Методика викладання філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812Янкович Т. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812ФФФ-41Янкович Т. Я.

Опис курсу

Навички та вміння критичного мислення, що лежать в основі філософії як інтелектуальної практики так і  методу аргументування власної позиції викладача та дослідника, є важливими для майбутнього фахівця в ділянці філософі, та потрібними для саморозвитку особистості. Пошук інформації, матеріалів, знання психологічних особливостей, самопрезентація, формування педагогічної майстерності є складаовою чатиною власного методу викладання, котрий має допомогти сформувати навчальна дисципліна «Методика викладання філософії».

Мета курсу – сформувати у майбутніх випускників освітнього ступеня бакалавр філософії навичок необхідних для самостійного здійснення педагогічної майстерності в закладах освіти, необхідних навиків для ведення методичної роботи та знайомості із особливостями педагогічних та психологічних міжособистісних взаємодій при самостійній роботі, або роботі в малих та великих групах.

Цілі курсу – сформовані на основі компетентнісного та інтегрального підходу до майбутнього фахівця придатного до ведення не лише педагогічної діяльності, а і індивідуального провадження наукових та академічних досліджень:

 • розуміти особливості побудови вищої освіти України та світу;
 • орієнтуватися в нормативних документах, що забезпечують освітній процес (стандарт освіти, ОПП, навчальний план, документи та положення ЗВО, факультету, кафедри);
 • знати основні процеси, пов’язані із навчанням та викладанням;
 • вміти працювати із інтелектуальними та філософським джерелами;
 • проводити пошук інформації в різних системах та базах даних;
 • вміти застосовувати відповідну філософську термінологію, висловлюючись логічно та аргументовано;
 • опанувати філософські методи та підходи, та використовувати їх в професійній діяльності;
 • вести професійні діалоги толерантно та аргументовано.

Рекомендована література

 1. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи : навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури / Л.В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.
 2. Білан Л.Л. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан. – Ніжин: ПП Лисенко, 2010. – 399 с.
 3. Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. / Р. Вайнола. – К. : Центр учбової літератури, 2012 – 140 с.
 4. Грицюк Л. К. Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. К. Грицюк, А. В. Лякішева. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 328 с.
 5. Дем’яненко О.О. Активні форми взаємодії викладача і студентів у навчально-виховному процесі вищої школи : організаційно-методичні аспекти : Навчально-методичний посібник [для викладачів і наставників академічних груп] / О.О.Дем’яненко. – Біла Церква: БНАУ. – 35 с.
 6. Дяченко, Н.О. Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх викладачів : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2019. 84 с.
 7. Жигірь В.І. Професійна педагогіка : навч. посіб.: [для студ. ЗВО] / В. І. Жигірь, О.А. Чернєга. – К. : Кондор, 2012. – 338 с.
 8. Каплінський В. В.Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посібник / [рец.: Г. С. Тарасенко, А. І. Анцибор]. – Київ : КНТ, 2019. – 223 c.
 9. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / Катерина Яківна Климова. — Житомир : ПП “Рута”, 2010. — 560 с.
 10. Козлова Г.М. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / Г. М. Козлова. – Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2014. – 200 с.

Силабус:

Завантажити силабус