Постмодернізм (для театрознавців)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Лосик О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Постмодернізм» є ознайомлення студентів із актуальним станом методологічної рефлексії над явищем постмодернізму в історії науки, філософії, культури, соціальності, художньої творчості та підходами до аналізу його теоретичних і практичних вимірів в контексті сучасних міждисциплінарних підходів і парадигми некласичного знання, запропонованих закордонними та українськими дослідниками.

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для набуття і прикладного використання компетентностей, відповідних актуальним потребам університетської освіти та гуманітарному світорозумінню майбутнього фахівця. Тому у курсі представлено як огляд провідних напрямів та концепцій постмодерної філософії та культури, так і історичні, соціально-культурні, художньо-естетичні та ідейно-політичні передумови становлення й поширення постмодерного світогляду в історії світової цивілізації. Проблематика спецкурсу передбачає введення у кожну з тем українського контексту.

Цілі курсу спрямовані на те, щоб: розкрити специфіку явища постмодернізму як непересічного прояву інтелектуальної та творчої рефлексії, яка вплинула на філософську й наукову думку, культурну соціальність, етично-етичну звичаєвість й естетичну вразливість сьогодення; розглянути історичні й соціоку-культурні передумови ідейного становлення постмодернізму; наблизити слухачів до уміння інтерпретувати можливості і засяг впливу постмодерністських тенденцій на систему світогляду й життєдіяльності.

Після завершення курсу студент повинен:

Знати:

 • основні поняття й терміни постмодерністського словника (усього 10–15);
 • інтелектуальні біографії провідних представників постмодернізму, зміст їх ключових праць та суть авторських концепцій (усього 10–12);
 • науково-теоретичні, історико-культурні, соціальні та художньо-мистецькі витоки стану постмодерності та концепту постмодернізму як новітніх складових сучасності;
 • історіофілософські та культурознавчі особливості постмодерністського світорозуміння;
 • провідні напрями постмодерністської філософії, культурних та соціальних практик;
 • ідейно-семіотичні змісти постмодерністської «картини світу» в контексті (пост)некласичної парадигми;
 • специфіку міждисциплінарного підходу у гуманітарних та природничих дисциплінах

Вміти:

 • орієнтуватися у тематичній бібліографії та опрацьовувати рекомендовані основні й допоміжні джерела;
 • пояснювати витоки та ідейно-семіотичні змісти постмодерності й постмодернізму;
 • проводити порівняльну й узагальнюючу характеристику головних постмодерністських концепцій;
 • здійснювати критично-інтерпретаційний аналіз ознак постмодерності в світовому та українському контекстах;
 • аналізувати місце, впливи, функції та значення постмодерністських концептів у культурній соціальності сьогодення;
 • фахово працювати з тематичною літературою;
 • аргументовано висловлювати власну думку з даної проблематики.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Лосик О. Феномен свободи і французький постмодернізм. – Львів: НТШ, 2016. – Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams (для зареєстрованих на курс)
 2. Вельш В. Наш постмодерний модерн / Пер. з нім. – К.: Альтерпрес, 2004. – Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams (для зареєстрованих на курс)
 3. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. – 2-е вид., доп. — Львів: Літопис, 2001.

Матеріали

 1. Робоча програма курсу
 2. Силабус курсу
 3. Плани семінарських занять, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи. –Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams
 4. Питання до заліку. – Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams; платформа MOODLE
 5. Читанка (reader) вибраних текстів для підготовки до практичних занять та проміжного модульного контролю. – Доступ: хмарне середовище Microsoft Teams; платформа MOODLE

Матеріали до дистанційного навчання розміщені на платформах електронного навчання Microsoft Teams та MOODLE

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус