Сафонік Лідія Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lidiya.safonik@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Соціальна філософія, антропологія, метафізика, онтологія, сенсологія.

Курси

Публікації

ДОКТОРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст

Автореферат

Одноосібні монографії:

       Назва

Характер    роботи

 Вихідні дані

Обсяг

 

Спів-автори

1. Буттєвість сенсу людського життя Друк ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. 350 с.

 

 

Колективані монографії:

 

       Назва

Характер    роботи

 Вихідні дані

Обсяг

 

Спів-автори

1. Діалог і порозуміння для європейської і світової спільноти (із залученням творчого досвіду Львівсько-Варшавської школи) Друк ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2017. С. 82-88

(0,5 д.а.)

 

А. Гуральська, А. Карась, С. пролєєв, Я. Лащик, М. Зарічний, М. Братасюк та ін. ; [заг. ред. д-ра філос. наук, проф. А. Ф. Карася]

 

Наукові статті у вітчизняних й міжнародних фахових виданнях:

 №        Назва Характер    роботи  Вихідні дані Обсяг

 

Спів-автори
1. Про еклектичний та діалектичний спосіб мислення Друк Актуальні питаня перебудови суспільних відносин у СРСР. – Се­р. суспільна. – Вип. 29. Львів : Світ. 1991.

 

С. 43–48 (0, 5 д. а.)  
2. Про становлення індивідуальності  пізнання Друк Актуальні проблеми суспільно-політичного  духовного розвитку в Україні. – Сер. суспільна. – Вип. 30. – Львів : Світ,1992. С.13–18 (0, 5 д. а.).

 

 
3. Еклектика у сфері художньої творчості. Друк Вісник Львівського університету. – Сер. Філос. науки. – Вип. 1. Львів, 1998. С.115–125 (0, 5 д. а.)  
4. Місце еклектики у сфері філософської освіти Друк Вісник Львівського університету. – Сер. Філософ. науки. – Вип. 2. – Львів, 1999. С.110–116 (0, 5 д.а.).  
5. Деструкції раціональної форми філософствування як шлях до свободи у сучасній модерній та постмодерній філософії. Друк Вестник Приазовкого государственного технического университета. – [сборник статтей]. – Вып. 5, 1999. С.132–137 (0, 5 д. а.).

 

Добропас І. О.
6. Містичні моменти культурології О. Шпенглера. Друк «Континент Європа» : [збірник наукових праць]. –  Львів. : ЛНУ. 2000.

 

С. 135–150 (0, 5 д. а.).
7. Антропологія в системі народознавчих наук Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2001. – Вип. 3. – Сер. Філософ. науки. С. 6979. (0,5 д.а.)
8. Тіло як соціально-знакова як знакова система Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2005. – Вип. 8. – Сер. Філософ. науки. С.8393. (0,5 д.а.)
9. Україна на шляху до громадянського суспільства за умов глобалізму.

 

«Громадянське суспільство як здійснення свободи» : [збірник  наукових праць]. – Випуск 3. –  Львів. : ЛНУ, 2006.

 

С. 267–279 (0, 5 д.а.).
10. Проблема зв’язку антропології з етнографією, етнологією та соціологією Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2009. – Вип. 12. –  Сер. Філос. науки. С.155163. (0, 5 д.а.)
11. Філософія і вино: пошук єдності Друк Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. – 2011. – Вип. 210. – Сер. Філософія. С.5964. (0,5 д.а.)  

 

12. Символізм у дискурсі вина Університетська кафедра №1/2012. – К. : КНЕУ, 2012. С. 200 – 207

 

13. Благовоління перед життям як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 1.  – Сер. Філософ.-політологічні студії. С.49–56. (0,5 д.а.)
14. Сенс життя людини у філософії першої половини ХХ століття. Друк Наукові записки національного університету : “Острозька академія”. – 2012. – Вип. 10. –  Сер. Філософія С. 225233.  (0, 5 д.а.)
15. Смисли буття як підгрунтя сенсу життя в фундаментальній онтології Мартіна Гайдеггера Друк Філософський альманах.  Мультиверсум. Інституту філософії імені

Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 6.

С. 313 (0,5 д.а.)
16. Пошук нової онтологічної укоріненості людини у бутті як сенс життя Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 15.  – Сер. Філософ. науки. С.4552. (0,5 д.а.)
17. Реалізація душевних цінностей як сенс життя у філософії Йоганесса Гессена

 

Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2012. – Вип. 2. – Сер. Філософ.-політологічні студії. С. 41–49. (0,5 д.а.)
18. Метафізика Жіля Дельоза як методологічне підгрунтя аналізу сенсу та смислів буття людини. Друк Науковий журнал “Практична філософія” Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2012. Вип.2. С. 98–104. (0,5 д.а.)
19. Розуміння сенсу життя в антропологічній думці М. Шелера, А. Гелена та Г. Плеснера: компаративний аналіз Друк Науковий журнал “Практична філософія” Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2012. Вип.4. С. 57–66. (1 д.а.)
20. Інший як умова витворення сенсу життя людини у філософії ХХ сторіччя Друк Науковий журнал “Практична філософія” Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2013. Вип.2. С. 181191 (1 д.а.)
21. Критика антропологічної традиції у фундаментальній онтології М. Гайдеггера Друк Наукові записки національного університету “Острозька академія”. – 2013. – Вип. 14. – Сер. Філософія. С. 3540 (0,5 д.а.)
22. Сенс життя як серцевина метафізичного мислення
Друк Науковий вісник Чернівецького  національного університету. – 2013. – Вип. 665–666. – Сер. Філософія. С.77 81. (0,5 д.а.)
23. Метафізика єдиного та множинного як методологічне підгрунтя аналізу сенсу життя та смислів буття
Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – Вип. 3. –   Сер. філософсько-політологічні студії. С. 2030  (1 д.а)
24. Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів Друк Науковий збірник “Totallogy-XXI” ЦГО НАН України. – 2013. – Вип 29. С. 156168

(0,5 д.а)

25. Екзистенційна фрустрація як криза ціннісних орієнтирів людини та втрата сенсу життя філософії ХХ сторіччя Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2013. – Вип. 16. –  Сер. Філософські науки. С. 5158 (0,5 д.а.)
26. Множинність буттєвих смислів як дорога до радості буття у філософії Ф. Ніцше Друк Науковий журнал “Практична філософія” Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2014. –Вип.2. С. 158167 (1 д.а.)
27. Безпритульність як можливість витворення cенсу життя (на прикладі філософської позиції Еміля Сьорана) Друк Альманах “Університетська кафедра” КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. –2014. – Вип. 4. С. 149156. (0, 5 д.а.)
28. Сенс життя та смисли буття проблема розмежування.

Стаття 1

Друк Науковий журнал “Практична філософія” Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2014. –Вип. 3. С. 178189 (1, 0 д.а.)
29. Сенс життя та смисли буття проблема розмежування.

Стаття 2.

Друк Науковий журнал “Практична філософія” Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди. – 2014. –Вип. 4. С. 132139. (0, 5 д.а.)
30. Відкриті системи як спроба деконструкції метафізики тотальності. Друк Аналітично-філософський журнал “Схід” видавництво Українського культурологічного центру. – 2014. –Вип.1(127) С.199 203. (0,5 д.а.)
31. Знекоріненість як можливість витворення сенсу життя у сучасному соціальному просторі Друк Scientifiс Journal “ScienceRise”. – Харків, 2014. – Вип. 1(1). С. 99107. (0, 5 д.а.)
32. Сенс життя європейської людини ХХ сторіччя як множина буттєвих смислів Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. – Warszawa, 2014. С. 8589. (0, 5 д.а.)
33. Формування концепту «схильності до спільного блага» як гарантія виживання спільноти Друк Науковий збірник   Academia iuniora Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2015. – Випуск 2. С. 91106.  (0, 7 д. а.)
34. Місце мови у процесах смислоконституювання дискурсів Друк Науковий збірник   Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2015. – Т. 20 С. 198–203 (0, 5 д.а.)
35. Смислова мозаїчність буття сучасної людини Друк Гілея : [збірник наукових праць]. – К. : “Вид-во “Гілея”, 2016. – Вип. 114 (11). С. 232–236.
36. Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі. Друк Альманах “Університетська кафедра” КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2018. – Вип. 6.

 

С. 75–84.

 

 37.  Формування національної ідентичності в Україні у контексті сучасних викликів Друк  Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2019. – Вип. 22. –  Серія : Філософські науки.  С. 46–54
38.  Вплив деструктивної методології М. Гайдеґґера на формування процедур смислоконституювальної діяльності Друк Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – 2019. – Вип. 23.  – Серія : Філософські науки.  С. 54–58.

 Матеріали вітчизняних і міжнародних наукових та науково-практичних конференцій:

 

 №

       Назва

Характер

роботи

        Вихідні дані

  Обсяг

 

Спів-автори

1. Індивідуальність і  формальне знання Друк Матеріали науково-практичної конференції «Філософія. Культура. Цивілізація». Львів,1991. С.33–34.

 

2. Про проблеми становлення  духовного світу людини Друк Матеріали науково-практичної конференції «Культура та духовність». – Львів, 1999 С. 95 Т. М. Ярошенко
3. Еклектика як елемент побудови філософської теорії. Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості». –  Луцьк,

1994.

С.541–543.

 

4. Модерністські та постмодерністські деструкції класичної раціональності як шлях до свободи. Друк Матеріали V Харківських Міжнародних сковородинських читань «Проблема раціональності наприкінці XX ст.». – Харків : Університет внутрішніх справ, 1999. С.132–137. Добропас І. О.
5. Тіло як соціально знакова система Друк Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка : тези докладу. – Л., 2006. С. 2731 (0,2 д.а.)
6. Проблема людини в медичній антропології та медичній соціології другої половини ХХ ст. Друк Матеріали звітної конференції філософського факультету. – Львів, 2007. С. 45–46.
7. Антропологія в системі соціальних наук

 

Друк Матеріали звітної конференції філософського факультету. – Львів, 2008. С. 53–55.
8. Українська людина на шляху  прилучення до глобалізованої спільноти. Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Людина та її ідентичність в добу глобалізму” : тези докладу. – Л., 2010. С.1921. (0,2 д.а.)
9. Динамічна антропологія як напрямок розвитку Друк Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка : тези докладу. – Л., 2011. С. 307–310. (0, 2 д.а.)
10. Освіта як спосіб укоріненості людини у бутті. Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наука і духовність у системі сучасного управління” :  тези докладу. – Л., 2012. С. 233234. (0,2 д.а.)
11. Сенс життя людини у філософії  першої половини ХХ століття. Друк Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка : тези докладу. – Л., 2012. С. 3437 (0,2 д.а.)
12. Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів Друк Матеріали Всеукраїнської науково-філософської конференції “Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства”. – К., 2013. С. 156168

(0,5 д.а)

13. Сенс життя європейської людини ХХ сторіччя як  множина буттєвих смислів Друк Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції “Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу” : тези докладу. – Л., 2013. С. 8689. (0,2 д.а.)
14. Сенс життя як серцевина метафізичного мислення Друк Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції “Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм”: стаття. – Чернівці, 2013. С. 77 81

(0,5 д.а.)

15. Інший як умова витворення сенсу життя людини у філософії ХХ сторіччя Друк Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка: тези докладу. – Л., 2013. C. 6872 (0,2 д.а.)
16. Смисли буття як підґрунтя сенсу життя у філософії
ХХ сторіччя
Друк Матеріали  міжнародної наукової конференції “Еволюція парадигм мислення в контексті глобалізацій них викликів”. Львів, 17–18 вересня, 2013. С. 86–89 (0,2 д.а.)
17. Чому необхідна деконструкція метафізики? Друк Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка: тези докладу. – Л., 2014. С. 2224 (0,2 д.а.)
18. Контекстуальність комунікування соціальних смислів – Львів, 2015. Друк Матеріали звітної конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. C. 15–17
19. Кризовий стан сучасної антропології як наслідок дискурсу етноцентричного домінування та нав’язування смислів. Друк Матеріали  першої міжнародної мультидисциплінарної конференції : тези докладу. – Одеса, 2015. С. 212213 (0,2 д.а.)
20. Схильність до спільного блага як дискурс сьогодення Матеріали наукової конференції “Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя” : Львів, 17-19 лютого 2016 С. 76–79 (0,2 д.а.).

 

21. Сенс, смисл, значення: питання розрізнення Матеріали звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016. С. 9–14 (0,3 д.а.).
22. Звивистий шлях діалогу та порозуміння Друк Матеріали міжнародної конференції “Філософія діалогу й порозуміння  в побудові європейської й світової спільнот” : стаття. – Л., 2016. С. 206–208 (0,2 д.а.).
23. Місце мови у процесах смислоконституювання дискурсів Друк Матеріали міжнародної наукової конференції SAPEPE AUDE / Український вільний університет 1945-2015 (до 70-річчя діяльності УВУ в Німеччині) – Львів, 8 жовтня 2015

 

 

С. 198–203 (0, 5 д.а.)
24. Невизначеність сенсо-розуміння у ситуації неусталеності людини у бутті Друк Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Філософські обрії сьогодення” Херсонського державного аграрного університету, Інституту соціально-гуманітарних досліджень ХДАУ. – Херсон, 2016 С. 131–132 (0,2 д.а.).
25. «Мода» на метафізику» Друк Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової, Г. Д., Рупташ Н. В. – Херсон: ДВНЗ ≪ХДАУ≫, 2018. С. 219-220

 

26. «Світло й полум’я філософії Ф. Ніцше» Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Філософія і музика (до 150-ліття знайомства Ріхарда Вагнера і Фрідріха Ніцше)». Львів, 7–9 листопада 2018. С. 181–184
27. Free will discourse Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Дні науки філософського факультету». – КНУ імені Т. Шевченка. – Київ, 2019

 

28. Сучасні концепції у контексті дискусій щодо свободи волі Друк Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  «Феномен свободи у  контексті духовних викликів XXI ст.» Львів, 24–25 травня 2019.

 

 

 

Біографія

САФОНІК ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА (04.11.1964, с. Сварині Володимирецького р-ну, Рівненської обл.) – філософ, кандидат філософських наук (Еклектика як спосіб пізнання, 1996), доктор філософських наук (Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст, 2017).
Випускниця філософського факультету Київського державного ун-ту імені Т. Г. Шевченка (1989). Аспірант кафедри філософії (1989–1992), докторант кафедри філософії (2014–2017), доцент кафедри філософії з 2002 року.
Автор понад 60 наукових праць.

Проекти

Підготовка монографії “Пошук сенсу життя у сьогоденні”

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!