Філософія (історики)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Джунь В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

У курсі філософії головна ува­га зосе­ред­жена на вузлових інтелектуальних пунктах розвит­ку фі­­ло­софсь­кого знання у контексті європейської і світової циві­лі­зації. Українська філософська думка органічно вплетена в кон­текст практично всіх тем.

Вивчення курсу філософії є важливим для забезпечення майбутніх спеціалістів – в галузі  соціяльних дисциплін  необ­хідними знаннями найперших життєвих орієнтирів, оволодіння свідомими засобами само­оз­начення людини у світі.

Логіка викладу матеріалу спрямована на перетворення за­своюваного студентами філософського знання у складник їх вну­трішньої культури, на виформування лінії поведінки у на­прям­ку пошуку вищих вартостей – Істини, Добра, Краси

Навчальним планом передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять,  написання розвиваючих тестових завдань по темах двох головних частин, на які розбитий курс.

Мета:дати   сту­ден­там   цілісне   уявлення   про   специфіку філософського знання, особ­­­ливості вирішення філософією проблем, які хвилювали і про­дов­жують хвилювати людство, розкрити творчу роль філосо­фії в сучасній куль­турі, обґрунтувати необхідність засвоєння філо­соф­ського знання.

Цілі курсу:

1.допомогти студентам скласти чітке уяв­лення про філософію і її мову, засоби і методи, поняття і кате­горії, про історію філософської думки та її сучасні проблеми, що дозволить їм самим орієнтуватися у всьому цьому багатоманітні;

2. освоєння студентами фі­лософ­ської україністики, аналіз національно-специфічної світо­глядної культу­ри України в контексті світового філософського процесу.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філосо­фія.–К.,1996.
 2. Бичко І.В.,Бойченко І.В., М.І.Бойченко. Філософія.Підруч­ник.–К., 2001.
 3. Бойченко І. В. Філософія історії.Підручник.–К.:Знання,2000.
 4. В.Скотний.Філософія:історичний і систематичний курс.–К.:Зна­ння України,2005.
 5. Горський В. Історія української філософії.–К.,1996.
 6. Ґжеґорчик А. Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної філо­софії. Варшава-Львів,1997.
 7. Джунь В. Термінологічна плутанина в сучасній українській думці як вияв концептуальних суперечностей у тлумаченні особи// Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, – Вип.4. – С.31-36.
 8. Джунь В.В. Екзистенціяльні і історичні дихотомії людини// Тези звітної на­укової конференції філософського факультету. – Вип.9. – Львів: Видав­ни­чий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.20-24.
 9. Джунь В.В. Зміст християнського(неотомістичного) і філософського розу­міння особи// Тези звітної наукової конференції філософського факуль­тету. – Вип.7. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.28-33.
 10. Джунь В.В. Іманентність і трансцендентність людини або дещо проти тези стосовно виключно біосоціальної її природи// Тези звітної наукової конфе­ренції філософського факультету. – Вип.8. – Львів, 2011: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.12-15.
 11. Джунь В.В. Чи є сучасним Северин Боецій або Боецій  “як ключ” до розу­міння процесу самоідентифікації особи // Тези звітної наукової конфе­рен­ції  філософського факультету. – Вип.10– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 12. Джунь В.В.Чому детальний аналіз повсякденного знання і пізнання не є виявом банальності // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. Вип.6. – С. 33-38.
 13. Джунь.В. Концептуальні суперечності у тлумаченні особи як вияв сучас­ної української думки//Тези звітної наукової конференції  філософського факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. Вип.5. – С. 28-32.
 14. Бауман З. Текучая современность/Пер.с англ.под ред.Ю.В. Осочакова.- СПб:Питер,2008.- 240с.
 15. Історія філософії України.Підручник.–К.:Либідь,1994.
 16. Історія філософії України.Хрестоматія.–К.:Либідь,1993.
 17. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії.–Л.,1993.
 18. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії.–Рим,1974.
 19. Корет Эмерих. Основы метафизики:Пер.с нем.–Киев:Тан­дем, 1998.
 20. Кульчицький О.Основи філософії і філософічних наук.–Мюн­хен-Львів,1995.
 21. Майкл Лакс.Метафізика:сучасний вступний курс/Пер.з англ.–К.:ДУХ І ЛІТЕРА.–2016.–584с.
 22. Марія Фюрст,Юрґен Тринкс.Філософія/Пер.з нім.Вахтанга Кебуладзе.–К.:ДУХ І ЛІТЕРА,Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського,2018.–544с.
 23. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.–5-те вид., стереотипне.–Львів,2007.
 24. Петрушенко В.Л. Філософія:Курс лекцій.Навч.посібник.–К.,-Л., 2001.
 25. Предмет і проблематика філософії:Навч. пос./За заг. ред. М.А.Скринника і З.Е.Скринник/.–Львів:ЛБІ НБУ,2001.
 1. Рижак Л.В.Філософія як рефлексія духу. Навч.посібник.–Львів, 2009.
 2. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс.–К.: Знання України,
 3. Філософія /За ред.Г.А.Заїченка і ін.–К.,1995.
 4. Філософія. Курс лекцій:Навч.посібник.–К.:Либідь,1993.
 5. Філософія: предмет, історія, проблеми.Текст лекцій (під ред.Карася А.Ф., Скринника М.А., Пашука А.І.).–Львів,1994.–Ч. 1.
 6. Філософія:Підручник/Бичко І.В.,Бойченко І.В. та ін.–К.:Либідь, 2001.
 7. Філософія:світ людини.Курс лекцій:навчальний посіб­ник/Табач­ковський В.,Булатов М. і ін.–К.:Либідь,2003.
 8. Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В.І.Шинка­рука та сьогодення(до 80-ліття від дня на­род­ження).Частина 1.//Зб. наук. праць. Фі­лософські діалоги’2010.–К.,2010.­–316с. –Режим доступу: http://www.filosof. com.ua/Filos_ dialogy/Vyp_4.pdf.
 9. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні /Філософсь­кі твори:у 4-х т.т./під заг.ред. О.Лісового.–Т.1.–К.: Смолоскип, 2005.
 10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.–Нью-Йорк,1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус