Філософія громадянського суспільства: концепції, моделі і сучасні виклики

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
914професор Карась А. Ф.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФФм-11професор Карась А. Ф.

Опис курсу

Дисципліна присвячена вивченню і засвоєнню ґенези ідеї і практики формування громадянського суспільства в його західноєвропейському цивілізаційному контексті. Становлення громадянського суспільства розглядається у призмі здійснення індивідуальної свободи людини через демократичні форми самоврядування, розпочинаючи з античного полісу, залучаючи особливості формування цивільного і публічного середовища в добу Нового часу – до його сучасних моделей взаємодії з політичною владою і державами. Ми зосередимо увагу на модернізації феодальних і патріархальних соціально-етичних норм закритого типу в перетворенні їхніх вертикальних патерналістсько-клієнтальних відносин на горизонтальні відносини публічного і громадянського типу. Курс передбачає визначити провідні філософські ідеї і концепти, що обумовили дискурсивно-етичний і теоретичний вплив на формування громадянського суспільства як гуманітарно-соціальної, правової і демократичної дійсності. Це спонукає критично дослідити і засвоїти філософську спадщину в аспекті виникнення найвагоміших концепцій свободи і моделей демократичного національного урядування упродовж інтелектуального і цивілізаційного розвитку людства. Буде запропоноване обґрунтування поняття громадянської ідентичності в аспекті формування уявлень про національну легітимність та її цивілізаційне обмеження.

Курс особливо актуальний для України, яка перебуває на шляху до стійкого громадянського суспільства і демократичного урядування та перебуває у процесі активного пошуку свого місця серед Європейської і світової спільноти.

Праця над першоджерелами та матеріалами курсу сприятиме фаховому формуванню магістрів, удосконаленню їхніх теоретичних знань, умінь і навичок.

Предметом навчальної дисципліни є дослідження відносин між людиною, суспільством і владою, що розгортаються в процес формування різних концепцій і моделей громадянського суспільства, які складаються у процесі теоретичної рефлексії над проблемами соціального поступу з метою забезпечення вільного розвитку людини та її добробуту.

Мета курсу полягає в тому, щоб вивчити і засвоїти природу становлення громадянського суспільства у трьох аспектах: (а) історичному – як поступ індивідуальної свободи людини в духовній, соціальній, економічній і політичній сферах і особливості формування громадянського типу соціальності, етики і культури, та (б) в теоретичному – як розгортання і моделювання філософської рефлексії про свободу людини і суспільне прагнення до демократичного урядування та його державно-політичне забезпечення; (в) через забезпечення належної гуманітарно-освітньої і публічної сфер та формування відповідних дискурсивно-етичних і практик.

Практична мета курсу полягає у формуванні аналітичних навичок розрізняти ідейно-концептуальні відмінності між різними проектами здійснення громадянського суспільства і самоврядування щодо їхнього впливу на форми врядування, розпізнавати й прогнозувати їхні можливі правові, соціальні, політичні й практичні наслідки для суспільного розвитку.

Завдання дисципліни:
• критично проаналізувати історико-філософську спадщини в аспекті ознайомлення з провідними концепціями та теоріями громадянського суспільства, обґрунтованими у працях видатних мислителів від античності до сучасності;
• систематизація знань щодо теоретичних і практичних моделей здійснення громадянських суспільств;
• розкрити передумови формування громадянського суспільства, що обґрунтовані у ключових філософських концепціях, і показати їхню спрямованість на подолання деспотичних, авторитарних та імперських політичних режимів;
• висвітлити природу громадянського суспільства в аспекті формування іманентної для нього дискурсивно-етичної практики;
• висвітлити дискурсивно-етичні практики, що за своєю спрямованістю є протилежними до розвитку громадянського суспільства;
• з’ясувати структуру громадянського суспільства та його взаємодію з політичною сферою і державою;
• розкрити особливості взаємодії між громадянським суспільством і національною державою;
• розкрити феноменологію громадянського суспільства у призмі формування довіри (соціального капіталу), добровільних ініціатив, солідарності і субсидіарності;
• виокремити тенденції громадянського поступу в українській дійсності й проаналізувати чинники заохочень і перешкод на шляху до його системного здійснення;
• висвітлити іманентність процесу громадянського поступу з процесом цивілізаційного розвитку як таким.

 

Рекомендована література

Виклад і засвоєння матеріалу відбувається на основі джерел:
1. Аристотель. Політика. К.: Основи, 2000. С. 17-23; 31- 34; 66-89; 93; 97; 112; 115; 180-181; 201.
2. Арендт Г. Джерела тоталітаризму / Пер. з англ. К.:Дух і літера,2002. С. 254-275;390-442.
3. Геґель Ґеорг Вільгельм Фрідріх. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Пер. з нім. К.: Юніверс, 2000.
4. Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії. Пер. з польської. К.: Всесвіт,1999. 509с.
5. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости: дослідження категорії громадянське суспільство / Пер. з німецької. Львів: Літопис, 2000. – С. 72-89; 97-101.
6. Грінфельд Лія. Типи націоналізму // Націоналізм. Антологія. С. 688 -704.
7. Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації. К., 2007. 318 с.
8. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Збірник наукових праць за ред. А. Карася. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 208с.
9. Еліас Норберт. Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження. К.: Альтернативи, 2003. С. 94-158.
10. Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. Київ-Львів, 2003. 540 с.
11. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Л.,2000.
12. Лісовий В. Стереотипи масової свідомості і становлення громадянського суспільства в Україні // Лісовий В. Культура, ідеологія, політика. С. 178-227.
13. Лок Дж. Два трактати про врядування. – К.: Основи, 2001. – С. 10-12; 157-162; 170-183;195-199; 2077-208; 242-251.
14. Нолл Вільям. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. К.: Родовід, 1999. С.17–34(Селянське світобачення).
15. Пасько І., Пасько Я. Громадянське суспільство і національна ідея. Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.
16. Патнем Роберт Д. Разом з Робертом Леонарді та Рафаелою Й. Нанетті. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії / Пер. з англ. К.: Основи, 2001. С. 11-15; 109-144; 146-216.
17. Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. Л.:Літопис, 2000. – С. 46-51; 72; 95-97; 144-145.
18. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і „розбудова держави”. К.: Критика, 2000. С. 70 – 78. (Розд. 4: Дві України: симбіоз, синергія, синтез?).
19. Руссо, Жан-Жак. Про суспільну угоду, або принципи політичного права / Пер. з фр. та ком. О. Хома. К: Port-Royal, 2001.
20. Токвіль Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Пер. з франц.– К.: Всесвіт, 1999.
21. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. Львів: Кальварія, 2005. 380 с.
22. Фукуяма Ф192 с.. Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості. К.: Наш формат, 2020. 180 с.
23. Шнаппер Домінік. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації. Харків, 2007. 223 с.

Силабус:

Завантажити силабус