Науковий семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФФФ-41професор Карась А. Ф.

Опис курсу

Курс орієнтований на підготовку студентів до виконання наукової дослідницької роботи, зокрема – написання кваліфікаційного дипломного дослідження. Курс передбачає поетапну підготовку і консультативне супроводження студентів щодо виконання ними дипломних досліджень: ознайомлення з тематикою і вибір теми; ознайомлення з критеріями і вимогами до структурування і написання наукових текстів та виконання кваліфікаційного дипломного дослідження; обґрунтування вибору теми студентами і дискусія про її актуальність та методологію дослідження; добір наукових першоджерел; визначення практичного значення дослідження з врахуванням його української компоненти; підготовка плану-проспекту дослідження; презентація плану-проспекту.
На науковому семінарі студенти могтимуть поглибити вміння критично працювати з першоджерелами, дотримуючись академічної коректності та етики. Важливим складником семінару є поглиблення вмінь і навичок студента щодо опрацювання матеріалу і його оформлення в теоретично цілісний і систематичний науковий текст з дотриманням стилістичних і граматично-синтаксичних вимог. Курс завершується підготовкою бакалаврами планів-проспектів своїх дипломних досліджень та їх презентація.

Метою дисципліни «Науковий семінар» є: формування академічної комунікативної культури та ознайомлення студентів зі специфікою науково-дослідницької роботи, методологією і вимогами до підготовки науково-теоретичного тексту і написання кваліфікаційної дипломної роботи. Це передбачає проведення наукових дискусій для формування вдумливого вченого-дослідника, оснащеного сучасною науковою методологією, з широким інтелектуальним горизонтом і здатністю до доброчесної діяльності у міждисциплінарному контексті синтезу гуманітарного та природничого знання.
Цілями курсу є: ознайомлення з вимогами академічної доброчесності, недопустимості плагіату та відповідальністю за порушення; вибір майбутніми бакалаврами наукової теми для виконання дипломного дослідження, засвоєння його структурних елементів, підбір літератури, її обговорення та укладання бібліографії; засвоєння правил цитування і покликання в науковому тексті; підготовка плану-проспекту дипломної роботи та його презентація. Серед цілей також визначаємо формування академічної культури через
залучення найновішої літератури, що має значимий суспільний резонанс, та її обговорення.

Рекомендована література

1. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO. За наук. ред. В. Мельника і А. Синиці. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 568 с.
2. Бистрицький Є., Зимовець Р., Пролєєв С. Комунікація і культура в глобальному світі. К.: Дух і Літера, 2020. 416 с.
3. Бойченко М. І. Соціальна філософія : підручник. К. : ВПЦ “Київський університет”, 2020. 624 с.
4. Браун Л. Виклики нового століття // В кн.: Стан світу 2000. К.: Інтелсфера, 2000. С. 3-22.
5. Габермас Ю. Постметафізичне мислення / пер. з нім., післямова та прим. В. М. Купліна. Київ: Дух і Літера, 2011. 280 с.
6. Ґумбрехт Г.У. Продукування присутності. Що значення не може передати. Пер. з англ. Харків: IST Publishing, 2020. 192 с.
7. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст.: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 488 с.
8. Діалог і порозуміння для європейської і світової спільнот. За ред. проф. Карася А. Львів, ЛНУ імені Франка, 2017. 216 с.
9. Дзоя Луїджі. Історія гордині: Психологія і межі розвитку. Львів, 2019. 384 с.
10. Забужко О. Філософія і культурна притомність нації

11. Брукс Д. ДНК особистості / пер. з англ. Г. Елланської. Київ: Наш формат, 2017. 376 с.
12. Еко Умберто. Як написати дипломну роботу? Пер. укр. Тернопіль, 2007. 224 с.
13. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 1. К.:
Дух і літера, 2009. 570 с.
14. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 2.
Київ: Дух і літера, 2011. 488 с.
15. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей; під керівн. Б. Кассен / пер. з фр. Т. 3.
Київ: Дух і літера, 2013. 328 с.
16. Європейський словник філософій. Під керівництвом Барбари Кассен. Т. 4. Київ: Дух і літера, 2016. 440 с.
17. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: підручник. Київ: Лібра, 1999. 488 с.
18. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова. Пер. з англ. А. Карась // Вісник Львівського
університету. Серія: філософські науки. Львів, 2008. № 11. С. 7–14.
19. Карась А. (2008) Семіотична перспектива інтерпретації реальності як дійсності // Філософська
думка. № 5. С. 16-29.
20. Карась А. (2008) Трансформація філософії під впливом сучасних викликів // Вісник ЛНУ. Серія:
філософські науки, № 11. С. 38–46.
21. Карась А. Ф. (2015). Цивілізаційний проект розгортання громадянської ідентичності в контексті
«утіленого розуму» // Філософія фінансової цивілізації. С. 70-93.
22. Карась А. (2017) Концептуалізація громадянства у філософії Михайла Грушевскього. Wydział Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. С. 197-218.
23. Кун Т. Структура наукових революцій. IX. Природа і необхідність наукових революцій
24. Ланюк Євген. Політика і мистецтво. Історичний взаємозв’язок. Львів, ЛНУ, 2017. 244 с.
25. Лосик Ореста. Феномен свободи і французький постмодернізм. Львів, НТШ, 2016. С. 5-75.
26. Лютий Т. Пригоди філософських ідей Західного світу (з давнини до сучасності). К.: Темпора, 2019. 384 с.
27. Мельник В. П. Філософія і наука // Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO. За наук. ред.
В. Мельника і А. Синиці. Львів, 2017. С. 9-67.
28. Національна ідентичність і громадянське суспільство (Бистрицький Є., Пролєєв С. та ін.). К.: Дух і Літера,
2018. 464 с.
29. Пінкер С. Просвітництво сьогодні. Пер. з англ. К.: Наш формат, 2019. 560 с.
30. Ньютон Джаніс. Плагіат і виклики при написанні есеїв.
31. Після філософії: кінець чи трансформація? / Пер. з англ. К.: Четверта хвиля, 2000. 431 с.
32. Попович М. В. Бути людиною. К. : Києво-Могилянська академія, 2011. 223 с.
33. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені
Івана Франка
34. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Л. Сафонік. Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2016. 350 с. (електронний примірник на сайті кафедри філософії).
35. Свааб Д. Наш творчий мозок. Пер. з нім. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. 463 с.
36. Синиця А. Аналітична філософія. Монографія. Львів: ЛДУФК, 2013. 304 с.
37. Філософські проблеми науки. Львівсько-Варшавський семінар. Львів-Варшава,2010. 216с.
38. Фукуяма Ф. Ідентичність. Потреба гідності і політика скривдженості. К.: Наш формат, 2020. 192 с.
39. Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним. Пер. з англ. К.: Наш формат, 2017. 488 с.
40. Шліхта Н., Шліхта І. Основи академічного письма. К., 2016. 61 с.
41. Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Пер. з англ. Харків: Клуб
сімейного дозвілля, 2018. 540 с.
42. Karas, A. F. (2019) Civil Feelings as the Civilizational Capital. Modern Philosophy in the Context of Intercultural
Communication: collective monograph. Liha-Pres. P. 73-106.doi: https://doi.org/10.36059/978-966-397-173-
5/73-106.
43. Karas, Anatolij. (2018) Civil Identity as Ethical Self-Determination. Proceedings of the XXIII World Congress
of Philosophy. Volume 68, Greece. P. 65-69. Web of Science: WOSUID: 10.5840/wcp232018681513,
https://doi.org/10.5840/wcp232018681513
44. Закон України про вищу освіту
45. Закон України про освіту. Стаття 42

Силабус:

Завантажити силабус