Філософія історії

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812доцент Поляруш Б. Ю.ФФФ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818ФФФ-41доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Філософія історії» розроблена таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того щоб ознайомитись та проаналізувати найбільш впливові теоретичні парадигми філософії історії ХІХ-ХХ ст., базових категорій та понять, основних теоретичних проблем та методів філософії історії.  В дисципліні «Філософія історії», представлено як огляд концепцій класичних і некласичних представників, так і процесів і інструментів, що дозволять слухачам проводити аналіз соціальних явищ сучасного суспільства.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія історії» є:

 • систематизація слухачами знань з історії та теорії філософії історії, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями, методами;
 • критичне розуміння класичних, некласичних та посткласичних філософсько-історичніх теорій XIX-XX століть,  та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу соціальних явищ сучасного українського суспільства;
 • розвиток філософського типу мислення студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними філософсько-історичними дослідженнями: курсовими роботами, есе та інше.

Для забезпечення мети дисципліни, окреслено такі цілі:

 • ознайомлення з основними категоріями, поняттями та термінологією філософії історії;
 • з’ясування першоджерел формування філософсько-історичної проблематики у концепціях представників класичного, некласичного та посткласичного спрямування;
 • аналіз праць провідних філософів, як займалися проблематикою філософії історії XIX- XX ст.;
 • здійснення власного дослідницького проєкту ( написання есе, рефератів, курсової роботи – анотація, бібліографія, опрацювання методів дослідження);
 • представлення результатів власного дослідницького проєкту;
 • формування компетенцій для теоретичного та практичного застосування положень філософсько-історичного аспекту;
 • критичне осмислення основної проблематики філософії історії.

Рекомендована література

 1. Аверинцев С.С. “Морфология культури” Освальда Шпенглера// Новые идеи в философии: Ежегодник . М., 1991.
 1. Артюх В. Філософія історії екзистенціалізму та її українські аналоги / В. Артюх // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. – Сер.: Теорія культури і філософія науки. – Вип. 49. – Харків, 2014. – С. 148–154.
 2. Бердяев Н.А. Смисл истории. М., 1990
 3. Бойченко І.В. Філософія історії. К., 2000.
 4. Винар Л. Силуети епох. Дрогобич. 1992. С. 87-97.
 5. Винниченко В. Відродження нації. К., 1990.
 6. Вощенко В.Ю. Логіка виникнення концепту “цивілізація” у філософії історії А. Тойнбі // Філософські обрії. – 2009. –  № 21. – С. 147-161
 7. Габермас Ю.. Філософський дискурс модерну. Переклад з німецької та коментарі В.М. Купліна. – Київ, 2001
 8. Гегель Г. Лекции по философии истории. Германський мир СПб. 1993. С.366-459,
 9. Гидденс Э. Постмодерн //Философия истории.  М., 1995.С. 340-346
 10. Горгота О.Б. “Екзистенційна комунікація” як методологічний принцип історико-філософського дослідження Карла Ясперса
 11. Грушевський М. Історія України-Руси. К., 1991-1997. Т. 1
 12. Грушевський М. Початки громадянства. Кіїв, 2020. – 330с.
 13. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.
 14. Дашкевич Я. Дорогами української Кліо// Пам’ять століть. 1996. № 3.

Силабус:

Завантажити силабус