Філософія (фізики)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Лосик О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

ОПИС КУРСУ

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія» є сформувати у слухачів світоглядні основи теоретично-наукового мислення і філософської культури.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для набуття і прикладного використання компетентностей, відповідних як академічним завданням вищої школи, так і актуальним потребам університетської освіти. Тому у курсі представлено огляд класичних філософських проблем в їх історичному розвитку, а також розглянуто теоретично-методологічні засади постання та функціонування некласичних моделей пізнання та сутності людини в умовах сучасних культурно-цивілізаційних змін.

Цілі курсу спрямовані на те, щоб: розкрити фундаментальні основи філософського ставлення до світу і людини; розглянути характерні особливості філософської рефлексії у співставленні з принципами природничо-наукового розуміння світу; наблизити системне розуміння предмету філософії як наукової дисципліни, світоглядної мудрості та практичної чесноти.

Навчальна дисципліна «Філософія» має тісний зв’язок із усіма обов’язковими навчальними курсами суспільствознавчо-гуманітарного спрямування, які викладаються студентам фізичного факультету, а також дисциплінами вільного вибору.

Після завершення курсу студент повинен:

Знати:

 • базові поняття предмету філософії (усього 20-25);
 • структуру і функції філософського знання;
 • історіософську специфіку основних філософських проблематик в їх еволюційному становленні;
 • методологічні особливості поступу світової філософської думки у системі науково-природничого знання;
 • вибрані класичні і новітні філософські концепти провідних мислителів світу та України (усього 45-50 прізвищ);

Вміти:

 • оперувати філософським поняттєво-категоріальним апаратом;
 • характеризувати особливості історичних етапів розвитку філософської думки в Україні та світі;
 • вирізняти та порівнювати ознаки класичної та некласичної парадигми знань;
 • аналізувати філософські погляди вибраних мислителів;
 • застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу проблематик світоглядного і наукового характеру

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Навч. посібник. – Львів, 2009. – Доступ: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Ryzhak-L.-Filosofiia-iak-refleksiia-dukhu-navchal-nyy-posibnyk.pdf
 2. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу. Хрестоматія. – Львів, 2009.
 3. Захара І. Лекції з історії філософії. – Львів, 1997. – Доступ: http://194.44.152.155/elib/local/sk708619.pdf
 4. Дахній А. Нариси історії західної філософії XIX–XX століть. – Львів, 2015.

Матеріали

 1. Лосик О. Лосик О. Філософія: навчально-методичний посібник для студентів природничих спеціальностей. — Львів, 2012. — 120 с. – Доступ: платформа MOODLE
 2. Робоча програма курсу. – Доступ:платформа MOODLE; хмарне середовище Microsoft Teams; https://filos.lnu.edu.ua/course/filosofiya-fizyky
 3. Силабус курсу. – Доступ:платформа MOODLE; хмарне середовище Microsoft Teams; https://filos.lnu.edu.ua/course/filosofiya-fizyky
 4. Змістові ресурси (читанка вибраних текстів та першоджерел). – Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams (для зареєстрованих на курс)
 5. Плани семінарських занять, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи. – Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams (для зареєстрованих на курс)
 6. Пакет тестових завдань для проведення поточних проміжних та підсумкового контролю знань. – Доступ: платформа MOODLE; хмарне середовище Microsoft Teams (для зареєстрованих на курс)

Матеріали до дистанційного навчання розміщені на платформі електронного навчання MOODLE. Режим доступу для зареєстрованих на курс користувачів:

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3118

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус