Фiлософія (геологи)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Лосик О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія» є сформувати у слухачів світоглядні основи теоретично-наукового мислення і філософської культури.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для набуття і прикладного використання компетентностей, відповідних як академічним завданням вищої школи, так і актуальним потребам університетської освіти. Тому у курсі представлено огляд класичних філософських проблем в їх історичному розвитку, а також розглянуто теоретично-методологічні засади постання та функціонування некласичних моделей пізнання та сутності людини в умовах сучасних культурно-цивілізаційних змін.

Цілі курсу спрямовані на те, щоб: розкрити фундаментальні основи філософського ставлення до світу і людини; розглянути характерні особливості філософської рефлексії у співставленні з принципами природничо-наукового розуміння світу; наблизити системне розуміння предмету філософії як наукової дисципліни, світоглядної мудрості та практичної чесноти.

Навчальна дисципліна «Філософія» має тісний зв’язок із усіма обов’язковими навчальними курсами суспільствознавчо-гуманітарного спрямування, які викладаються студентам геологічного факультету, а також дисциплінами вільного вибору.

Після завершення курсу студент повинен:

Знати:

 • базові поняття предмету філософії (усього 20-25);
 • структуру і функції філософського знання;
 • історіософську специфіку основних філософських проблематик в їх еволюційному становленні;
 • методологічні особливості поступу світової філософської думки у системі науково-природничого знання;
 • вибрані класичні і новітні філософські концепти провідних мислителів світу та України (усього 45-50 прізвищ);

Вміти:

 • оперувати філософським поняттєво-категоріальним апаратом;
 • характеризувати особливості історичних етапів розвитку філософської думки в Україні та світі;
 • вирізняти та порівнювати ознаки класичної та некласичної парадигми знань;
 • аналізувати філософські погляди вибраних мислителів;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу проблематик світоглядного і наукового характеру

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник. – Львів, 2009.
 2. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 2009.
 3. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997.
 4. Дахній А. Нариси історії західної філософії XIX–XX століть. – Львів, 2015.

Матеріали

 1. Лосик О. Лосик О. Філософія: навчально-методичний посібник для студентів природничих спеціальностей. — Львів, 2012. — 120 с.
 2. Робоча програма курсу.
 3. Змістові ресурси (читанка вибраних текстів та першоджерел).
 4. Плани семінарських занять, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи (уточнені для кожної групи).
 5. Пакет тестових завдань для проведення поточних проміжних та підсумкового контролю знань.
 6. Питання до іспиту.

Необхідні матеріали до дистанційного навчання розміщені на платформі MS Teams у відповідній команді за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a627f7a4ee32e48cab7c48c0ff62b23be%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=fb10972d-4aa4-46d1-81de-c5a56c19a820&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Доступ до матеріалів мають усі зареєстровані на курс користувачі.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус