Загальна семіотика

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
614професор Карась А. Ф.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФФФ-31професор Карась А. Ф.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни «Загальна семіотика» є процес семіозу, який полягає в дії знаків і знакових систем як засобів сприйняття і розуміння реальності та генерування, перетворення і зберігання інформації в суспільстві і природі. Знаки є елементарними носіями інформації, а знакові системи – носіями баз даних. Головною функцією семіотичної системи є її здатність моделювати дійсність в напрямку її еволютивної прагматичної зміни. Дисципліна передбачає надати студентам необхідні знання, обов’язкові, щоб орієнтуватись в сучасних гуманітарних, соціальних і політичних процесах і тенденціях, які засновуються на особливостях семіотичного моделювання та маніпуляції. Цей курс особливо актуальний для сучасної України, яка перебуває у стані гібридної інформаційної війни на шляху демократичного громадянського розвитку.

Мета викладання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб студенти освоїли і зрозуміли курс загальної семіотики в двох аспектах: історичному – як розгортається концептуалізація ролі знаків та символів щодо їхньої когнітивної функції та опосередкувальної природи знакових систем в пізнанні реальності; в теоретичному – яким чином знакові знаки, знаково-символічні системи, наративи, дискурси і комунікація обумовлюють формування інтелектуальних концепцій і впливають на практичну активність людини і суспільства.
Навчальна мета курсу полягає у формуванні вміння порівнювати, аналізувати й прогнозувати концептуальні підходи і шляхи, оптимальні щодо пізнавальних стратегій людини в її намаганні знайти адекватні способи витлумачення реальності і суспільної дійсності задля успішного розвитку людини в контексті збереження життя і природи.

Завдання:
• Визначити передумови, головні ідеї і перспективи семіотичного повороту у філософії і гуманітаристиці;
• систематизація знань стосовно критичного ставлення до метафізики та визначення наукового статусу філософії;
• з’ясувати семіотичний потенціал щодо подолання дихотомічного розриву буття на природу і культуру, дух і матерію, природознавство і гуманітаристику;
• розкрити роль філософії Ч. С. Пірса у формуванні інтелектуальної ситуації ХХ століття;
• визначити сутнісні відмінності між семіотикою і семіологією, з’ясувати особливості філософії Ч. С. Пірса і концепції мови Ф. де Сосюра;
• визначити семіотичні підстави виникнення постмодерністичного спрямування філософії;
• засвоїти ключові ідеї, проблеми, поняття, концепти і пропозиції семіотики;
• з’ясувати вплив семіотичних досліджень на сучасні гуманітарну, літературну й мистецьку ситуації;
• сформувати розуміння філософії як семіотичної інтерпретації дійсності.

Рекомендована література

 1. Барт Р. Война языков // Барт Р. Избранные работы: Семиотика, Поэтика. М.: Прогресс, Универс, 1994.
  С. 535-541
 2. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень. Підручник. – К.: ВЦ «Академія»,
  2008. – С. 19-30, 58-75.
 3. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. К.: Основи, 2004. С. 5-65.
 4. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. Л.: Кальварія, 2004. (Порядок симулякрів) С. 85-143.
 5. Дерріда Ж. Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук // Антологія світової літературно-
  критичної думки ХХ ст. – С. 457-478.
 6. Ділі Дж. Основи семіотики. Львів: Арсенал, 2000. С. 37-45; 160-190.
 7. Карась А. Трансформація філософії під впливом сучасних викликів // Вісник ЛНУ. Серія: Філософські
  науки, 2008. № 11. С. 38–46.
 8. Карась А. Семіотична перспектива інтерпретації реальності як дійсності // Філософська думка. № 5,
  2008.
 9. Лангер Сьюзен. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства /
  Пер. с англ. М.: Республика, 2000. – С. 9-28, 51-73.
 10. Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа, Культура: Курс лекций: учеб. пособие для студ. 2-е изд.,
  испр. Москва: «Академия», 2007. (432 с.) С. 6-20.
 11. Моррис Чарльз Уильям. Из книги «Значение и означивание». Знаки и действия // Семиотитка.
  Антология / Сост. Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Академический проект, 2001. С. 129-
  144.
 12. Моррис Чарльз Уильям. Основания теории знаков // Семиотитка. Антология / Сост. Ю. С. Степанов.
  Изд. 2-е. Москва: Академический проект, 2001. С. 45-98.
 13. Патнем Гіларі. Розум, істина й історія. К.: Альтернативи, 2003. (Розділ 1-2: проблеми з референцією).
  С. 28 – 60. (Кабінет філософії)
 14. Пирс Ч. С. Избранные философские произведения. Москва: Логос, 2000. (Дух картезіанства) С. 48-
  96.
 15. Пирс Ч. С. Фаллибализм, непрерывность и эволюция / Принципы философии. Том І. – Санкт-
  Петербург: Философское общество, 2001. С. 116-139.
 16. Пирс Ч. С. Что такое значение? / Пирс. Ч. С. Избранные философские произведения. – Москва: Логос,
  2000. С. 223-234.
 17. Почепцов Г. Г. Семиотика. – М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2002. (432 с.) С. 13-29.
  Соссюр Фердінан де. Курс загальної лінгвістики / Переклад з французької. –К.: Основи, 1998. – С. 18-
  37; 279-292.
 18. Deely John. Innenwelt and Umwelt//Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2019.
  Випуск 21. С. 3–16.

Силабус:

Завантажити силабус