Філософія свободи як здійснення громадянського суспільства (для аспірантів)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Карась А. Ф.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Карась А. Ф.

Опис курсу

Мета курсу. Пропонований курс передбачає освоїти і зрозуміти філософію свободи і громадянського суспільства у двох аспектах: історичному – як здійснення індивідуальної свободи особи та становлення особливого типу правової громадянської самоврядної спільноти, і в теоретичному – як розгортання належної філософської рефлексії про соціальну і політичну свободу людини та формування відповідних інтелектуальних концепцій і етичних практик.

Курс є особливо актуальним для сучасної України, яка перебуває на шляху до становлення громадянського суспільства й демократичного врядування і є у процесі активного пошуку свого місця серед світової і Європейської спільноти.
Праця над першоджерелами та матеріалами курсу сприятиме поглибленню знань аспірантів зі спеціальності, умінь і фахових компетенцій.
Завдання курсу:
• критичне освоєння історико-філософської спадщини в аспекті ознайомлення з провідними концепціями свободи і теоріями громадянського суспільства, обґрунтованими у працях видатних мислителів від античності до сучасності;
• обґрунтувати іманентний зв’язок між розвитком індивідуальної свободи людини та її публічним громадянським правовим здійсненням;
• з’ясувати особливості взаємозв’язку між поняттями свободи й необхідності в історико-філософському процесі й трансформацію його на відношення «свобода-відповідальність»;
• висвітлити природу соціально-культурного поступу крізь призму здійснення етико-дискурсивних практик свободи–автентичності, патерналізму–клієнтизму й нігілізму–анархізму;
• виявити в історії інтелектуального розвитку концепції, в яких свобода розкривається через потреби розвитку громадянського суспільства як опозиції до авторитарних, деспотичних і тоталітарних режимів;
• виокремити тенденції розвитку ідеї свободи та етапи громадянського поступу в українській дійсності та проаналізувати чинники дискурсивних заохочень і перешкод на шляху до його сталого розгортання;
• розкрити особливості громадянського поступу в Україні щодо перспектив входження в громадянський простір Європейського Союзу.
• Освітньою метою курсу є формування філософської рефлексії і доброчесної та відповідальної етики через формування когнітивної рефлексії на основі висвітлення та засвоєння процесу розвитку ідеї і практики свободи.

Рекомендована література

  1. Арато Е., Коген Д. Відродження, занепад та реконструкція концепції громадянського суспільства. – Політична думка. 1996. № 1 (7). С.24-30.
  2. Арендт Х. Що таке свобода? // Арендт Х. Між минулим і майбутнім. – Київ: Дух і Літера, 2002. – С. 151-182.
  3. Аристотель. Нікомахова етика. – К.: Аквілон – Плюс, 2002. – С. 27-39, 55-75, 99-111, 131, 189-207, 241-261.
  4. Арістотель. Політика. – К.: Основи, 2000. – С. 17-23; 31- 34; 66-89; 93; 97; 112; 115; 180-181; 201.
  5. Булатов М. О. Головні етапи розвитку поняття свободи в історії європейської філософії // Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 5-49.
  6. Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003.- С. 373 – 383; 425–429.
  7. Карась А. Громадянське суспільство: особливості його теоретичного усвідомлення й дискурсивно-етичного здійснення //
    Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – К.: Інститут ліберального суспільства, 2007. – С. 11- 33.
  8. Колодій А. Ф. Концепція громадянського суспільства і проблема узгодження теоретичних підходів та емпіричних моделей // Громадянське суспільство як здійснення свободи. Зб. наук. праць. – Львів, 1999. – С. 21 – 39.

Силабус:

Завантажити силабус