Лосик Ореста Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oresta.losyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Семіотика пам’яті та ідентичності; історіософська спадщина західноукраїнського інтелектуального середовища другої половини ХІХ — початку ХХст.; постмодерністські тенденції у філософії та культурі.

Курси

Публікації

ОСНОВНІ ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ЗА 2015 – 2019 РР.

2015

 Культурні, етичні та громадянські виміри гідної памʼяті // Зб. тез Всеукр.
наук.-практ. конф. «Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-
економічні трансформації та відродження національної гідності». — Львів, 2015.
— С. 141—144.
 Свобода як умова постмодерної емансипації // Тези Звітн. наук. конф. філос.
фак-ту ЛНУ ім. І. Франка. — Львів, 2015. — Вип. 12. — С. 17—20.

2016

 Феномен свободи і французький постмодернізм. — Львів:
Дослідно–видавничий центр Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. — 302 с.
(серія: Українознавча наукова бібліотека НТШ, ч. 46).
Рец.:
1. Поліщук Ярослав. Свобода як проблема (Лосик О. Феномен свободи і
французький постмодернізм) // Слово і Час (Київ). — 2017. — № 12. —
С. 100—103.
2. Кретов П. В. Свобода як провина: французький постмодерн і виклики
глобальної цивілізації // Вісник Черкаського університету (Черкаси). —
Серія: Філософія. — 2017. — № 1. — С. 135—139.

3. Косин Софія. [Рец.] // Вісник НТШ (Львів). — 2017. — ч. 58
(осінь–зима). — С. 109—111.
4. Czeiz Anastazja. Rezenzja książki Oresty Łosyk pt. Fenomen wolności i
postmodernizm francuski. Wyd. Badawczo-wydawnicze centrum Towarzystwa
naukowego im. Szewczenki we Lwowie, Lwów 2016, ss. 302. // Wschodni
rocznik humanistyczny (Rzeszów). — 2018. — t. XV. — № 1. — S. 191—198.
5. Thomas Mark A. Book review // The Ukrainian Quarterly (New York). —
2018. — vol. LXXIV (spring–winter) — № 1—4. — PP. 166—169.
6. Konstańczak Stefan. O fenomenie wolności // ΣΟΦΙΑ (Rzeszów). — 2018. —
vol. 18. — S. 240—245.
7. Скринник-Миська Дарина. «Феномен свободи і французький
постмодернізм». Рецензія на монографію // Вісник Львівського
університету (Львів). — Серія Філософські науки. — 2019. — № 21. —
C. 119—123.

 Občianska etika ako sociálna prax solidarity / Etické myslenie minulosti a
súčasnosti / Еd. V. Gluchman. — Prešov, 2016. — S. 83—93;
 Пам’ять як досвід людської культури: історіософський та етичний
контексти // Зб. тез Міжнар. конф. «Філософія діалогу й порозуміння в побудові
європейської й світової спільнот». — Львів, 2016. — С. 146—147.
  Воробкевич Сидір / Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія /
Відп. ред. О. Купчинський. — т. 3. — Київ – Львів – Тернопіль, 2016. — С.
279—286.
 Врецьона Григорій / Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія /
Відп. ред. О. Купчинський. — т. 3. — Київ – Львів – Тернопіль, 2016. — С.
304—309.
 Гладилович Дам’ян / Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія /
Відп. ред. О. Купчинський. — т. 3. — Київ – Львів – Тернопіль, 2016. — С.
606—609.

2017

 Пам’ять як досвід людської культури: історіософський вимір // Вісник
Львівського університету (Львів). — Серія філософські науки. — Вип. 18. — 2017.
— C. 90—100.
 Ľudový patriotizmus vo vzdelávaco-pedagogickom procese Haliče druhej
polovice 19. storočia (na príklade dedičstva Hryhoria Vrecionu) / Etické myslenie
minulosti a súčasnosti / Ed. by V. Gluchman. — Prešov, 2017. — S. 357—373.
 [Рец. на кн.:] Galicja. Studia i materiały / Red. L. Gawor. — Rzeszów:
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. — T. 2. Filozofia w Galicji. — 411,
[1] s. / Запиcки Наукового товариства імені Шевченка. — т. ССLXX (Праці
Історично-філософської секції) / Ред. О. Купчинський. — Львів, 2017. — С.
665—672;
 Сила жертовності і музики // Аудиторія: освітній студентський тижневик
(Львів). — 2017. — № 21–22. — С. 17.
 Патріот, проповідник і композитор (до 150-річчя від народження
Є. Купчинського) // День (мобільна версія). — 2017. — 25 червня. — Режим
доступу:  http://m.day.kyiv.ua/uk/article/kultura/patriot-propovidnyk-i-kompozytor
 Емансипаційні досвіди сучасності: від Реформації до Постмодерну // Мат-
ли Міжнар. наук.-практ. конф. «Реформація і трансформація суспільства: досвід
минулого і виклики сучасності». — Львів, 2017. — С. 138—139.

 Становлення філософської традиції у культурному просторі Галичини
кінця XIX — початку XX ст. [Рец. на кн.:] Galicja. Studia i materiały / Red. L.
Gawor. — Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. — T. 2.
Filozofia w Galicji. — 411, [1] s. // Вісник Львівського університету (Львів). —
Серія: Філософські науки. — 2017. — вип. 19. — С. 113—120;
 Філософські аспекти взаємодії часу та пам’яті // Тези Звітн. наук. конф.
філос. фак-ту ЛНУ ім. І. Франка. — Дрогобич, 2017. — Вип. 14. — С. 32—34.

2018

 Postmodern Relativism in the Context of Ethics of Social Consequences:
Selected Aspects of Potential Interaction / Ethics of Social Consequences: Philosophical,
Applied and Professional Challenges / Ed. by V. Gluchman. — Cambridge Scholars
Publishing, 2018. — P. 24—48.
 Взаємозв’язки модернізму та постмодернізму в контексті емансипації
західного світогляду // Вісник Львівської національної академії мистецтв. —
Львів, 2018. — Вип. 36. — C. 344—359.
 Мечник Петро Іванович // Енциклопедія сучасної України. — т. 19. — К.,
2018. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=66767

 [Рец. на кн.:] Dejíny etického myslenia na Slovensku I. (do začiatku 19.
storočia) / Ed. Vasil Gluchman a kol.— Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 2017.— 254 s.; Antológia dejín etického myslenia na Slovensku I.
(do konca 18. storočia) / Ed. Vasil Gluchman.— Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej
univerzity v Prešove, 2017.— 425 s. / Запиcки Наукового товариства імені
Шевченка. — т. ССLXXІ (Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних
дисциплін / Ред. О. Купчинський. — Львів, 2018. — С. 825—831.
 Взаємозв’язок нації, культури та філософії у поглядах К. Ганкевича // Тези
Звітн. наук. конф. філос. фак-ту ЛНУ ім. І. Франка. — Дрогобич, 2018. — Вип. 15.
— С. 22—24.
 Культурно-мистецькі джерела постмодерністських тенденцій // Мат-ли
Всеукр. міжпредм. наук.-практ. конф. «Роль мистецтва в духовних, соціальних та
педагогічних комунікаціях: історичний та сучасний вимір». — Чернігів, 2018. —
С. 69—71.
 Death Evaluation Forms as Interpreted by the Outstanding Personalities of the
National Renaissance in the Second Half of the XIX th  c. // 19th International Scientific
Conference «Man and Death. The Ethical and Philosophical Aspects of Death and
Dying»: Book of Abstracts. — Presov, 2018. — Р. 10—11.

2019

 Соціально-етичні умови громадянської солідарності // Зб. тез наук. робіт
учасн. Міжнар. наук.-прак. конф. «Історія, проблеми та необхідні умови
становлення громадянського суспільства в Україні». — Львів, 2019. — С. 17—20.
 Переваги та недоліки міждисциплінарного підходу в гуманітарно-
філософських знаннях / Гуманітарний корпус: зб. наук. ст. з акт. проблем
філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. — Вінниця, 2019. —
вип. 23. — т. 2. — С. 44—47.
 Мовно-національна специфіка французького постмодернізму // Вісник
Львівського університету (Львів). — Серія філософські науки. — Вип. 21. — 2019.
— С. 90—98.
 Лінгвосеміотичні особливості філософського тексту у французькому
постмодернізмі // Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. «Філософія тексту в сучасній
культурі». — К., 2019. — С. 126—131.

