Семіотика пам’яті

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Лосик О. М.ФФФ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810ФФФ-41доцент Лосик О. М.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Семіотика пам’яті» є ознайомлення студентів із семіотичним ракурсом дослідження феномену пам’яті та пов’язаних із ним проблематик гуманітарно-філософського знання, культурної соціальності та світоглядного самоствердження особи і спільноти.

Цілі курсу спрямовані на те, щоб: розкрити фундаментальне значення пам’яті у її філософському, соціальному, культурному трактуваннях в умовах сучасної світоглядної трансформації цивілізаційних парадигм й моделей пізнання; розглянути історію становлення та розвитку філософсько-семіотичної рефлексії над роллю та (при)значенням памяті у Західній та Східній цивілізаціях; окреслити специфіку ідейних та контекстуальних взаємозв’язків між формуванням колективної ідентичності та трансформацією колективної пам’яті у народотворчих процесах; ознайомити із базовими методологічними концепціями та теоретичними підходами філософського й міждисциплінарного трактування памяті; наблизити слухачів до уміння оцінювати, використовувати та інтерпретувати можливості мнемоніки.

Навчальна дисципліна “Семіотика пам’яті” запланована згідно алгоритму міждисциплінарних зв’язків з іншими дисциплінами, що вивчають студенти відповідної спеціалізації, та не дублюється з іншими робочими програмами при вивченні спільних теоретичних проблематик. Пропонований курс має тісний або опосередкований зв’язок із усіма навчальними курсами, які викладаються студентам філософського факультету.

Після завершення курсу студент повинен:

Знати:

 • термінологічно-поняттєвий апарат, необхідний для міждисцлінарного тлумачення категорії пам’яті у світовій гуманітарній традиції;
 • ідейно-світоглядні передумови формування та розвитку пам’ятезнавчої традиції у культурно-історичних епохах Західної та Східної цивілізацій;
 • характерні особливості функціонування пам’яті як теоретичного концепту, ідеологічної норми, культурної звички та щоденної практики у архаїчних, традиційних та постмодерних суспільствах;
 • базові методологічні підходи у сучасних дослідженнях феномену пам’яті;
 • типологічну характеристику різновидів пам’яті;
 • умови функціонування культурної, комунікативної, історичної та інших типів пам’яті у суспільстві, механізми її підтримування, замовчування, фальшування, деконструкції;
 • здобутки актуальних пам’ятезнавчих проектів у освітньому, медіально-публічному, соціально-етичному просторах Європи та України.
 • специфіку формування та функціонування мнемонічної традиції українців в її історіософському та культурно-семіотичному контекстах.

Вміти:

 • розрізняти та використовувати філософсько-спеціалізований та міждисциплінарний підходи в опрацюванні тематичної літератури з даної проблематики;
 • прослідковувати взаємозв’язки пам’яті із фундаментальними складовими людського буття;
 • окреслити специфіку ідейних та контекстуальних взаємозв’язків між формуванням колективної ідентичності та трансформацією колективної пам’яті у народотворчих процессах;
 • орієнтуватися у принципах наративного та дискурсивного розуміння пам’яті в історичній ретроспективі та сьогоденні;
 • моделювати семіотичні орієнтири меморіальної культури в історичному ракурсі (античність – Середньовіччя – Відродження – Новий час – Просвітництво) та сучасності (в тому числі на теренах посткомуністичних країн);
 • аналізувати феномени “багатоетнічності” та етноцентризму в умовах мультикультуралізму пам’ятей;
 • характеризувати етичні та політичні змісти ідейно-національної секуляризації пам’яті;
 • здійснювати критично-інтерпретаційний аналіз української культури, політики та етики пам’ятання.

Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Йейтс Ф. Искусство памяти / Пер. с англ. – СПб., 1997
 2. Киридон А. Л. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. – К., 2016
 3. Стародубцева Л.В. Мнемозина и Лета. Пам’ять и забвение в истории культуры. – Харьков, 2003

Матеріали

 1. Робоча програма курсу. – Доступ: факультетська бібліотека; платформа MOODLE
 2. Змістові ресурси (читанка вибраних текстів та першоджерел). – Доступ: факультетська бібліотека; платформа MOODLE
 3. Плани семінарських занять, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи. – Доступ: факультетська бібліотека, платформа MOODLE.
 4. Пакет тестових завдань для проведення контролю знань. – Доступ: система тестування UNITEST.
 5. Питання до заліку . – Доступ: платформа MOODLE.

Матеріали до дистанційного навчання розміщені на платформі електронного навчання MOODLE

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус