Філософська пропедевтика

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
114професор Карась А. Ф.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФФФ-11професор Карась А. Ф.

Опис курсу

Дисципліна «Філософська пропедевтика» орієнтована на засвоєння студентами першого курсу ключових понять загальносвітоглядного і філософського змісту, поза якими не можливо критично розуміти сучасну соціально-гуманітарну дійсність. Система викладу дисципліни охоплює найважливіші ділянки предмету філософії в контексті її західного інтелектуального розвитку й актуальності щодо сучасних проблем глобалізації та гуманітарних перспектив людства. Особливий наголос поставлено на персоналістичному підході до висвітлення філософії, як потреби творчого і доброчесного самовираження сучасної людини-громадянина. Це стосується висвітлення таких завдань, які полягають в неперервній реактуалізації критичного мислення, розкриття гуманістичного потенціалу суспільного розвитку у його зв’язку з визнанням людської гідності, свободи і права на щастя. Ми прагнемо експлікувати філософське ставлення до світу, як неперервне інтелектуальне змагання людини з дійсністю, в основі якого лежить генерування знаків, метафор, концептів, понять, знань, суджень і переконань, що виконують функції антропологічного аналізу проблем сучасного цивілізаційного поступу задля прогностичного витлумачення ключових локальних та універсальних процесів та тенденцій.

Мета навчальної дисципліни «Філософська пропедевтика» має кілька аспектів і полягає в тому, щоб: 1) визначити особливості зв’язку світогляду людини з філософського типу мисленням і життям та показати їхню історичну природу; 2) акцентувати увагу на спільних і відмінних рисах у підходах до визначення поняття філософії від часу її зародження до наших днів; 3) впровадити мислення студентів до базової філософської проблематики, що визрівала в процесі світового історичного розвитку і яка буде поглиблено вивчатися на курсах спеціальних дисциплін, передбачених програмою підготовки бакалавра за спеціальністю «філософія»; 4) навернути увагу студентів до філософії, як потреби розвитку критичного типу мислення, актуалізованого сучасними викликами в глобальному і українському контекстах.

Завдання дисципліни:
• формувати у студентів розуміння специфіки виникнення філософії, як теоретичного, раціонального-логічного і критичного типу мислення;
• ознайомити з головними філософськими проблемами, поняттями, концепціями і підходами, що лежать в основі розвитку предмету філософії;
• спонукати до формування навиків критичного раціонального мислення і відповідальної інтелектуальної культури;
• систематизувати знання студентів щодо історичної зміни предмета філософії та особливостей її визначення;
• ознайомити з фундаментальними онтологічними, гносеологічними та аксіологічними підходами ставлення людини до світу, реальності і суспільства;
• застерегти від поверхового і спрощеного підходу до розв’язання складних проблем людського буття і суспільного розвитку;
• переконати у потребі розвитку самостійного творчого мислення на основі живої дискусії та активності під час семінарських занять з філософських дисциплін;
• спонукати до ретельного засвоєння першоджерел на основі ведення нотаток під час лекцій і самостійної підготовки;
• спонукати до доброчесного ставлення до навчання і відповідальності за коректне використання текстів і цитування чужих думок і поглядів;
• формувати вміння аргументовано висловлювати власні думки і толерантно сприймати інші;

Рекомендована література

 1. Адо А. Що таке антична філософія? Київ: Новий Акрополь, 2014. С. 54
 2. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен – Львів, 1995. С. 24-36, 100-113.
 3. Захара І. С. Лекції з історії філософії. Львів, 1997. С. 20 – 112.
 4. Кондзьолка В. В. Філософія і її духовно-інтелектуальний простір. Чернівці, 2004. – С. 33-67.
 5. Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2008.
 6. Рижак Л. В. Філософія як рефлексія духу: хрестоматія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2009.
 7. Кремень В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. К., 2005.
 8. Мирча Элиаде. Аспекты мифа. М., 1994.
 9. Платон. Апологія Сократа / Платон. Діалоги. К.: Основи, 1995. С. 20 – 42.
 10. Предмет і проблематика філософії. Навчальний посібник /За ред. М. А. Скринника і З.Е. Скринник. Львів, 2001.
 11. Філософія: світ людини. Курс лекцій (Табачковський В. Г., Булатов М. О., Хамітов Н. В.). К.: Либідь, 2003. С. 15-36.

Силабус:

Завантажити силабус