 Наукова спадщина Володимира Барвінського як джерело до вивчення
національного філософського етосу другої половини ХІХ століття // Мат-ли
Всеукр. наук. конф. «Київські філософські студії – 2019». — Київ, 2019. — С.
61—65.
 Семантичний та історико-філософський зміст поняття «сучасність» //
Вісник Львівського університету (Львів). — Серія філософські науки. — Вип. 22.
— 2019. — С. 127—135.
 Символіка національного минулого в листуванні Дем’яна Гладиловича //
Тези доповідей VII Міжнар. наук. конф. «Мистецька культура: історія, теорія,
методологія». — Львів, 2019. — С. 67—69.
 Z badań nad filozoficzną problematyką prac Wołodymyra Barwinskiego //
Galicja. Studia i materiały. — Rzeszów, 2019. — T. 5. Filozofia w Galicji. — S.
152—177.

 Соціально-політичні виміри французького інтелектуального середовища
другої половини ХХ ст. // Наукове пізнання: методологія та технологія (Одеса). —
Вип. 2. — 2019. (в друці)
 (у співавт.) Грабовський Олександр / Наукове товариство імені Шевченка.
Енциклопедія / Відп. ред. О. Купчинський. — т. 4. — Київ – Львів – Тернопіль,
2019. (в друці)
 Громницький Сидір / Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія /
Відп. ред. О. Купчинський. — т. 4. — Київ – Львів – Тернопіль, 2019. (в друці)

 Ґебауер Ян / Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія / Відп. ред.
О. Купчинський. — т. 4. — Київ – Львів – Тернопіль, 2019. (в друці)

Біографія

ЛОСИК Ореста Миколаївна (18. ХІ. 1977, м. Львів) — мистецтвознавець, філософ, канд. філос. наук (тема дисертації «Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму», 2005), доцент (2012).

Закінчила ф-т історії і теорії мистецтва Львів. акад. мистецтв (диплом з відзнакою, 2000), магістратуру філос. ф-ту Львів. націон. ун-ту ім. І. Франка (диплом з відзнакою, 2001). Аспірант (2001—2004), асистент (2002—2010), доцент (від 2010) каф. філософії Львів. ун-ту.

Чл. Редакційної колегії наук. вісника філос. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка (серія: Філософські науки) (від 2016), Редакційної ради наук. журналу «Психологічні виміри культури, економіки, управління» Західного наукового центру НАН України та МОН України (від 2014), Рецензійно-експертної ради наук. вісника філос. ф-ту Торунського університету «Studia z historii filozofii» (Польща) (2011—2015), Програмної ради наук. вісника Шльонського ун-ту «Studia z filozofii polskiej» (Польща) (від 2015).

Cекретар Комісії семіотики соціально-культурних процесів Наукового товариства ім. Шевченка (від 2008); чл. організаційного комітету авторів з підготовки «Енциклопедії НТШ» (від 2012).

Стипендіат низки міжнар. наук.-досл. програм: Фонд Дж. Сороса (Центр сучасного мистецтва, Київ, 1999), Міжнар. Вишеградський Фонд (Варшавський ун-т (Польща), 2005—2006; Пряшівський ун-т (Словаччина), 2007—2008), Каса ім. Й. Мяновського (Варшавський ун-т (Польща), 2009; 2011); Стипендійний фонд ім. Королеви Ядвіґи (Яґеллонський ун-т (Польща), 2009); Нац. стипенд. програма Словацької Республіки (Пряшівський ун-т (Словаччина), 2013) та ін.

Автор понад 90 наук., наук.-метод. праць, енциклопедичних статей та перекладів (з польс.).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!