Соціальна філософія (філософи)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Поляруш Б. Ю.ФФФ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФФФ-41доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Соціальна філософія» розроблена таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того щоб ознайомитись та проаналізувати найбільш впливові теоретичні парадигми соціальної філософії ХХ ст., базових категорій та понять, основних теоретичних проблем та методів соціальної філософії.  В дисципліні «Соціальна філософія», представлено як огляд концепцій класичних і некласичних представників, так і процесів і інструментів, що дозволять слухачам проводити аналіз соціальних явищ сучасного суспільства.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Соціальна філософія» є:

  • систематизація слухачами знань з історії та теорії соціальної філософії, її основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями, методами;
  • критичне розуміння класичних, некласичних та посткласичних соціально-філософських теорій XIX-XX століть,  та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу соціальних явищ сучасного українського суспільства;
  • розвиток філософського типу мислення студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними соціально-філософськими дослідженнями: курсовими роботами, есе та інше.

Для забезпечення мети дисципліни, окреслено такі цілі:

  • ознайомлення з основними категоріями, поняттями та термінологією соціальної філософії;
  • з’ясування першоджерел формування соціальної проблематики у концепціях представників класичного, некласичного та посткласичного спрямування;
  • аналіз праць провідних соціальних філософів XIX- XX ст.;
  • здійснення власного дослідницького проєкту ( написання есе, рефератів, курсової роботи – анотація, бібліографія, опрацювання методів дослідження);
  • представлення результатів власного дослідницького проєкту;
  • формування компетенцій для теоретичного та практичного застосування положень соціально-філософського аспекту, взаємодії соціальних інститутів;
  • критичне осмислення основної проблематики соціальної філософії.

Рекомендована література

1. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.С.3-104.
2. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов. Изд. 4-е, испр. — М:
Академический Проект, 2001. — 314 с.
3. Андрущенко В., Губерський Л., Михальченко М. Культура, ідеологія, особистість : методологосвітоглядний аналіз. – К.: Знання України, 2002.
4. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Друге видання. К.,
1995.
5. Момоджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997.
6. Кульчицький О. Введення у проблематику сутності філософії // Сутність філософії. Париж,
Мюнхен, 1981.С.1-87.
7. Шюц А. Смысловое строение социального мира//Избранное: Мир светящийся смыслом. М., 2004.
С.735-956.
8. Вячеслав Липинський та його доба. К., 2010. С. 92-215.
9. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. К., 2009.
10. Донцов Д. Націоналізм. Торонто. Львів, 1966.
11. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії: західноєвропейський контекст. – К.: Тандем, 2000.

Силабус:

Завантажити силабус