Філософія (для спец. 113 “Прикладна математика”, 131 “Прикладна механіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Джунь В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

У курсі філософії головна ува­га зосе­ред­жена на вузлових інтелектуальних пунктах розвит­ку фі­­ло­софсь­кого знання у контексті європейської і світової циві­лі­зації. Українська філософська думка органічно вплетена в кон­текст практично всіх тем.

Вивчення курсу філософії є важливим для забезпечення майбутніх спеціалістів – в галузі як гуманітарних так і точних гуманітарних дисциплін  необ­хідними знаннями найперших життєвих орієнтирів, оволодіння свідомими засобами само­оз­начення людини у світі.

Логіка викладу матеріалу спрямована на перетворення за­своюваного студентами філософського знання у складник їх вну­трішньої культури, на виформування лінії поведінки у на­прям­ку пошуку вищих вартостей – Істини, Добра, Краси

Навчальним планом передбачено читання лекцій, проведення семінарських занять,  написання розвиваючих тестових завдань по темах двох частин , на які розбитий курс.

Мета: дати   сту­ден­там   цілісне   уявлення   про   специфіку філософського знання, особ­­­ливості вирішення філософією проблем, які хвилювали і про­дов­жують хвилювати людство, розкрити творчу роль філосо­фії в сучасній куль­турі, обґрунтувати необхідність засвоєння філо­соф­ського знання.

Цілі курсу:

 1. допомогти студентам скласти чітке уяв­лення про філософію і її мову, засоби і методи, поняття і кате­горії, про історію філософської думки та її сучасні проблеми, що дозволить їм самим орієнтуватися у всьому цьому багатоманітні;
 2. освоєння студентами фі­лософ­ської україністики, аналіз національно-специфічної світо­глядної культу­ри України в контексті світового філософського процесу.

Рекомендована література

Базова література

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філосо­фія. – .,1996.
 2. Бичко І.В.,Бойченко І.В., М.І.Бойченко. Філософія.Підруч­ник.– К., 2001.
 3. Бойченко І. В. Філософія історії.Підручник.- К.:Знання,2000.
 4. В.Скотний.Філософія:історичний і систематичний курс.–К.:Зна­ння України,2005.
 5. Гжегорчик А. Життя як виклик. Вступ до раціоналістичної філо­софії. Варшава-Львів,1997.
 6. Горський В. Історія української філософії.–К.,1996.
 7. Історія філософії України.Підручник. – К.:Либідь,1994.
 8. Історія філософії України.Хрестоматія.- К.:Либідь,1993.
 9. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії.–Л.,1993.
 10. Конрад М. Нарис історії стародавньої філософії.–Рим,1974.
 11. Кульчицький О.Основи філософії і філософічних наук.–Мюн­хен-Львів,1995.
 12. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації.–5-те вид., стереотипне.–Львів,2007.
 13. Петрушенко В.Л. Філософія:Курс лекцій.Навч.посібник.–К.,-Л., 2001.
 14. Предмет і проблематика філософії:Навч. пос./За заг. ред. М.А.Скринника і З.Е.Скринник/.–Львів:ЛБІ НБУ,2001.
 15. Рижак Л.В.Філософія як рефлексія духу. Навч.посібник.- Львів, 2009.
 16. Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс.–К.: Знання України,
 17. Філософія /За ред.Г.А.Заїченка і ін.–К.,1995.
 18. Філософія. Курс лекцій:Навч.посібник.–К.:Либідь,1993.
 19. Філософія: предмет, історія, проблеми.Текст лекцій (під ред.Карася А.Ф., Скринника М.А., Пашука А.І.).–Львів,1994.–Ч.
 20. Філософія:Підручник/Бичко І.В.,Бойченко І.В. та ін.–К.:Либідь, 2001.
 21. Філософія:світ людини.Курс лекцій:навчальний посіб­ник/Табач­ковський В.,Булатов М. і ін.–К.:Либідь,2003.
 22. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні /Філософсь­кі твори:у 4-х т.т./під заг.ред. О.Лісового.–Т.1.–К.: Смолоскип, 2005.
 23. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.–Нью-Йорк,1991.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус