової конференції 20-21 квітня 2004. – Київ, С.387-391.
Карась А. Ф. Дискурсивні бар’єри на шляху до європейського вибору України // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, травень 2005. – №3(69). – С. 103-108.
Карась А. Ф. Рівні свободи і суспільні форми здійснення людини // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки.–Вип.8.–Львів, 2005.–С.9-17.
Карась А. Ф. Дискурсивна соціальність “посттрадиційного” громадянського суспільства у концепції Ю. Габермаса // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, вересень 2005. – №5(71). – С.78-82.
Карась А. Ф. Громадянське суспільство в аспекті двох дискурсивно-етичних практик: український контекст // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2006. – № 4.
Карась А. Ф. Громадянське суспільство й Україна: пошук дискурсивного контексту свободи й автентичності // Збірник наукових праць кафедри філософії (Третій випуск). Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – С. 5-34. (2 др. арк.).
Карась А. Єдність знання з погляду комунікативної прагматики // Філософія гуманітарних наук: Актуальність і перспективи розвитку. Матеріали наукової конференції 5-6 жовтня 2006 року. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 3-10.
Карась А. Ф. Розвиток демократії як здійснення громадянського суспільства // Україна в Універсумі. Актуальні проблеми сучасної України. – Львів: Універсам, 2006. – С. 336-345.
Карась А. Ф. Свобода і тоталітаризм крізь призму творчості Хани Арендт і Івана Багряного // Універсум. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. Грудень 2006 р. 0,5 др.арк.
Карась А. Ф. Правда Тараса Шевченка і ми // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, № 2 (80) березень-квітень 2007. – С. 102-107.
Карась А. Ф. Реальність у класичній і некласичній епістемології та її переусвідомлення // Вісник Львівського національного університету. – Філософські науки. Випуск № 10, 2007. – С. 41-53.
Карась А. Ф. Гуманітарні знання в аспекті комунікативної прагматики // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 63. – К.: Український центр духовної культури, 2007. – С. 139-148.
Карась А. Ф. Безодня людського серця // Універсум. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. № 3-4 (161-162), березень-квітень 2007. – С. 23-28.
Карась А. Ф. Здійснення «іншого світу» у творчості Івана Франка // Warszawskie zeszyty ukrainoznavcze. 23-24. – Warszawa, 2007. – C. 46-58.
Карась А. Ф. Українознавство та суспільна тематика // Олег Романів. Бібліографічний покажчик. – Львів: НТШ, 2007. – С. 23-31.
Карась А. Ф. Світ правди Тараса Шевченка і ми // Дзвін, № 5-6, 2007. С. 111-121.
Карась А.Ф. Природничі та гуманітарні знання з погляду їх взаємодоповнення / Філософія. Пізнання. Наука. Монографія. – Львів:ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 43–59.
Karas Anatoliy. Between Freedom and Paternalism as Discursive Ethical Practices: Ukraine on the Road to Civil Society in The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective / edited by William Sweet…[et. al]. Series I, Culture and Values. Volume 39/ Gen. editor George F. McLean. – Washington, D.C., CRVP, 2008. – P. 167–181. (642 p.)
Karas Anatoliy. Freedom of Choice and Cultural Membership of Person in Discursive-Ethical Dimensions // International Conference “Philosophy Emerging from Culture” (July 27-29, 2008. Seoul, Korea). – Washington, D.C., CRVP, 2008. – P. 54–55. (161 p.) ( 0,5 др. арк.)
Карась А. Трансформація філософії під впливом сучасних викликів // Вісник ЛНУ. Серія: філософські науки, 2008. – № 11. – С. 38–46.
Карась А. Ф. Громадянське суспільство: особливості його теоретичного усвідомлення і дискурсивно-практичного здійснення // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – К.: Інститут філософії НАН України, 2007. – С. 11–33.
Карась А. Ф. Дискурсивные барьеры на пути к демократии и согласию в украино-российском диалоге // Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода. – К.: Институт трансформации общества, 2007. – С. 137–147.
Карась А. Ф. Національна ідея як чинник громадянської солідарності українського суспільства // Українська культура: з нових досліджень. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 73–90.
Карась А. Ф. Огляд праць О. М. Романіва з науково-суспільної тематики // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Т. ХХ. Збірник на пошану члена-кореспондента НАН України почесного члена НТШ Олега Романіва. – Львів, 2008. – С. 203–210.
Карась А. Ф. Українська дійсність: колоніальна спадщина та її альтернатива // Вісник НТШ. – Львів, 2008. – № 40. – С.11–13.
Karas Anatolij Person, Freedom and Culture in Discursive-Ethical Dimensions // Philosophy in Time of Social Crisis: Integrity and Dialogue. Essay in Honor of George McLean. Ed. Plamen Makariev. – Sofia: Minerva Publishing House, 2009. – P.239-259. (322p.) (1,5 др. арк..)
Karas Anatolij I. Kant on Freedom and its contemporary revaluation // International Conference for Enlightenment and Its Contemporary revaluation. –Shanghai: Fudan University, June 28-29, 2009. – P. 137 – 141. (0,5 др. арк.)
Karas Anatolij. Unity and Diversity as a Problem of Understanding and Describing Reality // Diversity in Unity: Harmony in Global Age. – Shanghai, China: The Institute of Philosophy, Shanghai Academy of Social Sciences, 2009. – P. 45-50 (0,5 др.арк.).
Карась А. Семіотична перспектива інтерпретації реальності як дійсності // Філософська думка. – № 5, 2008.
Карась А. Реальність і філософія у семіотичному аспекті // Записки наукового Товариства імені Шевченка. Праці історично-філософічної секції. Том. 256. – С. 469-484.
Карась А. Комуністичне коріння політичного терору й українського геноциду у ХХ столітті // Універсум. № 3-4 (185-186), 2009. – С.
Карась А. Соціальний капітал як умова і міра громадянського поступу: європейські національні зразки й українські варіанти // Соціогуманітарні проблеми людини. № 3, 2008. – С. 7-14.
Карась А. «Український проект»: дискурсивно-етичні особливості і перешкоди // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 4. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 100-113.
Карась А. Проблема влади і проект «іншого світу» у поглядах Івана Франка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 176-184.
Карась А. Реальність і дійсність: спроба семіотичного розрізнення / А. Карась // Філософські проблеми науки. Зб. наук. праць Львівсько-Варшавського семінару. – Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – С. 126–141.
Карась А. Українське суспільство і Конституція // Універсум. – № 1–2. –2010. – С. 25–29.
Карась А. Свобода вибору і культурна ідентичність: взаємовиключення чи взаємодоповнення? / А. Карась // Матер. міжн. міждисципл. конф. “Людина та її ідентичність у добу глобалізації”. – Львів, 2010. – С. 21–27.
Карась А. Олександр Кульчицький – філософ / А. Карась // Енциклопедія Львова. – Львів: Літопис, 2010.
Карась А. Комуністичні джерела та імперське підґрунтя українського геноциду: проблема відповідальності / А. Карась // Геноцид України в ХХ столітті. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2010. – С. 16–42.
Карась А. Громадянська ідентичність як українська перспектива / А. Карась // Агора. Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст. – К.: Стилос, 2011. – С. 27–41.
Карась А. М. Руденко про теорію Маркса й “Енергію прогресу” / А. Карась // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – гуманітарні науки. – Вип. 10. – Львів: Комерційна академія, 2011. – С. 458–473.
Карась А. Метафізичні пошуки у творчості Миколи Руденка / А. Карась // Українська філософська думка у контексті європейської філософії. Матеріали доповідей та виступів. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 171–176.
Карась А. Громадянська ідентичність як чинник демократичного розвитку України // Rethinking Democracy – Kyiv Club,2011:http://rethinkingdemocracy.org.ua/themes/Karas.html

Тези:
Карась А. Дискурсивне розрізнення соціальних інтенцій на шляху до громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні.Тези наук. конференції.- Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 16-19.
Karas A. Christianity and Civil Society: Mutual Subsidiaries or contradictions? // Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe/ Handbook/ Lviv, 2003. – P. 50-51.
Карась А.Ф. Самоздійснення особи у взаємозв’язку з соціокультурними феноменами // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації: Матеріали українсько-польської конференції. Львів, 19-21 вересня 2003 р. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – С.34-35.
Карась А.Ф. Дискурсивне означення свободи як умова громадянського поступу. Звітно-наукова конференція філософського факультету / Відп. за випуск В.Мельник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.І.Франка, 2004. С.40-43.
Karas A. Hard Road to Civil Society and Common Europe: The Case of Ukraine // ICCES VII World Congress: Europe – Our Common Home? Abstracts. July 25-30. Berlin, 2005.p.189-190.
Карась А. Ф. Громадянське суспільство як семіотично дискурсивний феномен // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2005. Вип. 2. – С.49-52.
Карась А. Ф. Перспективи громадянського суспільства в Україні та його дискурсивно-етичні перешкоди // Тези 10-ї Фулбрайтівської конференції «Український проект у ХХІ столітті». 19-20 жовтня 2007 р. – К., 2007. – С. 18-19.
Карась А. Ф. Гуманітарні знання і комунікативна прагматика // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 29-31.
Карась А. Ф. Філософія як інтелектуальне змагання з дійсністю // Тези міжнародної наукової конференції «Парадигми сучасного мислення: особливості концепцій та напрямків у загальній, соціальній та прикладній філософії». – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.
Karas Anatoliy. “Ukrainian Project” and its Discursive-Ethical Obstacles // XXII World Congress of Philosophy: Rethinking Philosophy Today. July 30 – August 5, 2008. – Abstract. Seoul National University, Seoul, Korea. – P. 257–258. (581 p.).
Карась А.Ф. Філософія і дійсність // Тези міждисциплінарної конференції “Трансформація парадигм мислення та концепцій знання під впливом сучасних викликів у загальній, соціальній, практичній і прикладній філософії” / Відп. за випуск проф. А. Карась. – Львів, 2007. – С.10–13.
Карась А.Ф. Філософія і сучасні виклики // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 23–27.
Карась А. Публічність в аспекті ідентичності і громадянства / А. Карась // Тези звітної наук. конф. філос. ф-ту. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – Вип. 7. – С. 9–15.
Карась А. Громадянська ідентичність як прагнення самоздійснення через визнання // Матеріали XXVIII Міжнародної науково-практичної конференції “Релігійні цінності як фактор формування соціальної ідентичності” Державний університет інформатики і штучного інтелекту, 2010. Донецьк, – С. 12-16.
Карась А. Розрізнення реальності і дійсності / А. Карась // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 8. – С. 306–309.

Переклади з англійської:
Дж. Маклін (Вашінгтон, США). Громадянське суспільство: свобода у новому тисячолітті // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід. Львів, 1999. С. 10-21.
Р. Цяпало (м. Дуб’юк, США). Демократія і роль філософії в університеті // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід. Львів, 1999. С. 99-109.
П. Макарієв (м.Софія, Болгарія). Громадянське суспільство та міжетнічні стосунки // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід. Львів, 1999. С. 99-108.
Міхал Сліва (м.Краків, Польща). Історичні чинники формування відкритого суспільства // Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально-східноєвропейський досвід. Львів, 1999. С. 190-196.
Дж. Ділі. Основи семіотики. Монографія – Львів, 2000. – 232 с.
Ричард Андерсон. Дискурсивне походження диктатури і демократії. Пер. А. Карася // Універсум. Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури. – 2003. – № 7-10. (1, 5 др. а.).
Кемп Пітер. Переосмислення філософії як сили слова // Вісник ЛНУ. Серія: Філософські науки, 2008. – № 11. – С. 7-14.
Бонафу-Буше Марія, Івон Песке Теорія акціонерного товариства як ослаблена теорія громадянського суспільства // Вісник ЛНУ. Серія: Філософські науки, 2009. – № 12 . – С. 124 – 144.

Вибрана бібліографія навчально-методичних праць:
Навчальні посібники:
Розвиток філософської думки в Україні (ХІХ-ХХ ст.): текст лекцій. – Львів, 1992. У співавторстві. – 7 др. арк.
Розвиток філософської думки в Україні. Курс лекцій. Навчальний посібник. – Львів, 1994. Друге видання. – 267 с. У співавторстві.
Карась А.Ф. Філософія: предмет та історія. Курс лекцій.–Львівський державний університет імені Івана Франка.- 1994.- 2 др. арк.
Карась А.Ф. Музика // Українська культура: історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів, 1994. 456 с. – 1 др. арк.
Карась А.Ф. Українська культура ХХ ст. // Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Навчальний посібник. –Львів, 1994. – 496 с. 1,5 др.арк.
Карась А.Ф. Українська національна ідея // Політологія. Підручник. 2 вид. – Львів, 1994. – 585 с. – 1 др. арк.
Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Навчальний посібник. – Мюнхен-Львів, 1995.(Гол. редактор, упорядник рукопису і видавець першого видання) – 13,3 д.а.
Філософія: предмет, історія, проблеми. Текст лекцій. Частина І. – Львів, 1995. – 230 с. У співавторстві.
Карась А.Ф. Філософія, її предмет і призначення // Предмет і проблематика філософії. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. М. А. Скринника. – Львів: Банківський інститут НБУ, 2001. – С. 10-54 (485 с.).
Соціальні, економічні та релігійні виміри свободи. Збірник текстів. Хрестоматія.-Львів, 2002.- 432с.Упорядник та редактор текстів.(У співавторстві).
Карась А.Ф. Українська культура у ХХ ст. (перша половина) // Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Друге видання перероблене і доповнене / За ред. А. Яртися та В. Мельника. Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2005. – С. 516-549.
Карась А. Ф. Коментована бібліографія // Іван Мірчук. Вступ до філософії. Мюнхен: Український вільний університет, 2006. – С. 347–373. (у співавт. з О. Лосик).
Карась А. Навчально-методичний комплекс і програма дисципліни «Загальна семіотика». ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 38 с.
Карась А. Навчально-методичний комплекс «Філософська пропедевтика».- ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 42 с.

Біографія

КАРАСЬ Анатолій Феодосійович (2.Х.1950, с. Голичівка Рівнен. обл.) – філософ, канд. філос. наук (Регулятивна функція світогляду в процесі утворення наук.-теор. знання, 1985), доц. (1986), д-р філос. наук (Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності, 2005). Професор (2006). Дійсний член НТШ.
Закінчив філос. ф-т Київ ун-ту (1979). 1979–82 – асист, 1982–85 – аспірант, з 1986 – доц., з 1995 – зав. каф. філос. Львів. ун-ту. 1991–94 – голова гуманітар. комісії Вченої Ради, 1991–98 – проректор із навч. роботи. Від 1997 очолював наук. дослідж. за напр. Громадянське суспільство як здійснення свободи; з 2007 р науково-дослідницьку програму «Трансформація парадигм мислення і концепцій знання під впливом сучасних викликів» Викладав курс філос. в УВУ (Мюнхен, 1992, 1995, 1996, 2000, 2002, 2011). Працював у США як стипендіат Програми Фулбрайта (1998). Брав участь у багатьох міжнародних конференціях, симпозіумах, зокрема у Світових конгресах філософії у Стамбулі та Сеулі.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!