Department of Філософії

 • About the Department
 • News

вул.Університетська, 1/, ауд. 316 тел.: (0322) 394-372, Ел. пошта: k_filos@lnu.edu.ua

Кафедра філософії стає базовою для підготовки фахівців за спеціальністю “Філософія”, коли у 1992 році відновлено діяльність філософського факультету.

Поділ кафедри на дві: філософії та історії філософії відбувся 1995 року.

Навчання за спеціальністю “Філософія” відбувається за кваліфікаційними рівнями: бакалавр (4 роки), магістр (1,4 роки).

Кафедра філософії є випускаючою. Випускники одержують спеціальність: “Філософ. Викладач філософії”.

Базовими цінностями кафедри філософії є принципи громадянського суспільства, зокрема гідності особи та здійснення відповідальної свободи.

На кафедрі філософії працює 18 викладачів, з яких 3 професори, доктори наук; 1 доцент, доктор наук; 6 доцентів, кандидатів наук; 6 асистентів, кандидатів наук; 2 асистентів.

«Справжнє призначення філософії – будити у людей духовні інтереси, допомагати їх духовним шуканням і духовному піднесенню» Сократ

Філософ – це фахівець, який покликаний сприяти культурно-національному відродженню в Україні, для нього характерним є поєднання високої культури та широкої ерудиції з незалежним і творчим мисленням, розвиненою індивідуальною системою професійно-ціннісних орієнтацій. Це спеціаліст, що поєднує загальногуманітарну підготовку з високими професійно-педагогічними якостями.

Студенти-філософи мають можливість:

 • формувати універсальні засади гуманістичного світогляду та розвивати свій науковий потенціал;
 • брати участь у щорічній студентській науковій конференції “Дні науки” філософського факультету з подальшою публікацією своїх наукових матеріалів у збірнику конференції;
 • пробувати власні сили на Всеукраїнських студентських олімпіадах МОН України;
 • публікувати авторські наукові здобутки у Віснику Львівського національного університету. Серія. Філософські науки;
 • користуватися фондами факультетської наукової бібліотеки;
 • навчатися в аспірантурі та докторантурі денної і заочної форм навчання;
 • брати участь у засіданнях міждисци-плінарного теоретичного семінару при кафедрі соціальної філософії “Семіотика соціально-культурних процесів” Наукового товариства ім. Т. Шевченка та наукових семінарів кафедр соціальної філософії та історії філософії;
 • бути залученими до програм мобільності студентів, згідно з партнерськими угодами про співпрацю із зарубіжними університетами: ErasmusMundus, Erasmus+, програма Fulbright, University of Alberta (Canada), University of Würzburg (Germany) тощо;
 • розвивати свій науковий потенціал за участю міжнародної співпраці кафедр, зокрема з такими інституціями як Akademiа Pedagogiki Specjalnej та Polskie Towarzystwо Uniwersalizmu (Warszawa);
 • організовувати дозвілля за допомогою спортивно-оздоровчого комплексу університету, в якому діють гуртки з плавання, міні-футболу, настільного тенісу, шахів,  бадмінтону, аеробіки, баскетболу, волейболу, боксу, боротьби, атлетизму (тренажерний зал).

Вміння, які отримують студенти-філософи під час навчання:

 • Аналітичний розум, що прояснює складні світоглядні проблеми
 • Культура ведення дискусії
 • Досвід раціональності, тобто чіткого і доказового мислення
 • Практика самостійного, критичного, відповідального мислення
 • Формування дослідницького дискурсу

Філософ може працювати:

У сучасних європейських університетах філософія – одна з найпрестижніших спеціальностей!

Філософський фах відкриває такі напрями професійного самоздійснення: 

 1. академічний, тобто, власне науковий, початковим кроком  для якого є навчання в аспірантурі при кафедрі філософії зі спеціальності 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії»;
 2. педагогічний, повʼязаний з викладанням у ВНЗ I-II, III-IVрівнів акредитації таких навчальних дисциплін: “Філософія”, “Основи філософії”, “Людина і суспільство”, “Суспільствознавство” тощо.
 3. практичний, який формує інтелектуальних аналітиків сучасних суспільних проблем. Чималим попитом фахівці-філософи користуються сьогодні в європейських і міжнародних організаціях, мета яких – розвиток демократії та громадянського суспільства. Освіта філософа уможливлює громадську, політичну чи управлінську кар’єру.

Кожен народ є тим цивілізованішим та освіченішим, чим більше в ньому філософуютьРене Декарт